TARVERDI RZAYEV CƏRRAH, QASTROENTEROLOQ-ENDOSKOPIST. ATU

Cərrah-endoskopist Tarıverdi Rzayev ATU Tədris-Cərrahiyyə klinikasında çalışır.
Azərbaycan Tibb Universitetinin dossentidir.
Tarıverdi Rzayev 2003-cü ildəTibb Elmləri Namizədi elmi dərəcəsinə yiyələnmişdir.
EN No 03593, AAK, Bak  Dissertasiyasının mövzusu – “Qaraciyərin Maye Şırnağı üsulu ilə rezeksiyasının nəticələrinin yaxşılaşdırılması”

DR. TARVERDİ RZAYEVİN ELMİ FƏALİYYƏTİ:
Çap olunmuş kitablar:
1. R.İ.Mehdiyev, T.M.Rzayev. Perforatv mədə və 12 barmaq bağırsaq xoralarının diaqnostikası və müalicəsi. Təbib nəşriyyatı, Bakı 1994.
2. N.Y.Bayramov, A.K.Janqabılov A.Q.Qadaev, A.R.Rahişev, B.J.Salimgereeva N.S.Atmaca, A.Z.Kasımov, T.M. Rzayev. Türkdilli xalqların qastroenteroloji terminlər lüğəti. ISBN: 975- 920%65-2-x, VAN, 1997, 515 termin, 41 s.
3. N.Y.Bayramov, F.Mustafaoğlu, H.Ekim, T.Rzayev. Kardiovasküler Sözlük. ISBN: 975-920%65-1-1. Ankara, 2000. 47s
4. N.Y.Bayramov, Y.Bayraktar, Ş.Y.Zakirxocayev, A.Q.Qadaev, K.Hepgül, A.Özden, K.Ə.Balakişiyev, U.M.Mirşarapov, Ş.Z.Kasımov, T.M. Rzayev, N.A.Zeynalov, T.E.Bayramova. Çoxdilli anatomiya terminlər lüğəti., Bakı, Oskar, 2008, 67 s
5. Rzayev T.M., Rüstəm Ə.M., Abbasov A.H. Qida borusunun portal hipertenziya ilə bağlı varikoz qanaxmalarının diaqnos-tikası, profilaktikası və müalicəsi // A.H.R4108040400/T-038(363)2012. Bakı. “Təbib”. 2012. – 118 s.
6. Bayramov N.Y., Qeybulla A.Ə., Zeynalov S.M., Rüstəm Ə.M., Əliyev E.A., Rəfiyev S.F., Zeynalov N.A., Rzayev T.M., İmanova S.S., Hümmətov A.F., Məmmədov R.A., XıdırovaN.M., Salahova S.Ş., Namazov A.E., Əliyev T.Q., Ömərov T.İ, Əmirov T.C., Əhmədova E.V., Mürvələdova N.F., Hacıbabayev S.S. Cərrahi xəstəliklər fənnnindən izahlı testlər və situasion tapşırıqlar // IV kurs tələbələri üçün metodik vəsait Bakı. 2015. -100 s.
7. Bayramov N.Y. (redaktor), Əliyev E.A., Əliyev R.Y., Əliyev S.A., Əliyev T.Q., Rzayev T.M., Rüstəm Ə.M., Həsənov A.B., Xıdırova N.M., İmanova S.S., Aslanova K.D., Qəhrəmanova Z.Z. Cərrahi xəstəliklər. I hissə Elektron dərslik // Bakı. 2015. -952 s.

