ELXAN KAZIMOV ONKOLOQ. MİLLİ ONKOLOGİYA MƏRKƏZİ II KİMYATERAPİYA ŞÖBƏSİ

Elxan Kazımov 23.11.1984 tarixində doğulmuşdur. 

2001-2007-ci illərdə Elxan Kazımov Azərbaycan Tibb Universitetinin Müalicə-profilaktika fakültəsində təhsil almışdır.
Elxan Kazımov 2007-2008-ci illərdə Milli Onkologiya Mərkəzində internatura keçmişdir.
2008-2016-cı illərdə Elxan Kazımov Milli Onkologiya Mərkəzində Tibbi onkoloq vəzifəsində çalışmışdır.
2016-2017-ci illərdə Mərkəzi Klinikada onkoloq vəzifəsində çalışmışdır.
Doktor Elxan Kazımov 2017-ci ildən Milli Onkologiya Mərkəzində II Kimyaterapiya şöbəsinin rəhbəri vəzifəsində çalışmaqdadır.
Elxan Kazımovun xarici və yerli jurnallarda 15 dən çox tezis və məqaləsi çap olunmuşdur.
O vaxtaşırı Azərbaycanda və xarici ölkələrdə müxtəlif onkoloji konfranslarda iştrak etmişdir.

Milli Onkologiya Mərkəzində doktor Elxan Kazımovun rəhbərlik etdiyi  II Kimyaterapiya şöbəsinin əsası 2014-ci ilin martın 3-də qoyulmuşdur.Son illərin təcrübələri göstərir ki,daha dar çərçivədə fəaliyyət göstərən mütəxəssislər həmin sahədə daha ugurlu və səmərəli nəticələrə əldə edirlər.Bu baxımdan klinik işin əsas istiqamətini qadınlarda süd vəzi xərçənginin və reproduktiv orqanların (yumurtalıq,uşaqlıq cismi,uşaqlıq boynu və s) bəd xassəli şişlərinin kimyəvi dərman müalicəsi təşkil edir.
Bununla belə şöbədə həmin loklizasiyalı şişlərin hormonal və target terapiyası da uğurla həyata keçirilir.Şöbənin əməkdaşları onkologiya sahəsində nüfuzlu NCCN,ESMO, ASCO kimi təşkilatların tövsiyyələrindən yararlanaraq xəstələrin müalicəsində standart kimyaterapiya protokollarından istifadə edirlər.
Bunlarla yanaşı şöbənin həkimləri mərkəzdə fəaliyyət göstərən ən müasir səviyyədə qurulmuş Molekulyar Onkoloji Labaratoriya ilə sıx əlaqə saxlayır.Labarotoriyada aparılan müvafiq analizlərin nəticəsində xəstələrə təyin olunması nəzərdə tutulan kimyəvi preparatların orqanizmə nə dərəcədə faydalı olacağı öncədən məlum olur.Beləliklə xəstələr lüzumsuz toksiki təsirlərə məruz qalmır,həmçinin dərman maddələrinə də qənaət edilir.
Şöbənin əməkdaşları Türkiyə,MDB və Avropanın bir sıra ölkərinin məhşur klinikalarında təkmilləşdirmə kurslarında olmuş, bu sahədəki biliklərini artırmaqla yanaşı,həmin klinikaların qabaqcıl mütəxəssislərilə birlikdə müştərək elmi araşdırmalara başlamışlar.
Şöbədə ən müasir avadanlıq quraşdırılaraq xəstələrin stasionar müalicəsi üçün komfortlu şərait yaradılmışdır.
II kimyaterapiya şöbəsində hazırda 5 həkim, 10 tibb bacısı, 10 xidmətçi tibbi personal fəaliyyət göstərir.

DOKTOR ELXAN KAZIMOVUN ƏMƏK FƏALİYYƏTİ:
2003-2007  Klinik Tibbi Mərkəz, orta tibb işçisi
2007-2008  Milli Onkologiya Mərkəzi, İnternatura
2008-2016 Milli Onkologiya Mərkəzi, onkoloq-kimyaterapevt
2016-2017 Mərkəzi Klinika, onkoloq
2017- Milli Onkologiya Mərkəzi, II Kimyaterapiya şöbə müdiri
Doktor Elxan Kazımov 2018-ci ildən Bakı şəhəri Baş Səhiyyə İdarəsinin Baş onkoloqu, başqa sözlə Bakı şəhərinin baş onkoloqu vəzifəsini daşıyır.

