ANAR KAZİMOV RADİOLOGİST, NATİONAL ONCOLOGY CENTER OF AZERBAIJAN. MRİ

FOR DETTAİL İNFORMATİON ABOUT DOCTOR ANAR KAZİMOV PLEASE CLİCK HERE  DR.KAZİMOV.COM

CONTACT WITH DR.ANAR KAZIMOV
NATIONAL ONCOLOGY CENTER  (MOM) 
050 830 26 26
050 418 11 77

FACEBOOK PROFİLE  – DOKTOR ANAR KAZIMOV RADİOLOQ
VEB İNTERNET SİTE – DRKAZİMOV.COM
YOUTUBE CHANNEL – ANAR KAZIMOV RADİOLOQ
İNSTAGRAM PAGE – DOKTOR ANAR KAZIMOV RADİOLOQ, MRT, KT
FACEBOOK PAGE – MAGNİT REZONANS TOMOQRAFİYA. DR. ANAR KAZIMOV
NEWS LENT – AZƏRBAYCAN RADİOLOQLARININ 2-Cİ BEYNƏLXALQ KONFRANSI
NEWS LENT – Bakıda III Almaniya-Azərbaycan Radioloji və Neyroradioloji Simpoziumu
ARTICLE – Ağciyərlərin bədxassəli neoplazmaları. Epitelial şişlər
ARTICLE – Urinary Bladder Cancer. DOCTOR ANAR KAZIMOV
ARTICLE – AĞCİYƏR XƏRÇƏNGİ. D.R ANAR KAZIMOV MİLLİ ONKOLOGİYA MƏRKƏZİ
ARTICLE – MRT MÜAYİNƏSİ HAQQINDA. DR. ANAR KAZIMOV
YOUTUBE VİDEO – AZƏRBAYCAN RADİOLOQLARININ İKİNCİ BEYNƏLXALQ ELMİ-PRAKTİK KONFRANSI. RADİOLOQ, DOKTOR ANAR KAZIMOVUN ÇIXIŞI. SÜD VƏZİ XƏRÇƏNGİ
YOUTUBE VİDEO – CARCİNOMA İN SİTU. DOKTOR ANAR KAZIMOV
YOUTUBE VİDEO – SÜA DİAQNOSTİKASINDAN BİR GÖRÜNTÜ. VİRTUAL CD. ANAR KAZIMOV
YOUTUBE VİDEO – SİDİK KİSƏSİ XƏRÇƏNGİ. DR.ANAR KAZIMOV. MİLLİ ONKOLOGİYA MƏRKƏZİ
YOUTUBE VİDEO – KALSİFİK TENDİNİT. DR.ANAR KAZIMOV.MİLLİ ONKOLOGİYA MƏRKƏZİ
YOUTUBE VİDEO –Ewing sarkoması. UŞAQLARDA ƏN ÇOX RAST GƏLİNƏN SÜMÜK ŞİŞLƏRİNDƏN BİRİDİR. DR.ANAR KAZIMOV
YOUTUBE VİDEO – XEMODEKTOMA. DR.ANAR KAZIMOV
YOUTUBE VİDEO – DR. ANAR KAZIMOV: OSTEOXONDROMA BÜTÜN SÜMÜK ŞİŞLƏRİNİN 10-15 FAİZİNİ ƏMƏLƏ GƏTİRİR. XOŞXASSƏSİ SÜMÜK ŞİŞLƏRİNİN 35 FAZİNİ TƏŞKİL EDİR.
YOUTUBE VİDEO – PERİVENTİKULYAR LEYKOMALASİYA. ANAR KAZIMOV MİLLİ ONKOLOGİYA MƏRKƏZİ.   
YOUTUBE VİDEO – KİMURA XƏSTƏLİYİ NADİR RAST GƏLİNƏN XOŞXASSƏLİ İLTİHABİ XƏSTƏLİKDİR.. ANAR KAZIMOV MİLLİ ONKOLOGİYA MƏRKƏZİ
YOUTUBE VİDEO – Bazal qanqlia kalsifikasiyaları. DR. ANAR KAZIMOV MOM.
YOUTUBE VİDEO – OSMOTİK DEMİELİNİZASİYA – ANAR KAZIMOV MİLLİ ONKOLOGİYA MƏRKƏZİ. 
YOUTUBE VİDEO – DOKTOR ANAR KAZIMOV: İdiopatik intrakranial hipertenziya və ya psevdotumor serebri, aşkar edilən kütlə və ya hidrosefaliya olmadan yüksək kəllədaxili təzyiq simptomları ilə təzahür olunan sindromdur.
YOUTUBE VİDEO – DR. ANAR KAZIMOV. Wallerian degenerasiya
YOUTUBE VİDEO – DR.ANAR KAZIMOV: Kallmann sindromu – hipo-qonado-tropik hipo-qonadizm ilə xarakterizə olunan nadir rast gəlinən genetik pozğunluqdur və anosmia və ya hiposmia ilə əlaqədardır
YOUTUBE VİDEO – DR.ANAR KAZIMOV MİLLİ OKOLOGİYA MƏRKƏZİ: Freiberg xəstəliyi və ya Freiberg infarktı – metatarzal sümüklərin baş hissələrinin osteonekrozudur. Freiberg infarktı tipik olaraq ikinci metatarzal sümüyün başını cəlb edir. III və IV metatarsal sümüklər də həmçinin cəlb oluna bilər
YOUTUBE VİDEO – DR.ANAR KAZIMOV: Qaraciyərin epitelioid hemangioendotelioması – nadir rast gəlinən, aşağı-orta dərəcəli bəd xassəli damar şişidir. 
YOUTUBE VİDEO – Neyroblastoma – neyroblastik mənşəlidir. Uşaqlarda leykoz və beynin bədxassəli şişlərindən sonra ən sıx rast gəlinən III pediatrik şişlərdir. DR.ANAR KAZIMOV MİLLİ ONKOLOGİYA MƏRKƏZİ
YOUTUBE VİDEO – DR.ANAR KAZIMOV: Hass xəstəliyi – bazu sümüyü başının osteonekrozuna deyilir və bud-çanaq oynağından sonra osteonekrozun ən sıx rast gəlinən ikinci yeridir.

Facebook Comments