Çap olunmuş məqalələr:
1. N.Y.Bayramov, H.A.Sultanov, C.H.Cümşüdov, E.B.Beşirov, F.M.Kapakov, T.M.Rzayev. Karaciğerin ateşli silah yaralanmalarında debridmandan sonraki yara yüzeyi ve kavitesinin tedavisi. Van Tıp Dergisi 2(2);125-130:1995.
2. Рзаев Т.М. Методы резекции печени. Sağlamlıq -1999. № 7. – s. 62 – 64.
3. Рзаев Т.М. Струйная резекция печени в експерименте. Kimya, Biologiya və Tibb jurnalı – 2000. № 2. – s. 80 – 101.
4. N.Y.Bayramov, H.A.Sultanov, T.M.Rzayev. Qaraciyərin rezeksiya üsullarının üstün cəhətləri və qüsurları. Kimya, Biologiya, Tibb. 2000: 1:86-96
5. T.M.Rzayev, H.A.Sultanov, N.Y.Bayramov, Ə.M.Rüstəmov, B.M.Zeynalov. Eksperimentdə qaraciyərin maye şırnağı və əzmə üsulları ilə rezeksiyası. Müsir Cərrahiyyənin Aktual Problemləri. Bakı 2000. s 57-59.
6. Байрамов Н.Ю., Султанов Г.А., Аббасов А.Г., Рзаев Т.М.Алиев Т.Г., Зейналов Б.Р.Факторы прогноза осложнений после резекции печени. Müasir cərrahiyənin Aktual problemləri.- Bakı. – 2000. – s.52 – 57.
7. Kotan Ç., Bayramov N.Y., Rzayev T.M., Taş A., Abbasov U. Diameter and pressure of the water-jet for liver resection. Easteren Journal of Medicine, 2001:6(2):43-47
8. Rzayev T.M., Qida borusu şişlərinin palliativ müalicəsində genişlənən metal endoprotezlərin tətbiqi. “Cərrahiyə” jurnalı. 3 (19). 2009-Bakı., s. 73-79
9. Rzayev T.M. Principles of management of patients with varicose veins of esophagus // The Turkish Journal of Gastroenterology 2010:21:3. 42
10. Rzayev T.M. Qida borusunun portal hipertenziya nəticəsində genişlənmiş varikoz düyünlərindən qanaxmaların birincili proflaktikası // “Azərbaycan Tibb Jurnalı” İSBN 005-2523. 2013/1. 183-189 s.
11. Rzayev T.M. Rüstəm Ə.M., Əliyev R.Y., Mahmudov M.G., Namazov A.E. Öd yollarının yatrogen zədələnmələrinin endoskopik diaqnostikası və müalicəsi // Cərrahiyyə: № 2, səh.38-43 2016.
12. Rzayev T.M. Rüstəm Ə.M., Xıdırova N.M. Qaraciyərin metastatik törəmələrinin radiofrekrans ablasiyasından sonra əmələ gəlmiş bilio-plevral fistulun endoskopik retroqradxolangiopankreotoqrafiya üsulu ilə müalicəsi // Azərbaycan Tibb Jurnalı, 2016, №3, səh. 132-135.
13. Əhmədov Ə.M., Rzayev T.M. Xıdırova N.M., Alıyev F.İ. Geniş həcimli abdominal əməliyyatlar zamanı məqsədyönlü infuzon terapiyanın əhəmiyyəti // Azərbaycan Tibb Jurnalı, 2016, №4, səh. 50-54.
14. Hacıyev C.N., Tağıyev E.Q., Hacıyev N. C., Rzayev T.M. Qasımova Ş.X. Xoşxassəli mexaniki sarılıq zamanı orta molekullu peptidlərin qan zərdabında və öddə diaqnostik-proqnostik əhəmiyyəti // Azərbaycan Təbabətinin müasirnailiyyətləri, 2016, №4, səh. 99-104

