ELMAN ƏZİMOV ÜMUMİ CƏRRAH, T.E.N

Azərbaycan Tibb Universitetinin assistentİ, ümumi cərrah Əzimov Elman Hərbi oğlu
Dogum tarixi və yeri: 09.09.1974 Qəbələ r-nu Nohurqışlaq kəndi

DOKTOR ELMAN ƏZİMOVUN TƏHSİLİ:
2000-ci ildə Elman Əzimov Azərbaycan Tibb Universitetinin ATU Müalicə-İşi fakultəsini fərqlənmə diplomu və M. Ə. Rəsulzadə adına təqaüdlə bitirib.
2000-2002-ci illərdə Elman Əzimov Azərbaycan Tibb Universitetinin Elmi Şurasının qərarı ilə cərrahiyyə ixtisası üzrə klinik ordinatura oxuyub.
Elman Əzimov 2002-2005-ci illərdə I cərrahi xəstəliklər kafedrasında aspirantura təhsili alıb.
2007-ci ildə “Yoğun bağırsaq operasiyalarında anastotomoz tikişləri tutmazlığının profilaktikasında antioksidantların tətbiqi” mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə edib və Tibb Üzrə Fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsinə yiyələnib.
2011-ci ildə isə “Düz bağırsağın xoş və bəd xassəli törəmələrində ön və aşağı ön rezeksiya əməliyyatlarına müasir yanaşmalarda” mövzusunda doktorluq işi təstiq olunub.

DOKTOR ELMAN ƏZİMOVUN İŞTİRAK ETDİYİ TƏKMİLLƏŞDİRMƏ KURSLARI:
2010-cu ildə doktor Elman əzimov  Ankara Universiteti Tibb fakultəsində laparoskopik cərrahiyyə üzrə ixtisas kursu keçib.
2010-cu ildə Elman Əzimov Türkiyə. Ankara Universitetinin Tibb fakultəsinin endokrin və metabolizm bölməsində “Tiroid vəzinin USM nəzarəti altında iynə biopsiyası”üzrə təlimdə olub.
2010-cu ildə Türkiyə. Zəkahi Tahir Burak qadın sağlığı xastəxanasında “Ginekoloji laparoskopiya”üzrə təkmillədirmədə olub.
2011-ci ildə doktor Elman Əzimov Azərbaycan, Bakı. Müəllimlərin Təkmilləşdirmə İnstitutunda Pedaqoqika və müasir təlimində olub
2012-ci ildə Zəkahi Tahir doğum Xəstəlikləri xəstəxanasında laparoskopik ginekologiya üzrə kurs keçib.
2012-ci ildə Zəkahi Tahir Xəstəxanasında ümumi bölümdə kursda olub.
2013-cü ildə Ankara Universiteti Tibb fakultəsində isə kolorektal cərrahiyyə üzrə kurs keçib.
2014-cü illərdə İstanbul ÇAPA Universitetində kolorektal cərrahiyyə kursda olub.
2014-cü illərdə Ameria xəstəxanasında (İstanbul) laparoskopik cərrahiyyə kolopraktologiya üzrə kursda olub.
2015-ci ildə doktor Elman əzimov Türkiyənin İstanbul şəhərində Laparoskopik cərrahiyyə (koloproktalogiya üzrə) təkmillədirmə kursunda olmuşdur

DR.ELMAN ƏZİMOVUN İŞTİRAK ETDİYİ
KONQRESLƏR:
2002 – Prof. B.M.Mahmudbəyovun 100-illik yubileyi. Bakı
2003 – Prof. Z.M.Məmmədovun 100-illik yubileyi.Bakı
2003 – VI Beynəlxalq Avrasiya və Azərbaycan qastroenteroloq və cərrahların konqresi. Bakı
2003 – Prof.B.X.Abasovun 80-illik yubiley konfransı. Bakı
2006 – IX Beynəlxalq Avrasiya cərrahiyyə və qastroenterologiya konqresi. Bakı
2008 – XI Beynəlxalq Avroasiya cərrahiyyə və enterologiya konqresi, Bakı
2009 – Prof. İ.Məmmədovun 90-illik yubiley konfransı, Bakı
2010 – ATU-nun 80-illik yubiley konfransı, Bakı
2012 – Prof. H.A.Sultanovun 80-illik yubiley konfransı, Bakı
2012 – XVI Annual Meeting of the European Society of Surgery, Turkey, Istanbul, 22-24.11.2012
Çıxış etdiyi xarici kongreslər
2008 – XII Central European conqress of coloprostology. Moscow. 6-8 may 2008

