YUSİF OSMANOV PROFESSOR, TİBB ELMLƏRİ DOKTORU, PATOLOQ-ANATOM, KLİNİKİ PATOLOQ, ONKOMORFOLOQ

Yusif İslam oğlu Osmanov  
Əlaqə nömrələri:
+ 7 (903) 226-31-71;
EMAİL: [email protected]
Doğum tarixi:
47 (17.07.1975);
Təhsil: ali;
ELMİ ADI: PROFESSOR
ELMİ DƏRƏCƏSİ: TİBB ELMLƏRİ DOKTORU

DOKTOR YUSIF OSMANOVUN TƏHSİLİ:
1982-1992- ci illər. Baki şəhər 115 saylı orta məktəb/medalist;
1992- 1999-cu illərdə Azərbaycan Dövlət Tibb Universiteti,
fakültə: müalicə – profilaktika;
1999-2000-ci illər. Moskva şəhəri, FDBT “ N.N. Bloxin adına Milli Onkologiya Mərkəzi”ndə insanda  şişlərin patoloji anatomiyası şöbəsində stajor;
2000-2002-ci illər. Moskva şəhəri, FDBT “N.N. Bloxin adına Milli Onkologiya Mərkəzi”nin patoloji anatomiya üzrə kliniki ordinatura;
2002-2005-ci illər. Moskva şəhəri, FDBT “ N.N. Bloxin adına Milli Onkologiya Mərkəzi”ndə insanda şişlərin patoloji anatomiyası şöbəsində aspirantura.

DR.YUSİF OSMANOVUN PEŞƏ BACARIQ VƏ BİLİKLƏRİ:
Şiş və qeyri-şiş: şişəbənzər, autoimmun, sistemli iltihabi, distrofiki, neyrodegenerativ proseslərin nozoloji vahidlərinin histoloji, histokimyəvi, ultrastruktur, immunohistokimyəvi və molekulyar (FISH, CISH və ISH) diaqnostikası. Hərtərəfli diaqnoz tərtib etməklə, qeyri-zorakı səbəblərdən vəfat etmiş şəxslərin autopsiyası. Morfoloji diaqnostikada rəqəmsal təsvirlərin yüksək dəqiqlikli emalı və şərhi. Ümumi və xüsusi patologiyalar sahəsində dərin nəzəri biliklər. Pedaqoji fəaliyyət.  İşin təşkili, inzibati və təsərrüfat fəaliyyətinin həyata keçirilməsi, həmkarlara metodiki və peşə yardımı.

DİL BİLGİLƏRİ:
Türk – sərbəst;
İngilis – sərbəst;
Rus- sərbəst.

DR. YUSİF OSMANOVUN ELMİ-İCTİMAİ FƏALİYYƏTİ:
3 elmi monoqrafiyanın  müəllifi.  RF və xarici jurnallarda 50-dən artıq orijinal elmi məqalələrdə ilk müəllif. Son 5 ildə (2018-22)  dərc edilmiş orijinal məqalələr:
1. Сравнительная морфологическая характеристика и иммунофенотип уротелиальных карцином почечной лоханки и мочевого пузыря.  Архив патологии, 5, 2018.
2. Морфологические и иммуногистохимические аспекты диагностики инвазивных уротелиальных карцином мочевыделительной системы. Крымский журнал экспериментальной и клинической медицины, т.8, 2, 2018.
3.Современная морфологическая классификация и иммунофенотипическая диагностика неинвазивных карцином мочевыделительной системы. Крымский журнал экспериментальной и клинической медицины, т.8, 4, 2018.
4. Морфологическая и иммуногистохимическая характеристика молекулярных подтипов уротелиальных карцином. Архив патологии, 5, 2019.
5. Молекулярные основы внутриопухолевой гетерогенности уротелиальных карцином мочевыделительной системы. Урология, 1, 2019.
6. Маркеры стволовых клеток и их прогностические значения в уротелиальных карциномах мочевыделительной системы. Урология, 2, 2019.
7. Клинико-морфологические особенности и иммунный профиль почечно-клеточных опухолей со светлой цитоплазмой. Онкоурология, 3, 2019.
8. Иммунофенотипическая характеристика эмбриональных маркеров OCT4, NANOG и эндоглина в канцерогенезе уротелиального рака почечной лоханки и мочевого пузыря. Крымский журнал экспериментальной и клинической медицины, т.9, 1, 2019.
9. Молекулярная характеристика уротелиальных карцином мочевыделительной системы. Крымский журнал экспериментальной и клинической медицины, т.9, 2, 2019.
10. Клинико-морфологические и иммуногистохимические характеристики почечно-клеточных опухолей с эозинофильной цитоплазмой. Крымский журнал экспериментальной и клинической медицины, т.9, 3, 2019.
11. Значение иммуногистохимического исследования в диагностике уротелиального рака. Вестник Ташкентской Медицинской Академии, 3, 2019.
12. Иммуногистохимическая верификация поверхностной и мышечно-инвазивной уротелиальной карцином в биопсиях мочевого пузыря. Клиническая и экспериментальная онкология, №3(9), 2019., г. Ташкент, Респ.Узбекистан.
13. Patient-Derived Non-Muscular Invasive Bladder Cancer Xenografts of Main Molecular Subtypes of the Tumor for Anti-Pd-l1 Treatment Assessment. J Cells, 8, P.57-68, 2019.
14. Stem cell markers in urothelial carcinomas and their prognostic value. J. Virchows Archiv. P.119-126, 2019.
15. Морфологическая характеристика и иммунофенотип почечно-клеточных карцином с эозинофильной цитоплазмой. Архив патологии. 82(2).2020.
16. Особенности морфологии и иммунофенотипа саркоматоидной почечно-клеточной карциномы. Крымский журнал экспериментальной и клинической медицины. 10(1).2020.
17 Морфологическая характеристика и иммунофенотип светлоклеточных почечно-клеточных карцином. Клиническая и экспериментальная морфология. 9(2).2020.
18. Морфологические особенности и иммунофенотипические аспекты гибридной опухоли. Крымский журнал экспериментальной и клинической медицины. 2;2020.
19. Особенности экспрессии маркеров стволовых клеток в почечно-клеточных карциномах. Крымский журнал экспериментальной и клинической медицины. 2;2020.
20. NK/Т-клеточная лимфома, назальный тип. Российская ринология. Т. 28. № 3. 2020.
21. Особенности экспрессии OCT4, NANOG и эндоглина в почечно-клеточных карциномах. Крымский журнал экспериментальной и клинической медицины. Т. 10. № 3. 2020;.
22. Ультраструктурные особенности гистологических вариантов почечно-клеточного рака. Урология. № 1. 2022.
23. Современные молекулярно-генетические аспекты гистологических вариантов почечно-клеточной карциномы. Урология. № 2. 2022.
24. Проблема редких опухолей в гинекологии: клинический случай доброкачественной забрюшинной склерозирующей пекомы малого таза у женщины 49 лет. Исследования и практика в медицине. Т. 9. № 2. 2022.
25. Ig-G4 ассоциированная офтальмопатия. Архив патологии, 4, 2022.