Çap olunmuş tezislər:
1. N.Y.Bayramov, C.H.Cümşüdov, M.Kavutcu, S.Öztürk, İ.Durak, E.A.Aliyev, T.M.Rzayev. Dalarginin karaciğer regenerasyonuna etkisi. 13. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi. The Turkish Journal of Gastroenterolojy 7(1); 42, 1996.
2. T.M.,Rzayev, Ç.Kotan, A.Taş, İ.Alkan, E.Beşirov, Ü.Abbasov, N.Y.Bayramov. Karaciğer rezeksiyonlarında Water-jet yöntemlerinin karşılaştırılması. 14. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi. The Turkish Journal of Gastroenterology 8(1); 80, 1997.
3. N.Y.Bayramov, T.M.Rzayev. Karaciğer rezeksiyonunda water-jet yöntemi. Hepato-pankreato-biliyar Cerrahi Kongresi, 5-7 Iİyun 1999, Antaliya, s.92.
4. Bayramov N.Y., Kotan Ç., Rzayev T.M., Abbasov Ü., Taş A. Karaciğerin water – jet yöntemiyle rezeksiyonunda aminokapronik asit kullanımı. 4 Hepato – Pankretiko – Bilier Kongresi. -Türkiye. 5 – 8 haziran. – 1999. – s. 25%.
5. Рзаев Т.М., Султанов Г.А., Рустамов А.М. Резекция печени методом дигито(калли)клазии. Prof. İ.M. Məmmədovun 80 illik yubleyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfransın materialları-1999-Bakı,- s. 21-22.
6. Rzayev T.M., Bayramov N.Y., Rüstəmov Ə.M, Mehdiyev R.İ., Hacıyeva G., Eksperimentdə qaraciyərin maye şırnağı və Digitoklaziya üsulu ilə rezeksiyası. İ.M.Məmmədovun 80 illiyinə həsr olunmuş Elmi-Praktik Konfrans Materialları. Bakı 1999. s. 24-25
7. Байрамов Н.Ю., Рзаев Т.М., Ахмедов О.А. Резекция печени струей жидкости в эксперименте. XII Конфренция хирургов Закавказских Государств Материалы Международной научно -практической конфе¬ренции. Том I. 26 – 29 октября. -1999. – Тбилиси. -Грузия. – с. 90-91.
8. Султанов Г.А., Рзаев Т.М., Мехтиев Р.И., Зейналов Б. М., Гапагов В.Ф.. Резекция печени в експерименте. Azərbaycan Tibb universiteti-70 elmi konfransın materialları 1999. s.207
9. N.Y.Bayramov, T.M.Rzayev, H.A.Sultanov, Ch.Kotan. Diameter and pressure of the water-jet for liver resection. 17.National Gastroenterology Congress, Antalya, 2000. The Turkish Journal of Gastroenterology 2000:11:1.127
10. T.M.Rzayev, N.Y.Bayramov, H.A.Sultanov, Muradov H, Mehtiyev R. Comporative evaluation of functional and morphologic alterations of liver during blunt and water-jet dissection. 17.National Gastroenterology Congress, Antalya, 2000. The Turkish Journal of Gastroenterology 2000:11:1.127
11. N.Y.Bayramov, T.M.Rzayev, H.A.Sultanov, Muradov H. Morfology of the liver tissue during water-jet transsection. 17.National Gastroenterology Congress, Antalya, 2000. The Turkish Journal of Gastroenterology 2000:11:1.127
12. T.M.Rzayev, N.Y.Bayramov, H.A.Sultanov, Muradov H, Mehtiyev R. Comporative evaluation of functional and morphologic alterations of liver during blunt and water-jet dissection. 17.National Gastroenterology Congress, Antalya, 2000. The Turkish Journal of Gastroenterology 2000:11:1.127
13. N.Y.Bayramov, T.M.Rzayev. Water-jet dissection of liver parenchyma with use of antifibrinolitic solution. Internatıonal Eurosurgery Congress – Eurosurgery 2000, İstanbul, p 104
14. Rzayev T.M., Rüstəmov Ə.M., Zeynalov B.M., Mehdiyev R.İ.. Eksperimentdə maye şırnağı ilə qaraciyərin rezeksiyası. Prof. B.X.Abasovun 80 illik yubleyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfransın materialları.-2003. Bakı.,-s.148-150
15. Rzayev T.M., Zeynalov S.M., Rustemov E.M., Zeynalov B.M. Endoscopik surgery of extrahepatic bile ducts. VI beynəlxalq avrasiya və azərbaycan qastroenteroloq və cərrahlarının konqresinin materialları- 5-7 iyun 2003. Bakı., s.38.
16. T.M.Rzayev, Ə.M. Rüstəmov, B.M.Zeynalov. Xarici öd süzgəclərinin endoskopik müalicəsi. Z. Məmmədovun 100 illiyinə həsr olunmuş Elmi-Praktik Konfrans Materialları. Bakı 2003. s. 25.
17. B.M.Zeynalov, H.A.Sultanov, S.S.İmanova, R.İ.Mehdiyev, T.M.Rzayev. Kəskin xolesistitin diaqnostika və müalicəsinin yaxşılaşdırılması haqqında. Z.Məmmədovun 100 illiyinə həsr olunmuş Elmi-Praktik Konfrans Materialları. Bakı 2003. s. 25-26.
18. Qapaqov F.F., Rzayev T.M. Abdominal kompartment sindromunun diaqnostik əhəmiyyəti. Z.Məmmədovun 100 illiyinə həsr olunmuş Elmi-Praktik Konfrans Materialları. Bakı 2003. s. 67.
19. Rzayev T.M., Rüstəmov A.M., Mehdiyev R.I. The endoscopic treatment of benign stenosis of the terminal part of choledochus. The Turkish Journal of Gastroenterology. 2005. Vol. 16. Suppl. 1. -p. 112
20. Rzayev T.M., N.Y. Bayramov, I.T. Ibrahim-zada, V. N. Rasulov.Endoscopic treatment of esophageal varices. IX Beynəlxalq Avrasiya Cərrahiyyə və Qastroenterologiya Konqresi Materialları. Bakı 2006, 83.
