Azer Hummatov

Azer Hummatov works as an endocrinologist surgern.
The main scientific and practical activities: thyroid surgery, surgical and therapeutic coloproctology, laparoscopic surgery, general and oncological surgery

Societies membership

Turkish Surgical Association.
Dialogue Association in Turkish Endocrinology
American Thyroid Association

Published Textbooks and Tutorials by Azer Hummatov:

1. Аббасов А.Х. Гуммaтов А.Ф., Байрамов Н.Ю. Заболевания щитовидной железы Баку, Тебриз, с.148, 2012
2. Гуммaтов . Для студентов четвертого курса «Явных тестов и ситуационных упражнений». Методическая помощь медицины 2015

Prepared lectures:
Thyroid disease

Published articles:

 1. Sultanov H.A., Hümmətov A.F., Əliyev E.A. Mürəkkəb pararektal fistulların residivlərinin səbəbləri və profilaktikası Sağlamlıq. 2005. №8 səh.49-52
2.Гумматов А.Ф., Султанов Г.А.,Алиев Э.А.,Гасымов Э.М. Улучшение результатовлечения сложных параректальных свишей. Проблемы колопроктологии №9.Москва.2006,с.87-90
3. Hümmətov A.F., Sultanov H.A.,Əliyev E.A.,Tağıyev S.Y Mürəkkəb pararektal fistulların xaric edilməsindən sonra prarektal yaraların müalicəsi. Cərrahiyyə, 2007, №1(9) səh11-14
4. Hümmətov A.F., Sultanov H.A., Əliyev E.A. Düz bağırsaq fistullarının diaqnostikasında kontrastlı endorektal ultrasonoqrafiyanın əhəmiyyəti Azərbaycan Tibb Jurnalı. 2007.№4 səh.76-78
5. Гумматов А.Ф., Султанов Г.А., Алиев Э.А., Аббасов А.Г. Улучшение результатов диагностика и хирургического лечения сложных рецидивных свишей. Kardiologiya and İntertal Medicine Tbilisi 2009, №1-2, s.60-65
6. Hümmətov A.F.,Sultanov H.A., Əliyev E.A., Bayramov R.B., Abbasov A.H. Mürəkkəb pararektal fistulların diaqnostikası və müalicəsi.
7. Hümmətov A.F., Abbasov A.H., Qapaqov F.M. Düyünlü urun diaqnostikasında Nazik iynəli aspirasion biopsiynın əhəmiyyəti. Cərrahiyyə 2010, №4 (249) səh.51-54
8.YENİYETMƏLƏR ARASINDA TİROİD PATOLOGİYALARININ YAYILMASI. CƏRRAHİYYƏ 4 2016 səh51-56
9. Residiv urlarda cərrahi müalicə üsulunun seçilməsi Cərrahiyyə 2015 //4 səh.48-51
10. Оценка результатов тонкоигольной аспирационной биопсии щитовидной железы .  ХИРУРГИЯ Восточная Европа 2017 том 6 /1 ст.29-34

Printed theses:

Hummatov A.F., Sultanov H.A., Aliyev E.A The causes and prophylactics of complicated pararektal fistula recurrence /VIII International Euroasian Congress of Surgeons and Gastreonterologists. Abstracts. Tbilisi. 2005.-p.87
Sultanov H.A., Aliyev E.A., Abbasov.A.H, Hummatov A.F. Estimtion of results of perianal fistula treatment /VII International Euroasian Congress of Surgeons