DOKTOR YUSİF OSMANOVUN ELMİ DƏRƏCƏLƏRİ – DİSSERTASİYALARI
1. Patoloji anatomiya ixtisası üzrə tibb elmləri namizədi (“Sinovial sarkoma: immunohistokimyəvi meyarlar, differensial diaqnostika” mövzusunda namizədlik dissertasiyası)/2009.
2. Patoloji anatomiya ixtisası üzrə tibb elmləri doktoru ( “Böyrək karsinomaları və böyrək ləyəninin urotelial xərçənginin nadir formalarının patoloji anatomiyası və molekulyar profili mövzusunda doktorluq dissertasiyası)/2021.
Elmi ad: Professor;
Yaşayış ünvanı: Mosvka şəhəri;
Vətəndaşlığı: RUSİYA FEDERASİYASI; Azerbaijan
Şəxsi məlumatlar: Evlidir, övladı var;
İxtisas: 14.03.02-patoloji anatomiya;

DR. YUSİF OSMANOVUN İŞ TƏCRÜBƏSİ:
Patoloji anatomiya ixtisası üzrə cari şəhadətnamə;
2006-cı ildən Yusif Osmanov Moskva şəhəri, FDBT-nin “ N.N. Bloxin adına Milli Onkologiya Mərkəzi”nin insanda şişlərin patoloji anatomiyası şöbəsinin elmi əməkdaşı;
2010-2020-ci illərdə Moskva şəhəri, “RJD” ASC-nin NUZ Elmi – Kliniki Mərkəzinin patoloji anatomiya  şöbəsinin müdiri.
2016-2020-ci illərdə Rusiya Səhiyyə Nazirliyinin İ.M. Seçenov adına Müstəqil Federal Dövlət Ali Təhsil Müəssisəsinin İ.M. Seçenov adına Birinci MDTU-nun patoloji anatomiya kafedrasının dosenti ( kənar əvəzləyici)  (Seçenov Universiteti).
2021-ci ildən bəri Yusif Osmanov Rusiya Səhiyyə Nazirliyinin İ.M. Seçenov adına Müstəqil Federal Dövlət Ali Təhsil Müəssisəsinin İ.M. Seçenov adına Birinci MDTU-nun patoloji anatomiya kafedrasının professoru  (Seçenov Universiteti).
2021-ci ildən bəri doktor Yusif Osmanov Rusiya Səhiyyə Nazirliyinin Patomorfologiya və Molekulyar Genetika Referens- Mərkəzinin professoru.
2021-ci ildən bəri Rusiya Səhiyyə Nazirliyinin Kliniki Morfologiya və Rəqəmsal Patologiya Institutunun professoru.


FACEBOOK PROFİLE – YUSİF OSMANOV PROFESSOR (Юсиф Османов)
MƏQALƏLƏRİ – Публикации в СМИ – Патологическая анатомия и молекулярный профиль редких форм почечно-клеточных карцином и уротелиального рака лоханки. Патологическая анатомия. Османов Юсиф Ислам оглы
Публикации в СМИ – Османов Юсиф Ислам ОглыПрофессор, . Врач-патологоанатом
HAQQINDA DİGƏR MƏNBƏ – Османов Юсиф Ислам Оглы
HAQQINDA DİGƏR MƏNBƏ – Османов Юсиф Исламович Заведующий патологоанатомическим отделением, к.м.н.
ARTİCLE (MƏQALƏ ) – Clinical and morphological features, immune profile of renal cell tumors with clear cytoplasm
ARTİCLE (MƏQALƏ) – МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ИММУНОФЕНОТИП СВЕТЛОКЛЕТОЧНЫХ ПОЧЕЧНОКЛЕТОЧНЫХ КАРЦИНОМ
ARTİCLE ( MƏQALƏ) – Морфологическая характеристика и иммунофенотип почечно-клеточных карцином с эозинофильной цитоплазмой

Facebook Comments