21. N.Y.Bayramov, T.M.Rzayev, F.S.Rafiyev, Z.Chalilov, P.F.Meherremov. Treatment strategy of Choledocholithiasis using MRCP, ERCP, IOCG and Laparoscopy. IX Beynəlxalq Avrasiya Cərrahiyyə və Qastroenterologiya Konqresi Materialları. Bakı 2006, 119.
22. Rzayev T.M., Rustam A.M., Zeynalov B.M., Mehdiyev R.İ., Zeynalov N.A. The role of metal stent application in esophagus strictures malignant tumor genesis. XI beynəlxalq avrasiya cərrahiyyə və qastroenterologiya konqresinin materialları-12-15 iyun 2008. Bakı., s.108.
23. Rzayev T.M., Sadikhov B.İ., Huseynova Kh.G., Rustamli İ.A., Aliyeva A.M. Regarding insatlling metallic stent at cancerous strictures of esophagus. Clinic observation. XI beynəlxalq avrasiya cərrahiyyə və qastroenterologiya konqresinin materialları-12-15 iyun 2008. Bakı., s. 109.
24. T.M.Rzayev, Rustam A.M., Zeynalov B.M., Mehdiyev R.İ., İmanova S.S. Endoscopic diagnosis and management of organic changes in extra hepatic bile ducts following open and laparoscopic cholecystectomy. XI beynəlxalq avrasiya cərrahiyyə və qastroenterologiya konqresinin materialları-12-15 iyun 2008. Bakı., s. 187.
25. Zeynalov N.A. Rafiyev S.F., Rzayev T.M., Bayramov N.Y.,Rafiyev F.S. The reasons of conversion in laparoscopic echinococcectomy. XI beynəlxalq avrasiya cərrahiyyə və qastroenterologiya konqresinin materialları-12-15 iyun 2008. Bakı., s. 202.
26. Rzayev T.M, Bayramov N. Y. Endoskopik polipektomiya zamanı qanaxmanın qarşısının alınma üsulları. İ.M.Məmmədovun 90 illiyinə həsr olunmuş Elmi-Praktik Konfrans Materialları. Bakı 2009. s. 79-80.
27. Rzayev T.M., Bayramov N.Y. Piloro-duodenal obstruksiyon tedavisinde stent kullanımı ilk tecrübemiz. 26 ulusal Gastroenteroloji Haftası 14-18 ekim 2009, Ankara. s.57
28. T.M.Rzayev. Principles of management of patients with varicose veins of esophagus. 27 th national gastroenterology week. November 24-28, 2010, Antaliya.The Turkish Journal of Gastroenterology 2010:21:3. 42
29. E.Aliyev, T.Rzayev, A.Abbasov, E.Ehmedov. Rektum sfinkter kasınən rekonstruktiv cerrahisində kas transplantlarının uygulanması. 17 ulusal cerrahi kongresi 26-29 mayıs. Ankara 2010. Pb.433
30. T.M.Rzayev. The endoskopic management of esophago-respiratory fistulae. 10. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi 27-30 nisan 2011. Turkish journal of Endoscopic- Laparoscopic & Minimal İnvasive Surgery 2011:11:1.29.
31. T.M.Rzayev, A.M.Rustam, R.İ.Mehdiyev. The endoscopik tactics in patients with choledocholithiasis after intraoperative T-tube insertion. WGO regional Meeting with the 28 th Turkish Gastroenterology Week. November 16-20, 2011, Antalya, The Turkish Journal of Gastroenterology 2011:22:1.23.
32. Rzayev T.M., Rüstəm Ə.M., Zeynalov N.A., Mehdiyev R.İ. Mədənin böyük və geniş əsaslı poliplərinə görə endoskopik polipektomiya zamanı qanaxmanın qarşısının alınması. H.Sultanovun 80 illiyinə həsr olunmuş Elmi-Praktik Konfrans Materialları. Bakı 2012. s.59.
33. Rzayev T.M., Rüstem A.M., Zeynalov N. A. Safra yollarının intraoperasyon travmaları ve safra fistüllerinin endoskopik tedavisi. 17 ulusal cerrahi kongresi 23-27 mayıs. İzmir 2012. Pb.171
34. Rzayev T.M., Rüstem A.M. Çiğneme ve yutma bozuklukları olan hastalarda perkutan endoskopik gastrostomi. 17 ulusal cerrahi kongresi 23-27 mayıs. İzmir 2012. Pb.174
35. Rzayev T.M., Rustam A.M. Zeynalov N.A. Management of bleeding during endoscopic // 29th Turkish Gastroenterology Week Novamber 20-25, 2012, Antaliya. PS-054 sphincterotomy
36. Rzayev T.M. The role of metal stent application in esophagus strictures malignant tumor genesis // 29th Turkish Gastroenterology Week Novamber 20-25, 2012, Antaliya PS-109.
37. Rzayev T.M. Application of covered metallic stents in treatment of esophageal fistulae // I Gastrointestinal Endoskopiya Günləri, 12-13 nisan. İstanbul, 2013 Pb.
38. Rzayev T.M. Rüstəm Ə.M., Mehdiyev R.İ. Daralmış qastroyeyunoanastomozun endoskopik genişləndirilməsi // T.E.D., professor, Aşurovun anadan olmasının 70-illiyinə həsr edilmiş elmi konfransının materialları, Bakı-2013. S.101.
39. Rzayev T.M. Shirinova Kh.N. Repeated stents of esophagus // 30th National Gastroenterology Week. September 11-15, 2013. Antaliya. Poster Number: PS-090.
40. Rzayev T.M. Bayramov N.Y., Zeynalov S.M., Aslanova K.D., Pashazadeh V.A. Comparision of open, laparo-endoscopic and one-stage laparoscopic approaches for treatment of gallbladder and common bile duct stones // XIII beynəlxalq avrasiya cərrahiyyə və qastroenterologiya kongresinin materialları. Bakı, 12-15 sentyabr,  2013. S.95