İXTİRALARI VƏ SƏMƏRƏLƏŞDİRİCİ TƏKLİFLƏRİ::
1. Əzimov E.H. Dərman preparatlarını anastomoz nahiyəsinə yeritmək, həmin nahiyəni dekompressiya və müayinə etmək üçün istifadə olunan çoxfunksiyalı zond. Səmərələşdirici təklif. Şəhadətnamə N 474. Bakı. 28.12.2004

ELMİ İŞ VƏ MƏQALƏLƏRİ:
Doktor Elman Əzimov 21 dərc olunmuş elmi iş, 10 məqalə, 11 tezis, həmçinin 1 ixtira və səmərələşdirici təkliflin müəllififdir.

ÇAP OLUNMUŞ MƏQALƏLƏRİ:
1. Султанов Г.А.. Азимов Э.Х., Ибишов К.Г. Мадурская стопа (мицетома). Вестник хирургии им. И.И.Грекова, том 162 № 3, 2003, с.109-110
2. Sultanov H.A., Əzimov E.H. Allopurinol-dimeksid qarışığının antioksidant təsiri. Sağlamlıq jurnalı, 2004, № 5, s.6-9
3. Əzimov E.H., İbişov K.H. Antioksidantların yoğun bağırsaq anastomozlarının hermetikliyinə təsiri. Azərbaycan tibb elmi və praktik səhiyyənin müasir nailiyyətləri. Elmi əsərlər toplusu. II cild, Bakı, 2004, s.77-85
4. Султанов Г.А. Азимов Э.Х. Ибишов К.Г. Антиоксиданты и их применение в медицинской практике Вестник хирургии им.Грекова, 2004, № 5, с.94-96
5. Султанов Г.А., Азимов Э.Х., Ибишов К.Г., Рзаев Т.М. Влияние антиоксидантов на герметичность толстокишечных анастомозов Материалы научной конференции «Актуальные проблемы колопроктологии», Москва, 2005, с.458-460
6. Sultanov H.A., Əzimov E.H. Eksperimentdə yoğun bağırsaq anastomozu nahiyyəsində lipidlərin peroksidləşmə proseslərinin və antioksidant müdafiə sisteminin dinamikada öyrənilməsi. Cərrahiyyə jurnalı, 2005, № 1, s.74-77
7. Султанов Г.АП., Азимов Э.Х., Ибишов К.Г., Рзаев Т.М. Влияние антиоксидантов на герметичность толстокишечных анастомозов. Материалы научной конференции «Актуальные проблемы колопроктологии», Москва, 2005, с.458-460
8. Султанова С.Г.Алиев Э.А. Профилактика и хирургическая коррекция старых разрывов промежности III степени и анального жома Экспериментальная и клиническая медицина № 3, Тбилиси, 2009. с. 56-58
9. Султанова С.Г.Алиев Э.А. Методы обследования больных со старым разрывом промежности III степени Экспериментальная и клиническая медицина № 3, Тбилиси, 2009. с. 73-74
10. Əzimov E.H. Rektumun anterior və low anterior rezeksiyasından sonra əməliyyatdaxili buraxmış anastomozlarının preventiv ileostoma ilə müalicəsi. Azərbaycan təbabətinin müasir nailiyyətləri. 2011, № 1, с.191-195

Düz bagırsağın xoş və bədxassəli şişləri zamanı ön və aşağı ön rezeksiya əməliyyatlarına müasir yanaşmalar” mövzusunda doktorluq dis-sertasiyası təsdiq edilmişdir ATU-nun “Cərrahlıq” ixtisası üzrə Problem Komissiyasının qərarı ilə təsdiq olunmuşdur (10.06.2011-ci il,2 saylı protokol) – icrası davam edir

ÇAP OLUNMUŞ TEZİZLƏRİ:
1. Sultanov H.A., Əzimov E.H. Yoğun bağırsaqda cərrahi əməliyyatların nəticələri. Prof.B.M.Mahmudbəyovun 100 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi-təcrübi konfransının elmi işlər toplusu. Bakı, 2002, s.26