Dil bilikləri: Rus, İngilis, Türk, Azərbaycan

Elmi işin adı

Çap olunmuş və ya əlyazma

Nəşriyyat, jurnal (nömrə,il) və ya müəllif şəhadətnaməsinin nömrəsi

Çap olunmuş vərəqlərin və ya səhifələrin sayı

Həmmüəlliflər

1

Герпетическая инфекция у больных, получающих химиотерапию

Məqalə

Ümumilli lider Heydər Əliyevin

ad gününə həsr olunmuş elmi-praktiki konfransın materialları, Bakı, 2012, s. 36-41.

6 səh.

M.Q.Məmmədov

Y.Əhmədov

A.Y.Əliyev

T.Z.Tahirov

İ.Hacıyeva

2

Qeyri-Hockin limfomalı xəstələrdə standart proqnostik faktorların dəyərləndirilməsi

Tezis

Ümumilli lider Heydər Əliyevin

ad gününə həsr olunmuş elmi-praktiki konfransın materialları, Bakı, 2012, s. 81-82.

2 səh.

Y.Əhmədov

A.Y.Əliyev

T.Z.Tahirov

İ.Hacıyeva

3

Современные возможности лечения лимфом низкой степени злокачественности

Tezis

Материалы VII съездa онкологов и радиологов стран СНГ. 05-07.09.2012 г., Астана, с.459

1 səh.

Y.Əhmədov

A.Y.Əliyev

T.Z.Tahirov

İ.Hacıyeva

4

Использование схемы Гемцитабин+Ломустин при лечении рецидивов и рефрактерных форм лимфомы Ходжкина

 Tezis

Материалы VII съездa онкологов и радиологов стран СНГ. 05-07.09.2012 г., Астана, с.459

1 səh.

Y.Əhmədov

A.Y.Əliyev

T.Z.Tahirov

İ.Hacıyeva

5

A rare case report: diffuse large B-cell lymphoma of the uterine cervix

Tezis

Материалы VII съездa онкологов и радиологов стран СНГ. 05-07.09.2012 г., Астана, с.342

1 səh.

Y.Əhmədov

A.Y.Əliyev

T.Z.Tahirov

İ.Hacıyeva

6

Bendamustine and rituximab (BR) are effective in the treament of relapsed or refractory mantle-cell lymphoma

Tezis

Материалы VII съездa онкологов и радиологов стран СНГ. 05-07.09.2012 г., Астана, с.452

1 səh.

Y.Əhmədov

A.Y.Əliyev

T.Z.Tahirov

İ.Hacıyeva

7

Hepatit B və C viruslarının Qeyri-Hockin limfomalarının əmələ gəlməsindəki rolu və müalicənin nəticələrinə təsiri

Tezis

Akademik R.N.Rəhimovun 90 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi-praktiki konfransın materialları, Bakı, 2013, s. 51-52.

2 səh.

T.Z.Tahirov

8

Kimyaterapiyadan sonra neytropeniya olan xəstələrdə göbələk infeksiylarına yoluxma riski

Tezis

Akademik R.N.Rəhimovun 90 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi-praktiki konfransın materialları, Bakı, 2013, s. 58-59.

2 səh.

T.Z.Tahirov

9

Результаты применения таргетного препарата Бевацизумаб у больных метастатическим HER2 -негативным раком молочной железы, резистентным к антрациклинам и таксанам

Tezis

Ümumilli lider Heydər Əliyevin

90 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi-praktiki konfransın materialları, Bakı, 2013, s. 66-67.

2 səh.

Y.Əhmədov

T.Z.Tahirov

İ.Hacıyeva

10

Первичные лимфомы центральной нервной системы

Məqalə

Ümumilli lider Heydər Əliyevin

ad gününə həsr olunmuş elmi-praktiki konfransın materialları, Bakı, 2014, s. 18-24.

7 səh.

Y.Əhmədov

T.Z.Tahirov

11

İndolent limfomalarda  Ribomustinin effektivliyi

Məqalə

Ümumilli lider Heydər Əliyevin

ad gününə həsr olunmuş elmi-praktiki konfransın materialları, Bakı, 2014, s. 68-70.

3 səh.

Y.Əhmədov

T.Z.Tahirov

12

Qeyri-Hockin limfomalarda Rituksimabla ilə dəstəkləyici müalicədə təcrübəmiz

Məqalə

Ümumilli lider Heydər Əliyevin

ad gününə həsr olunmuş elmi-praktiki konfransın materialları, Bakı, 2014, s. 100-102.