41. Rzayev T.M. Shirinova  Kh.N.,  Bayramov N.Y. Endoscopic prevention of varicieal bleeding in portal hipertension. XIII beynəlxalq avrasiya cərrahiyyə və qastroenterologiya kongresinin materialları // Bakı, 12-15 sentyabr, 2013. S.161
42. Rzayev T.M. Rüstem A.M., Zeynalov N. A. Safra yollarının intraoperasyon travmaları ve safra fistüllerinin endoskopik tedavisi // 17 ulusal cerrahi kongresi 23-27 mayıs. İzmir 2012. Pb.171
43. Rzayev T.M., Bayramov N.Y., Zeynalov S.M. Application of endoscopic endoprothesis in the treatment of obstructive jaundaices of tumor origin // XIII beynəlxalq avrasiya cərrahiyyə və qastroenterologiya kongresinin materialları. Bakı, 12-15 sentyabr, 2013. S.161
44. Zeynalov S.M., Rustam A.M., Rzayev T.M. Zeynalov N.A., Amirov T.J., Laparoscopic surgery in acute destructive cholecystitis // XIII beynəlxalq avrasiya cərrahiyyə və qastroenterologiya kongresinin materialları. Bakı, 12-15 sentyabr, 2013. S.183
45. Rzayev T.M., Xıdırova N.M., Zeynalov S.M., Əhmədov Ə.M. Həzm traktının yuxarı hissəsinin yad cisimlərinin endoskopik çıxarılmasının nəticələri // Bəybala Xudkar oğlu Abasovun 90 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq konfransın materialları  Bakı-2013, S-37
46. Rzayev T.M. Şirinova X.N. Qida borusunun enli əsaslı poliplərinin endoskopik band ligatoru ilə bağlanması // Bəybala Xudkar oğlu abasovun 90 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq konfransın materialları  Bakı-2013 s-48
47. Rzayev T.M., Şirinova X.N. Özefagusun  tekrari wall stentleri // XIX Ulusal Cerrahi Konqresi, Antalya, SS-174. 16-20 aprel 2014
48. Rzayev T.M., Bayramov N, Shirinova Kh. Mide varislerinin endoskopik tedavisinin sonuçlarının karşılaştırılması // XIX Ulusal Cerrahi Konqresi, Antalya, PS-0374. 16-20 aprel 2014
49. Rzayev T.M., Khanaliyeva Z.N., Bayramov N.Y., Salahova S.Sh., Application of pancreatic stent in the prevention of  acute pancretitis after endoscopic retrograde choledochopancreatography // Azərbaycan-Türkiyə cərrahiyyə və qastroenterologiya günləri. Bakı, 6-7 iyun 2014-s.85-86
50. Rzayev T.M., Bayramov N.Y., Şirinova X.N., Mədə venalarının varikoz genişlənməsi zamanı endoskopik müalicənin effektivliyi // Azərbaycan – Türkiyə cərrahiyyə və qastroenterologiya günləri. Bakı, 6-7 iyun 2014-s.117-119
51. Rzayev T.M., Abbasova S.Y., Rəfiyev S.F. Öd yolları zədələnmələrinin endoskopik müalicəsi // T.E.D, prof. İsayev H 70 illik yubleyinə həsr edilmiş elmi-praktik konfransın materialı. 24-25 noyabr 2014. Bakı.
52. Байрамов Н.Ю., Зейналов С.М. Рустам А.М. Алиев Р.Я., Рзаев Т.М. Тактика ведение лапароcкопической холецистектомии в трудных случаях // T.e.d., professor Ə.Ə. Məmmədovun 60-illik yubileyinə həsr olunmuş elmi–praktik konfransın materialları. Bakı. 2015. –s.49-51
53. Bayramov N.Y., Rzayev T.M., Rüstəm Ə.M.,Abbasova S.Y. Öd yollarının əməliyyatdaxili zədələnmələri və öd fistullarının endoskopik müalicəsi // T.e.d., professor Ə.M. Əlizadənin 100-illiyinə həsr olunmuş elmi- praktik konfransın materialları. Bakı. 2015. –s.
54. Rzayev T.M., Rustam A.M. Endoskopic diaqnosis and treatment of iatrogenic injury to the bile ducts // 32. Ulusal qastroenterology kongre. Antalya. 25-29 may 2015
55. Rzayev T.M., Bayramov N.Y., Aslanova K.D.,Rüstem A.M.,Ömerov T.İ., Ahmadov A.M. PS-0392. Taşlı kolesistit ve koledokolitiazisin eşzamanlı minimal invaziv cerrahi tedavisi // 20. Ulusal Cerrahi Kongresi. Antalya. 13-17 nisan 2016.
56. Bayramov N.Y.,Aslanova K.D., Rzayev T.M., Rüstem A.M. PS-0796. Laparoskopik kolesisektomi sirası videokoledokoskpoki ve koledok eksplorasyonu // 20. Ulusal Cerrahi Kongresi. Antalya. 13-17 nisan 2016.
57. Rzayev T.M., Xıdırova N.M., Rüstəm Ə.M. Mədənin portal hipertenziya mən-şəli varikoz qanaxmalarının endoskopik dayandırılması // Ə. Əliyevin 120 illiyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfransın materialları. 2017. -s. 349
58. Rzayev T.M., Xıdırova N.M., Əhmədov Ə.M., Qəhrəmanova Z.Z., Şirinova X.N. Mədənin varikoz genişlənmiş venalarından qanaxmaların endoskopik saxlaılmasının effektivliyi // Təbabətin aktual problemləri EPK-ın materialları. ATU-2017.  -s. 37.
59. Rzayev T.M., Bayramov N.Y., Əliyev R.Y., Aslanova K.D., Rüstəm Ə.M., Abbasova S. Qaraciyərdənkənar öd axarlarının əməliyyatdaxili zədələnmələri və öd fistullarının endoskopik müalicəsi //  Ə.e.x., T.E.D., Professor Qarayev Qalib Şalon oğlunun anadan olmasının 70 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfransın toplusu. Bakı. 2017. -s. 114-116

