Taryel Omarov

Bariatric Metabolic Surgeon, Modern Hospital, Chief Doctor, Bariatric Metabolic Surgeons Association, founder and chairman. Azerbaijan Medical University I  Department of Surgical Diseases. Abdominal surgery, bariatric surgery, surgical gastroenterology, surgical herniologym abdominal laparoscopy, hepatobiliary surgery.

Name -Taryel
Surname – Omarov
Middle name – İsgender
Date of Birth – 04.04.1980
Place of Birth – Azerbaijan Republic, İsmayıllı district, Diyallı village
Nationality – Azerbaijani
Sitizenship – Azerbaijan Republic
Contact tel nomber – 055/070 790 01 09

EDUCATİON
1986-1997 – Secondary school named after A.Məmmədov İsmayilli region
1997-2003 – Azerbaijan Medical Institute, 1-st General Medicine Faculty

WORK EXPERIENCE
2008 – Azerbaijan State Medical University 1st Surgery Department
2013 – Position: teacher of surgery.
2014 – Modern hospital. Position: Chief Doctor Bariatric and Metabolic Surgeons Association Position: founder and chairman

Printed scientific articles:

  1. Султанов Г.А., Рагимов В.С., Омаров Т.И., Ахмедов А.М., Абдуллаев Е.С. “Диагностика и коррекция нарушений гемостаза при остром панкреатите”. Экспериментальная и клиническая медицина. Грузия 2009-№ 9, стр-111-115.

  2. Султанов Г.А., Рагимов В.С., Омаров Т.И., Ахмедов А.М., Абдуллаев Е.С. “Эффективность различных режимов гепаринотерапии и антиоксидантов у больных деструктивным панкреатитом.” Вестник интенсивной терапии. Москва 2009-№2. стр-128-130.

  3. Rəhimov V.S., Ömərov T.İ, Sultanov H.A., Əhmədov Ə.M. “Kəskin pankreatitlərin müalicəsində lipofundin və heparinin tətbiqi.” Azerbaycan təbabətinin muasir nailiyyətləri.Bakı-2010. səh-128-130.

  4. Омаров Т.И., Султанов Г.А., Рагимов В.С.” Роль Д – димера и Фибринопептида А в диагностике нарушений система гемостаза.” Клиническая хирургия.Украйна №1-2012. стр-39-41.

  5. Ömərov T.İ “Destruktiv pankreatitli xəstələrdə əməliyyatdan əvvəl və sonrakı dövrlərdə hemostaz sistemi göstəricilərinin müqayisəli xarakteristikası.” Cərrahiyyə-2012. Bakı. səh-74-82

  6. Ömərov T.İ” Kəskin destruktiv pankretitlər zamanı uzaq nəticələrin qiymətləndirilməsində hemostaz sistemi gostəricilərinin rolu”. Azərbaycan təbabətinin muasir nailiyyətləri. Bakı. №2-2012. səh 105-112.

  7. Ömərov T. İ. “The Comparative Characteristics of the Hemostatic System Indices in the Assessment of Late Complications of Acute Destructive Pancreatitis”, “World Journal of Medical Sciences” jurnalı 2013, səh 96-102

8.N.Y. Bayramov, T.I. Omarov, N.A. Zeynalov, V.A. Pashazadeh and K.D. Aslanova “Laparoscopic CholedochoduodenostomyforTreatment of Benign Common Bile Duct Strictures”,” World Journal of Medical Sciences” jurnalı 2013,8 (4),səh396-400.

  1. Bayramov N., Omarov T., Zeynalov N., Bayramli F. ”First Sleeve Gastrectomy in Azerbaijan”, 20thWorld Congress of the IFSO. Austria. August 26th-29th

Bayramov N., Omarov T., Zeynalov N.,  Bayramli F. ”First Sleeve Gastrectomy in  Azerbaijan”, 20thWorld Congress of the IFSO. Austria. August 26th-29th-2015

 İbrahimova A.Ə,  Bayramov N.Y.,  Ömərov T.İ.  Piylənmə və piylənmənin orqanizmdə törətdiyi dəyişikliklər, “Azərbaycan Tibb”  jurnalı  2016/3, ISSN 0005-2523.