and Gastroenterologists.Abstracats.Tbilisi.2005.-p.87.
Hümmətov A.F., Sultanov H.A., Əliyev E.A. Mürəkkəb pararektal fistulların cərrahi mualicəsinin nəticələrinin qiymətləndirilməsi. Əməkdar elm xadimi Şamil Bəşir oğlu Quliyevin 75 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi-təcrübi konfransın materialları Bakı. 2006. səh.95-96
Султанов Г.А., Алиев Э.А., Аббасов А.Г., Гумматов А.Ф. Иссечение анальной фистулы с закрытием внутреннего отверстия функциональные и маноиетрические резултаты /Актуфльные вопросы колопроктологии. Материалы втрого сьезда колопроктологов России с международным участием.Уфа.2007.с.106
A.Abbasov, A.Hummatov Splenektomi olunmuş hastalarda dalak dokusunun autotransplantasiyasi PB-411www.uck2012.org
A.Qeybulla, A.Hummatov The effect on new treatment complex on external respiratory function of early postoperative period in esophagoplasty PB-790 www.uck2012.org
E.Aliyev, H.Sultanov, A.Hummatov, Abbas Abbasov P 21Aralığın doğuşdan sonar yaralanmasının cerrahi tedavisi XIII Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi 2011 seh.256
A.Hümmətov, A.Abbasov Çox düyünlü zobla bağlı total və subtotal tiroidektomiya əməliyyatlarının erkən ağırlaşmalarının müqayisəsi /Prof. Həsən Abbas oğlu Sultanovun 80 İllik yubileyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfransın materialları Bakı 2012 səh.106
A.Abbasov, A.Hümmətov Qreyves zobu və müştərək düyünlü zob zamanı strumektomiyanın nəticələrinə təsir edən amillər Prof. Həsən Abbas oğlu Sultanovun 80 İllik yubileyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfransın materialları Bakı 2012 səh.108
Aydınova P.R.,Əliyev E.A., İmanova S.S., Hümmətov A.F Anal fistulların müalicəsində kəsici setonun tətbiqi Prof. Həsən Abbas oğlu Sultanovun 80 İllik yubileyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfransın materialları Bakı 2012 səh.70
Гасымов Э.М., Багиров Г.С., Гумматов А.Ф Применение крупноячеистых облегченных имплантов, с целью предупреждения риска рецидивов грыж, в результате эффекта рубцового сморщивания эндопротезов в отдаленном послеоперационном периоде Prof. Həsən Abbas oğlu Sultanovun 80 İllik yubileyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfransın materialları Bakı 2012 səh.21

Azer Hummatov – Education

 Azer Hummatov was born in Sheki discrict of Azerbaijan Republic.
İn 1984 – 1993 secondary school No. 20 Sheki region. İn 1993-1994 in the Sheki town Lyceum No. 1.
In 1994-2000 he studied at the Azerbaijan Medical University.
In 2000-2001 – Internship at the Emergency Hospital named. M. Nagiyev.
In 2010, he was awarded the title of candidate of medical sciences (FD №-06119, Baku).
He is currently working on his doctoral thesis

Procedures carried out by Azer Hummatov

1 Thyroid Surgery
2 Surgeries around gland surgery
3. Laparoscopic surgery
4 laser destruction of lymphatic glands
5 Nodal sclerotherapy
6. Thin aspiration biopsy of the thyroid gland under Ultra soundWork Experience of Azer Hummatov
In 2001-2003, Dr. Azer Hummatov worked as the head of the medical service of the Armed Forces of Azerbaijan, a surgeon in a polyclinic.
In 2003, he worked at the I Department of Surgical Diseases of the Azerbaijan Medical University.
Place of work: Educational and Surgical Clinic of AMU.
Contact Dr. Azer Hummatov Tel: (994) 50 315-71-73, (994) 55 315-71-73

VİDEO – Thyroid Surgery. saglamTV. Azer Humbetov. Xирургии щитовидной железы
VİDEO – Doktor Azer Hummatov. Aспирационная биопсия щитовидной железы
VİDEO – Tiroid operation ( Total tiroidektomiya) – Dr. Azer Hummetov Cərrah-Endokrinoloq – Xирургия щитовидной железы,
VİDEO – Düyünlü diffuz
VİDEO – Zob xəstələrində muayine üsulları
VİDEO –  После операции Зоб
VİDEO – Dr Azer Hummetov-Muasir Azerbaycan Hekimleri
VİDEO – Düyünlü zobda nə zaman larzer əməliyyatı?
VİDEO – Zob əməliyyatından sonra
VİDEO – Kistoz düyünlü zobun aspirasiyası

 

 

Facebook Comments