DOKTOR TARIVERDİ RZAYEVİN TƏHSİLİ:
1976-1986-cı illər Badamlı kənd orta məktəbi
1987-1994-cü illər Azərbaycan Tibb Universiteti, I müalicə-profilaktika fakultəsi
1995-1997-cı illər Azərbaycan Tibb Universiteti I cərrahi xəstəliklər kafedrası, klinik ordinatura
1998-2001-ci illər Azərbaycan Tibb Universiteti I cərrahi xəstəliklər kafedrası, aspirantura
1996-1997-ci illər Hacettepe Universiteti Tibb Fakültəsi, Ümumi Cərrahiyyə kafedrası, Ankara, Laparoskopik və qaraciyər cərrahiəsi
1997-1998-ci illər Yüzüncü Yıl Universiteti Tibb Fakültəsi, Ümumi Cərrahiyyə kafedrası, Van, Eksperimental tədqidat
2000-2001-ci illər Yüksək İhtisas Hastanesi, Ankara, Endoskopik cərrahiyə və ERCP

İŞTİRAK ETDİYİ KURSLAR:
1996-cı il Laparoskopik cərrahiyyə, Ankara
2000-ci il İnvaziv endoskopiya və ERCP, Ankara
2012-ci il Robotik cərrahiyə, İzmir
2015-ci il İnvaziv endoskopiya, Erasme Hospital, Brüssel, Belçikaİnvaziv endoskopiya, Erasme Hospital, Brüssel, Belçika
2017-ci il IV Qastrointestinal Endoskopiya Günləri, Workshop, AnkaraIV Qastrointestinal Endoskopiya Günləri, Workshop, Ankara