Piylənmə ilə əlaqədar bariatrik əməliyyata məruz qalmış xəstəlrin müalicə dinamikasında həyat keyfiyyətinin öyrənilməsi. Ömərov T.İ., Mayılova A.M. “Sağlamlıq”  jurnalı  2016/4, ISBN-58035-0168-9.

Results bariatric surgery in patients with obesity and metabolic syndrome in Azerbaijan/ A.A.Mayılova, M.M.Mammadov, T.İ.Omarov. Хирургия Вестника КАЗАХСТАН/2016/4 İSSN 2306-7365.

N.Y.  Bayramov, T.İ.  Ömərov,  N.A.  Zeynalov. Azərbaycan  Tibb Universitetinin  I  cərrahi  xəstəliklər   kafedrası Modern  Hospital  klinikasının bariatric –metabolik  cərrahiyyə  şöbəsi, “ Cərrahiyyə Surgery . Elmi – Praktik  jurnal “  №2-2016. ISSN 1994-4918

Оценка Эффективности  Рукавой Резекции Желудка в Лечении Пациентов  с Ожирением .Тариель  Исмаил  оглы  Омаров , Айгюнь  Алинияз  кызы  Маилова. Kazanmed. ДОI:10.17750 / KMJ2017-14
Aşırı Piylənməsi olan Cərrahi Xəstələrdə Ağırlaşmaların dəyərləndirilməsi və  Perioperativ  aparılması . İbrahimova  A.Ə., Bayramov  N. Y., Ömərov T. İ. Azərbaycan  Tibb  Universiteti I – cərrahi  xəstəliklər  kafedrası, Bakı , Azərbaycan. Cərrahiyyə , 2017  №1.

Ağır piylənmə müşahidə olunan xəstələrdə mədə-bağırsaq problemləri ilə bağlı həyat keyfiyyətinin pozulması. İbrahimova  A.Ə., Bayramov  N. Y., Ömərov T. İ. Bakı , Azərbaycan. Cərrahiyyə , 2017  №2.

Azərbaycan  Populyasiyasında  Mədə  Kiçiltmə  Əməliyyatlarının  Perespektivlərinin  Təhlili . Ömərov T.İ., Salahova S., İbrahimova A.Ə.,

Səlimova E., Bayramov N.Y.  Azərbaycan Tibb Universiteti , Bakı, Azərbaycan. “ Cərrahiyyə  Surgery” . “ Elmi – Praktik  Jurnal “. ISSN 1994-1918 , № 4, 2017.

 “ Panas “  “Proceedings of  the Azerbaijan National Academy of  Sciences ( Biological and Medical Sciences ) . Preliminary  Results of  Bariatric Surgery in Azerbaijan Population . T. Omarov , A. Ibrahimova , S. Salahova , N. Zeynalov , N. Bayramov . ISSN 2078-3388 , Volume 72, №3 ,2017.

Laparosc Endosc Surg Sciene.Bariatric surgery in Azerbaijan:A single center experience .Taryel Omarov,1 Aygun Ibrahimova,1 Aslan Abdullayev,1Nuru Bayramov,1 Tevfik Tolga Şahin , 2017;24(4):122-127DOI: 10.14744/less.2018.08760

 “ Клинична  Хирургия ”  “ щомисячний  наукова – практичний  журнал” . Заснований у червни 1921 р. Омаров Т., Салахова С., Ибрагимова А.,Байрамов Н . Сравнительная оценка результатов различных  хирургических бариатрических операций . ISSN 0023- 2130 ( PRİNT ), ISSN 2522- 1396 ( Online). 3 березень 2018.

Bariatrik-metabolik cərrahiyyənin metabolik sindromun müalicəsində rolu. Ömərov T.İ. “Azərbaycan Tibb”  jurnalı  2018/3, ISSN 0005-2523.

Printed abstracts –congress and speeches agenda:

Ömərov T.İ Rəhimov V.S., Sultanov H.A.”Pankreatitli xəstələrdə hemostaz sistemi dəyişikiliklərinin kliniki-patogenetik variantları.”