2 Sultanov H.A., Əzimov E.H., İbişov K.H., Təyyari R.H. Antioksidantlar və onların tibbi praktikada tətbiqi. Milli Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü, ə.e.x. Z.M.Məmmədovun 100 illik yubileyinə həsr edilmiş konfransın məcmüəsi. Bakı, 2003, s.69
3 Abbasov A.H., Sultanov H.A., Əzimov E.H. Ezofaqoplastika üçün istifadə olunan transplantatların həyatiliyini əməliyyat zamanı proqnozlaşdırılması. VI Beynəlxalq Avrasiya və Azərbaycan Qastroenteroloq və cərrahların konqresinin materialları. Bakı, 2003, s.17
4 Əzimov E.H. Yoğun bağırsaq operasiyalarında anastomoz tikişləri tutmazlığının proqnozlaşdırılması. Prof. Nurəddin Rzanın 75 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi-təcrübi konfransın materialları. Bakı, 2004, s.65
5 Sultanov H.A., Əzimov E.H. Eksperimentdə yoğun bağırsaq anastomozu nahiyəsində lipidlərin peroksidləşmə proseslərinin və antioksidant müdafiə sisteminin dinamikada öyrənilməsi. Professor Nurəli Lətif oğlu Əfəndiyevin 80 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfransın materialları. Bakı, 2004, s.151-152
6. E.H.Azimov, T.Rzayev Influence of antioxidants in histomorfological changies in the region of large intestine anastomosis The Turkish journal of gastroenterology 22nd Natiоnal gastroenterology dz. Week.Malatiya 2005, Vol.16.supplement. P.103
7. Sultanov H.A. Rzayev T.M. Ibishov K.H. Influence of allopurinol-dimexid mixture to large intestine anastomosis edema VIII International Euroasian Congress of surgeons and gastroenterologist. Abstract. Tbilisi, Georgia 2005, p.91
8. Sultanov H.A. Diagnostics of in continence of large intestine anastomosis stiches Abstracts of IX Internatiоnal Euroasian Congress of surgery and gastroenterology. Baku, 2006, p.195-196
9. Əzimov E.H. Transanal antioksidant müalicənin aparılma metodikası. Ə.e.x., prof.N.M.Şəmsəddinskayanın 80 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları. Bakı, 2006, s.25-26
10. Əzimov E.H. Düz bağırsaq xərçənginə görə şüa müalicəsinin nəticələri. Prof. H.A.Sultanovun 80 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfransın materialları. Bakı, 2012, s.67-68
11. Əzimov E.H. Düz bağırsaq xərçənginə görə cərrahi əməliyyatdan sonra kimyə müalicəsi. Yenə orada, s.68

ELMİ DƏRƏCƏ VƏ DİSSERTASİYALARININ ADI:
2007 – Tibb Elmləri Namizədi, Yoğun bağırsaq operasiyalarında anastomoz tikişləri tutmazlığının profilaktikasında antioksidantların tətbiqi
2011 – Düz bagırsağın xoş və bədxassəli şişləri zamanı ön və aşağı ön rezeksiya əməliyyatlarına müasir yanaşmalar” mövzusunda doktorluq dissertasiyası təsdiq edilmişdir

ƏSAS ELMİ  PRAKTİK FƏALİYYƏT SAHƏSİ:
Abdominal cərrahiyyə
DOKTOR ELMAN ƏZİMOV TƏRƏFİNDƏN İCRA EDİLƏN ƏMƏLİYYATLAR:
LAPARASKOPİK (LP):
Xolisistektomiya
Appendektomiya
Ventral yırtığın ləğvi
Hemikolektomiyalar
Düz bağırsağın ön və aşağı ön rezeksiyaları
Boru hamiləliyin ləğvi
Yumurtalıq sistlərin xaric edilməsi
Miomektomiya
Histerektomiya

GİNEKOLOJİ:
Veginal ekstrpasiyalar,
Trans histerektomiya,
Sidiyi saxlaya bilməyən qadınlarda TOD əməliyyatı(sintetik torların yerləşdirilməsi,
Uşaqlığınfiksasiyası və s.

PROKTOLOJİ:
Babasil düyünlərinin infraredlə, liqşurla yox edilməsi.
Babasil düynlələrinjə band atma və anal nahiyədə olan bütün növ cərrahi əməliyyatlar.