DR. TARVERDİ RZAYEVİN İŞTİRAK VƏ ÇIXIŞ ETDİYİ KONQRESSLƏR:
1996-cı il 13. Ulusal Gastroenteroloji Konqresi
1997-ci il 14. Ulusal Gastroenteroloji Konqresi
1997-ci il 1. Avrasya Gastroenteroloji Konqresi
1999-cu il Hepato-pankreato-biliyar Cerrahi Konqresi
2000-ci il 17.National Gastroenterology Congress, Antalya
2000-ci il Internatıonal Eurosurgery Congress – Eurosurgery
2006-cı il IX Beynəlxalq Avrasiya Cərrahiyyə və Qastroenterologiya Konqresi, Bakı
2008-ci il XI Beynəlxalq Avrasiya Cərrahiyyə və Qastroenterologiya Konqresi,  Bakı
2009-cu il Ulusal gastroenteroloji haftası
2009-cu il İ.M. Məmmədovun 90 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfrans
2010-cu il 17.Ulusal Cerrahi Kongresi. Ankara
2010-cu il 27.Ulusal Gastroenteroloji Haftası
2010-cu il Azerbaycan-Türkiye Akademik Tıp toplantıları
2011-ci il Dünya Gastroenteroloji Dernegi Bölgesel Toplantısı ve 28. Ulusasl Gastroenteroloji Haftası. Antalya
2011-ci il 12th International Euroasian Congress of Surgery and Gastroenterology. Baku
2012-ci il 18. Ulusal Cerrahi Kongresi. İzmir
2012-ci il H.A.Sultanovun 80 illik yubiley Konfransı