Professor I.M.Məmmədovun 90 illik yubileyinə həsr olunmuş konfransın materialları. Bakı- 2009

Rəhimov V.S., Sultanov H.A., Bayramov N.Y., Ömərov T.İ” Destruktiv pankreatit də antioksidant və heparinoterapinin koaqulyasyon sisteme etkisi.”Türkiye. tezis 14-18 ekim 26 ulusal qastroenteroloji konqre. Ankara-2009.

Ömərov T.İ Rəhimov V.S., Sultanov H.A., Bayramov N.Y” Desstruktiv pankreatitli hastalarda hemokoaqulyasyon pozukluğunun korreksiyonlarında birge kullanımın effektivliyi. “27-29 mayıs ulusal cerrhi konqre 2010. Ankara.

Rəhimov V.S., Sultanov H.A., Ömərov T.İ “Pankreatitli xəstələrdə hemostazın koaqulyasion göstəricilərinin və parakoaqulyasion testlərinin vəziyyətinin xarakteristikası.” Tezis ATU –nin yaranmasının 80 illik yubileyinə həsr olunmuş konfransın materialları. Bakı-2010. səh-81-83.

N.Asgerov., N.G.Quliyeva., A.A.Abdullayev, T.İ Ömərov” Hepatopankreatoduo denalalan orqanları, mide, çember ve bağırsaq kanserlerinin yayğın şekillerinin tanısal laparoskopisi”.27-30 nisan ulusal endoskopik laparoskopik cerrahi konqresi. İstanbul-2011. səh-82. P-85.

Sultanov H.A., Ömərov T.İ., Rəhimov V.S. “Kəskin destruktiv pankretitlər zamanı D-dimer və Fibrinopeptid-A-nın dinamikasına əsasən hemostaz sistemi pozgunluqlarının diaqnostikası.” XII beynelxal qavrasiya cərrahiyyə və qastroenterologiya konqresi 13-16 oktyabr 2011. Bakı. səh-192-193

Sultanov H.A., Rəhimov V.S., Ömərov T.İ “Akut Destrüktif Pankreatitler zamanı ağırlaşmaların değerlendirilmesinde D-dimer ve Fibrinopeptid-A-nın rolü.” İzmir-2012.18-ci ulusal cərrahi konqresi.

T.İ.Ömərov” Kəskin destruktiv pankreatitlər zamanı ağırlaşmaların dəyərləndirilməsində hemostaz sisteminin rolu.” H.Sultanov 80 illik yubiley konfransı -2012. Bakı. səh-12-13.

Ömərov T.İ., Sultanov H.A., Rəhimov V.S “Kəskin pankreatitli xəstələrdə hemostaz sistemi göstəricilərinin korreksiyasında antikoaqulyant və antioksidant terapiyanın birlikdə tətbiqinin müqayisəli xarakteristikası.” Patoloji proseslər və onların korreksiya yolları. Bakı-2012.səh-80-81

Ömərov T.İ.,”Prevention of complications of acute destructive pancreatitis based on  the dynamics of fibrinopeptide – A and D-dimerin.”Society of American Gastrointestinal and Endoscopic Surgeons, SAGES-Baltimore, 2013.e-poster

Ömərov T.İ.,”Fibrinopeptide-A и D-dimer роль в профилактике осложнений острого деструктивного панкреатита”.ВТОРОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ “АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ МЕДИЦИНЫ”.2013.20-21 АПРЕЛЯ Baky. стр-168-169

Omarov T.İ., XIII Beynəlxalq Avrasiya Cərrahiyyə və Qastroenterologiya konqresi.. 12-15 sentyabr 2013. Bakı

Omarov T.İ., XIV Beynəlxalq Avrasiya Cərrahiyyə və Qastroenterologiya konqresi.  15-17 sentyabr 2013. Bakı

Taryel Ö.,Nuru B.,Ahmed T.”Kişi sonsuzluğunda piylənmənin rolu və Bariartrik Cərrahiyyə”, Azərbaycan Urologiya ve Andrologiya Assosiasiyalarının VIII Simpoziumu,   31may-1 iyun, 2014.Azərbaycan

Bayramov N,Omarov T,Zeynalov N,Bayramli F ”First Sleeve Gastrectomy in Azerbaijan”,20th  World Congress of the IFSO,Austria,August 26th-29th.2015.