DİGƏR ƏMƏLİYYATLAR:
Qaraciyər exnikokk sistinin ləğv edilməsi
Mədə rezeksiyası
Stomların ləğvi
Venoktomiya
Varkosele
Abdominal plastika
Aqumentasia mammoplastika

DOKTOR ELMAN ƏZİMOVUN
İŞ TƏCRÜBƏSİ:
2006 – ATU-nun I cərrahi xəstəliklər kafedrası, Assistent
2007-ci ildə doktor Elman Əzimov “Yoğun bağırsaq operasiyalarında anastomoz tikişləri tutmazlığının profilaktikasında antioksidantların tətbiqi” mövzusunda dissertasiya müdaifə edib.
Həmin ildən Tibb Elmləri namizədidir
Hal-hazırda ATU Tədris Cərrahiyyə Klinikasındaİstanbul Hospitalda ümumi cərrah kimi fəaliyyət göstərməklə yanaşı, həmçinin Azərbaycan Tibb Universitetində cərrahiyyə üzrə pedaqoji fəaliyyətlə məşğuldur.

DOKTOR ELMAN ƏZİMOVLA ƏLAQƏ:
055-462-67-55
055-325-05-08
055-277-68-58

FACEBOOK PROFİLE – DOKTOR ELMAN ƏZİMOV
İNSTAGRAM SƏHİFƏSİ – DOKTOR ELMAN ƏZİMOV
YOUTUBE CHANNEL – DOKTOR ELMAN ƏZİMOV
XƏBƏR LENTİ – Ümumi cərrah, Tibb üzrə fəlsəfə doktoru, Elman Əzimov
MƏQALƏ – Желчнокаменная болезнь. Эльман АзимовYOUTUBE VİDEO – CƏRRAH ELMAN ƏZİMOV: CƏRRAHİ XƏSTƏLİKLƏRİN MÜALİCƏSİNDƏ ƏSAS VAXTINDA QOYULMUŞ DİAQNOZ VƏ DÜZGÜN MÜALİCƏ TAKTİKASININ SEÇİLMƏSİDİR
YOUTUBE VİDEO – TİBB ÜZRƏ FƏLSƏFƏ DOKTORU, ATU 1-Cİ CƏRRAHİ XƏSTƏLİKLƏR KAFEDRASININ ASİSTENTİ ELMAN ƏZİMOV: Qarın boşluğunun odlu silah yaralanmalarına yanaşma
YOUTUBE VİDEO – DOKTOR ELMAN ƏZİMOV GOBƏK YIRTIĞI
YOUTUBE VİDEO – XƏSTƏ MƏMNUNİYYƏTİ. DOKTOR ELMAN ƏZİMOV
Xəstə məmnuniyyəti bizim üçün qürur vercidir
YOUTUBE VİDEO – ELMAN EZİMOV CERRAH. İSTANBUL KLİNİKASI. ÜMUMİ CƏRRAHİYYƏ ŞÖBƏSİ
FACEBOOK VİDEO – CƏRRAHİ ƏMƏLİYYATLAR. TİBB ELMLƏRİ NAMİZƏDİ, ÜMUMİ CƏRRAH ELMAN ƏZİMOV
FACEBOOK VİDEO – XƏSTƏ MƏMNUNİYYƏTİ. Bu gun deyerli qardasim , Azerbaycan Respublikasinin Əməkdar artisti Cabir Abdullayev qonagim oldu, bir muddet evvel qardasimi cox ugurla emeliyyat etmisdim. DR. ELMAN ƏZİMOV
FACEBOOK VİDEO – JURNALİST TAHİRƏ MƏMMƏDQIZI ƏMƏLİYYAT OLUNDU. HƏKİMİ DOKTOR ELMAN ƏZİMOV BARƏDƏ XƏSTƏ MƏMNUNİYYƏTİ
FACEBOOK VİDEO – DİAFRAQMAL YIRTIQ ƏMƏLİYYATI. DOKTOR ELMAN ƏZİMOV
FACEBOOK VİDEO – DOKTOR ELMAN ƏZİMOV: Lipoma piy toxumasinin xoş xasseli toxumasi olub xərçəngə çevrilmə ehtimalı olduğundan vaxtında əməliyyat olunmalı və histoloji müayinə olunnmalıdı
FACEBOOK VİDEO – DOKTOR ELMAN ƏZİMOV Öd kisesi emeliyyati, emeliyyat zamani göbek yirtigi da aşkar olundu ve oda hell olundu
FACEBOOK VİDEO – Kondelen cenber bagirsaga nazik bagirsaga invaziya etmis medealti vezi toremesi – ELMAN ƏZİMOV TİBB ELMLƏRİ NAMİZƏDİ, ÜMUMİ CƏRRAH

Facebook Comments