DOKTOR TARVERDİ RZAYEVİN İŞ TƏCRÜBƏSİ
1995-ci il Stajer, Hacettepe Universiteti Xəstəxanası, Ankara.
1997-ci il Araşdırmaçı Dr., Yüzüncü Yıl Universiteti Tibb Fakültəsi, Ümumi Cərrahiyyə kafedrası, Van
2000-ci il Kursiyer, Yüksək İhtisas Hastanesi, Ankara
2001-ci il Assistent, ATU I cərrahi xəstəliklər kafedrası
2002-ci Mərkəzi Klinik Xəstəxana İnvaziv Endoskopiya bölməsi, bölmə rəisi
2010-cu il Azərbaycan Tibb Univesitetinin Klinikasında diaqnostik və invaziv endoskopiya şöbəsinin müdiri.
2015-ci il ATU  I Carrahi xəstəliklər kafedrası – Dosent

DOKTOR TARVERDİ RZAYEVİN ELMİ-PRAKTİK FƏALİYYƏTİ:
1995-2000-ci illər – Türkiyə Cümhüriyyəti Hacettepe Yüksək İxtisas Eğitim və Araşdırma Hastanesi Endoskopik cərrahiyyə Anabilim dalında elmi-praktiki fəaliyyət göstərmişdir.
2001-ci ildə Mərkəzi Klinik Xəstəxanada Diaqnostik və Endoskopik bölməsinin təşkili
Daha sonra doktor Tarverdi Rzayev Azərbaycan Tibb Universitetinin Klinikalarında, o cümlədən ATU Onkologiya, ATU Tədris- Terapevtik Klinikasında, ATU Tədris Cərrahiyyə Klinikasında Diaqnostik və müalicəvi endoskopiya şöbələrinin təşçkil olunmasını həyata keçirmişdir.

ƏSAS FƏALİYYƏT İSTİQAMƏTİ:
Diaqnostik və invaziv endoskopiya
ERCP – Diaqnostik
Varikoz venaların elastik həlqələr vasitəsilə bağlanması və mədə varikozlarının skleroterapiyası
Həzm traktına wall stentlərin yerləşdirilməsi
Endoskopik perkutan qastrostomiyanın qoyulması
Həzm traktında pnevmo və buji dilatasiyası
Diaqnostik ERCP və öd yollarının daşlarının çıxarılması.
Öd yollarının dilatasiyası
Pankreatik kistlərin mədəyə drenajı
Xarici ölkələrdə həyata keçirilən bütün inbvaziv prosedurlar doktor Tarverdi Rzayev tərəfindən həyata keçmirilir.
Hazırda doktor Tarverdi Rzayev Azərbaycan Tibb Univbersitetinin Tədris Klinikalarında rezident hazırlığında, xüsusən endoskopik xidmət üzrə kadrların yetişdirilməsində aktiv iştirak edir.

ÜZVÜ OLDUĞU TƏŞKİLATLAR:
Azərbaycan Cərrahlar və Qastroenteroloqlar Cəmiyyəti
Türkiyə Qastroenteroloqlar Cəmiyyəti.
Türkiyə Qastroenteroloqlar dərnəyi ERCP çalışma qrupu
Türkiyə cərrahlar Cəmiyyəti.

DOKTOR TARVERDİ RZAYEVİN  İŞ YERİ
ƏLAQƏ TELEFONLARI:
Azərbaycan Tibb Universitetinin
Tədris Cərrahiyyə Klinikası
Ünvan:
M.Mirqasımov küçəsi 2.
Mobil
(+994) 50 318-84-87
(+994) 55 318-84-87


FACEBOOK PROFİLE – TARVERDİ RZAYEV QASTROENTEROLOQ-ENDOSKOPİST, CƏRRAH 


VİDEO  YOUTUBE – ERROZİV QASTRİT. DOKTOR TARVERDİ RZAYEV
VİDEO YOUTUBE – MƏDƏ XORASI. QASTROENTEROLOQ-ENDOSKOPİST TARVERDİ RZAYEV
VİDEO YOUTUBE – Xoledoxolitiazis, kəskin xolesistit- Dr Tarverdi Rzayev
VİDEO YOUTUBE –Xroniki köp. Bu kimi xəstəliklərin simptomu ola bilər-Dr Tarverdi Rzayev
VİDEO YOUTUBE- ERCP DİR. Xoledoxdan daşın çıxarılması-Dr Tarverdi Rzayev
VİDEO YOUTUBE – Öd daşı nə zaman yaranır?-Dr Tarverdi Rzayev
VİDEO  YOUTUBE –DOKTOR TARVERDİ RZAYEV. İrinli Xolangitin drenaj olunması.

Facebook Comments