Taryel Ömərov,Nuru Bауramov,Nadir Zeynalov,Xatirə Şirinova “Sleeve qastrektomiya əməliyyatları zamanı aparılan texniki modifikasiyanın uzaq dövr nəticələri”, Ulusal Cerrahi Kongresi ,Antalya 2016

Омаров Т.,Байрамов Н.,Зейналов Н” Ранние результаты технической модификации обьем-редуцирующей операции на желудке”, Московский Международный Бариатрический Конгресс ,Москва 2016

19.Azərbaycanda Baraitrik cərrahiyyənin tarixinə qısa baxış və inkişaf perespektivləri.2016Alman-Türk-Azərbaycan tibb kongresi

  1. Sleeve qastrektomiya əməliyyatının yeni modifikasiyanın uzaq dövr   nəticələrinə baxış. İFSO 2016 .Braziliya

 21.The early follow-up results of antrumectomy during sleeve gastrectomy.     Endoskopik cərrahlar dərnəyinin 15-ci dünya kongresi 2016.Çin.

  1. Azərbaycan populyasıyasında aşırı piylənməsi olan xəstələrdə apardığımız bariatrik cərrahi əməliyyatların nəticələri. II elm festivalı Bakı.

 Participation in Congresses:

2005- Qastroenteroloji praktikada hepatoprotektorların effektiv tətbiqinə dair Klinik Simpozium, Bakı

2006- IX Beynəlxalq Avrasiya Cərrahiyyə və Qastroenterologiya Konqresi, Bakı

2006- Kardiovaskulyar Cərrahlar Assosiasiyasının  I konfransı, Bakı

2007 – Pediatrik praktikada antibiotikoterapiyanın tətbiqinin müasir aspektləri, Bakı

2007 – Urogenital traktın virus və baktreial mənşəli xəstəliklərinin müasir müalicəsi, Bakı. Rusiya Tibb Akademiyasının Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunun dermatovenerologiya kafedrasının müdiri Prof. Lipova Elena Valerevna

2007 – Türk Kardiovaskulyar Cərrahi dərnəyi-Turk Dünyası Kardioloji Birliyi ortaq Bakı konfransı, Bakı

2007 – Azərbaycan Androloq-Uroloqlarının I simpoziumu, Bakı

2008 – Azərbaycan-Gürcüstan Dermato-Veneroloqlarının ortaq Bakı konfransı,Bakı

2008 – XI Beynəlxalq Avrasiya Cərrahiyyə və Qastroenterologiya Konqresi,  Bakı

2009 – Qaraciyər cərrahiyyəsi və Transplantasiyası simpoziumu, Bakı

2009 – Ulusal gastroenteroloji haftası

2009 – İ.M. Məmmədovun 90 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfrans

2010 – Plastik cərrahiyyədə üz dərisində müxtəlif etiologiyalı qırışların kompleks

müalicəsində Hialuron turşusunun tətbiqi, Bakı. İsveç Karolinski Universitet xəstəxanasının professoru; İsveç Tibb-Estetik Assosiasiyasının sədri İngrid Ariger.

2010 – 17. Ulusal Cerrahi Kongresi. Ankara,

2010 – Qastroenteroloji traktın yuxarı şöbələrinin turşudamaslı xəstəliklərinin patogenezinə müasir baxış, Bakı. Ukrayna Tibb Akademiyası Şupik adına universitet xəstəxanası Prof. G.A.Anoxina

2010 – II Российская научно-практическая конференция “Здоровье человека в XXI веке”, Казань.

2010 – Межрегиональная ассоциация по клинической микробиологии и антимикробной химиотерапии, Европейское общество по клинической микробиологии и инфекционным болезням “Антимикробной терапии”, Казань

2011 – Vərəm və Ağciyər xəstəlikləri üzrə keçirilən V Beynəlxalq Elmi-Praktik Konfrans, Bakı-. ASN-USAID.

2011 – Ulusal Endoskopik Laporoskopik Cerrahi Konqresi,İstanbul

2011 – 12th  International Euroasian Congress of Surgery and Gastroenterology. Baku, 13-16 october,

2011 – Orqan transplantasiyası və Beyin ölümü forumu. Bakı. SOCAR-OTBD.

2012 – Urologiya və Andrologiyanın nailiyyətləri, Qəbələ-5 may

2012 – H.A.Sultanovun 80 illik yubiley Konfransı, Bakı-15 may

2012 – 18. Ulusal Cerrahi Kongresi. İzmir, 23-27 may

2012 – XVI Annual Meeting of the European Society of Surgery, 22-24.11., Istanbul, Turkey

2013 -Второй Международной Научно-практической Конференции”Актуальные     Вопросы Медицины”. 20-21 aprel Baku

2013 – Society of American Gastrointestinal and Endoscopic Surgeons,SAGES-Baltimore,  17-21 aprel

2013 – Transplantasyon Anestezisinde  Güncel Gelişmeler (ARUD)20-23 aprel Baku

2013 – IFSO 18th World Congress Of International Federation For The Surgery Of Obesity & Metabolic Disorders

2013 -18th World Congress of International Federation for Surgery of Obesity and Metabolic Disorders,Istanbul-Turkey,28-31Avqust

2013 – 13th International Euroasian Congress of Surgery and Gastroenterology. Baku, 12-15 septembr,

2014 – 14th International Euroasian Congress of Surgery and Gastroenterology. Baku, 15-17 septembr,

2014-  19 Ulusal Cerrahi Konqresi.16-20 Aprel.

2014 – IFSO World Congress Of International Federation For The Surgery Of Obesity & Metabolic Disorders. Belçika.

2014  – Azərbaycan Urologiya ve Andrologiya Assosiasiyalarının VIII Simpoziumu,Qəbələ 31may-1 iyun,Azərbaycan

2014 – “Obezite Cerrahisi 1. Kış Okulu”,

2015  – İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı.

2015 – Ulusal Endoskopik Laporoskopik Cerrahi Konqresi, İstanbul

2015- 12. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Konqresi, 22-26 Nisan, Belek-Antalya

2015 – IFSO chapter  –  World Congress Of International Federation For The Surgery Of Obesity & Metabolic Disorders.VYANA

2015 – IV National-I Mediterranean Congress for the Surgery of Obesity and Metabolik Disorders,1-4 oktyabr,ANTALYA

2016 – Azərbaycan-Türkiyə Baiatrik-Metobolik Cərrahi günləri – 28 mart, Bakı

2016 – 20. Ulusal Cerrahi Kongresi 13-17 Nisan, Antalya

2016 – Московский Международный Бариатрический Конгресс,20-23 апреля, Москва

2016 – Endoskopik cərrahlar dərnəyinin 15-ci dünya kongresi 2016.Çin.

2016 – II Elm festivalı 2016. Bakı.

2017- ATUTəbabətin Aktual Problemləri. Elmi-praktiki konfransı.2016.Bakı.

Membership in Societies:

 Local:
Azərbaycan Cərrah və Qastroenterologlar cəmiyyəti (ACQA)
Azərbaycan Kardiovaskulyar Cərrahlar assosiasiyası (ACSA)
Azərbaycan Cərrahlar cəmiyyəti (ACC)

Foreign

Türkiyə Qastroenteroloqlar Dərnəyi (TGD)

Türkiyə Cərrahi Dərnəyi (TCD)

Turk Endoskopik Laporoskopik Cərrahi Dərnəyi (TELCD)

Society of American Gastrointestinal and Endoscopic Surgery (SAGES)

Türk Obezite Cərrahi Dərnəyi (TOSS)

European Society of Surgery(ESS)

İnternational Society of Surgery(İSS)

International Federation For The Surgery Of Obesity & Metabolic  . . Disorders(İFSO)

Attended courses:

2002-2004  Ümumi və mini invaziv cərrahiyyə, Ankara

2005  Ümumi- Laparoskopik cərrahiyyə,Hindistan

2006  Cərrahiyyə,Tayland Bankok

2007  Cərrahi xidmətin təşkili, Cənubi Koreya -Seul

2012-“Abdominal Cerrahide Görüntüleme Uygulamaları Kursu”,18.Ulusal Cerrahi Kongresi,23 Mayıs,İzmir

2012-  XVI. Annual Meeting of the Europian Society of Surgery,”Robotic Surgery Course”,Maslak Acıbadem Hospital,22 November.

 2012-XVI. Annual Meeting of the Europian Society of Surgery,”Endorectal Ultrasonography(EAUS)Course”,Surcigal Endoscopy Unit,İstanbul Faculty of Medicine,22 November.

2012-XVI. Annual Meeting of the Europian Society of Surgery,”Video Based Hernia Repair Course:Open and Laparoscopic Approach”,22 November.

2013- 12.Medical-Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu,14-17 Kasım Antalya.

2013-European Accreditaition Council for Continuning Medical Education(EACCME)to provide  the folloving CME activity for medical specialists,28.-31.08.,İstanbul-Turkey

2014- “Laparoskopik Bariatrik Cerrahi Kursu”,İ.Ü.Sürekli Tıp Eğitim Araşdırma ve Uygulama Merkezi(İSTEM),Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Derneği(ELCD),İ.Ü.İstanbul Tıp Fakültesi-nin düzenlediği ve Azerbaycan Tıp Üniversitesinin online katılımı ile 30-31 Mayıs

2015-“Bariatric-Metabolic Gastric Plication”,İFSO 20th World Congress,26-29 August,Vienna-Austria

2015-“One Anastomosis Gastric Bypass Course“,20th World Congress of the International Federation for the Surgery of Obesity and Metabolic Disorders,26-29 August,Vienna-Austria

2015- “Obezite ve Metabolik Hastalıklar Cerrahisi 1.Kış Okulu”,Cerrahpaşa Cerrahi Toplantıları ,Obezite ve Metabolik Hastalıkların  Tedavisinde Etkin Cerrahi Yöntemler,15-16 Ocak

2015- “Endoskopik Yöntemler Kursu”,1-4 Ekim,Antalya-Turkiye

2015-“Malabsorptiv Yöntemler Kursu, 4.Ulusal ve 1.Akdeniz Metabolik Hastalıklar ve Morbid Obezite Cerrahisi Dernegi,1-4 Ekim,Antalya

2015 -“Restriktiv Yöntemler Kursu”,4.Ulusal ve 1.Akdeniz Metabolik Hastalıklar ve Morbid Obezite Cerrahisi Dernegi,1-4 Ekim,Antalya

Granted projects:

 The research competition among young scientists, held by Research Foundation by President of Aserbaijan Republic – EİF/GAM 2-2013-2(8)-FT

 Name of the Project:
“Non-invasive assessment of the liver fibrosis after liver transplantation and metabolic surgery”

Contact tel nomber – 055/070 790 01 09

Video – Bariatric Metabolic Surgeon, Modern Hospital, Chief Doctor
Video-Modern Hospital – Phd.Op.DR.Taryel Omarov .Bariatric surgery operation, evaluation of stomach volume
Video – Laparoscopic Sleeve Gastrectomy.Benefits and complications – Dr.Taryel Omarov
Video – Dr Taryel Omarov. Laparoscopic Sleeve Gastrectomy
Video – Gallbladder surgery Op.Dr.Taryel Omarov
Video – Bariatric surgery.  Phd.Op.Dr Taryel Omarov
Video -Bu qasıq yırtıqları (qrija) əməliyyat olunmalıdır – MÜTLƏQ
Video – Mədə kiçiltmə (Bariatrik cərrahiyyə) kimlərə göstərişdir. Ph.D. Taryel Omerov
Video – Bariatrik cərrahiyədən (mədə kiçiltmə)sonra xəstələr nələrə diqqət etməlidirlər.Ph.D. Taryel Ömərov
Video – Piylənmə. Boya görə çəkiniz nə qədər olmalıdır? – Yoxlayın
Video – saglamTV. Modern Hospital. Hilton oteli. Böyük kampanya. Ortopediya-travmatologiya.

 

                                                       

Facebook Comments