3 səh.

Y.Əhmədov

T.Z.Tahirov

13

Azərbaycan Respublikasında  Limfomaların Statistik göstəriciləri

Məqalə

II Avrasiya Hematoloji Konqressin materialları. Antalya 13-16.10.2011, s.53

1 səh

T.Tahirov

İ.Musayev

F.Mərdanlı

A.Əliyev

Y.Əhmədov

R.Zeynalov

14

The studies of different regimes and combinations with bortezomib in the treatment of multiple myeloma

Tezis

Avrasiya Hematoloji Konqresin materialları. Antalya,

7-10.10.2010. Səh.225

O.Fərəcov

A.Əliyev

Y.Əhmədov

T.Tahirov

E.Mansurov

15

Прогностические и предиктивные факторы рака молочной железы.

Məqalə

Журнал Здоровье Женщины № 9 (105) Kиев.2015. с.138-140.

3 səh

 А.Э.Абасов, А.З.Дербендова

16

Таргетная терапия рака яичников.

Məqalə

Азербайджанский журнал онкологии .  № 1, 2016, с.119-122.

4 səh

А.Э.Абасов, А.З.Дербендова,  И.А.Гаджиева

17

A rare case report: Diffuse large B-cell lymphoma (DLBCL) of the uterine cervix

Tezis

GAP-2017, TX,Houston.USA

Poster №142

Rahimzadeh S.

18

Süd vəzi xərçənginin ilkin metastaz ocaqları ilə şişin molekulyar bioloji xüsusiyyətləri arasında asılılığın təyini

Məqalə

Azərbaycan Onkologiya Jurnalı. №2,2016.səh.88-89

2 səh

A.Abasov

G.Nağdəliyeva

N.Talıbova

19

Некоторые особенности применененя Герцептина у пожилых больных

Тezis

Сборник материалов III конгресса онкологов Узбекистана,14-16 мая 2015.Ташкент. c169

1  səh

А.Э.Абасов И.А.Гаджиева


DOKTOR ELXAN KAZIMOVUN İŞ YERİ:

Milli Onkologiya Mərkəzi
Ünvan: Həsən bəy Zərdabi prospekti 79 B.
ƏLAQƏ TELEFONU:
Telefon
(+994) 12 537-08-11
Mobil:
(+994) 50 686-80-76


FACEBOOK PROFİLE – ELXAN KAZIMOV ONKOLOQ
XƏBƏR LENTİ – Bakıda “Beynəlxalq multidissiplinar xərçəng müalicəsi” mövzusunda beynəlxalq konfrans keçirilib
Milli Onkologiya Mərkəzinin kimyaterapevti Elxan Kazımovun xəstə təqdimatı əsasında “Yerli-yayılmış süd vəzi xərçəngi” mövzusunda məruzəsi dinlənilib
XƏBƏR LENTİ – Azərbaycanda onkoloji xidmətin yaradılmasının 80 illiyinə həsr edilmiş beynəlxalq elmi konfrans keçirilib
XƏBƏR LENTİ – 1-Cİ TÜRKİYƏ-AZƏRBAYCAN ONKOLOGİYA GÜNLƏRİ
XƏBƏR LENTİ – Azərbaycanda onkoloji xidmətin yaradılmasının 80 illiyidir – Beynəlxalq elmi konfrans keçirilib (FOTO)
VİDEO YOUTUBE – “Bədxassəli şişlərin diaqnostikası və müalicəsinə müasir yanaşma” beynəlxalq elmi konfrans. BAKI ŞƏHƏRİNİN BAŞ ONKOLOQU ELXAN KAZIMOVUN ÇIXIŞI

WIKIMED.AZ-da – CƏMİL ƏLİYEV AKADEMİK. MİLLİ ONKOLOGİYA MƏRKƏZİNİN BAŞ DİREKTORU
WIKIMED.AZ-da – ƏHLİMAN ƏMİRASLANOV AKADEMİK. ATU ONKOLOJİ KLİNİKASI
WIKIMED.AZ-da – İSA İSAYEV PROFESSOR, TİBB ELMLƏRİ DOKTORU, MOM
WIKIMED.AZ-da – NİYAZİ ƏSGƏROV CƏRRAH-ONKOLOQ, ƏMƏKDAR HƏKİM. MİLLİ ONKOLOGİYA MƏRKƏZİ
WIKIMED.AZ-da –ELXAN KAZIMOV ONKOLOQ. MİLLİ ONKOLOGİYA MƏRKƏZİ II KİMYATERAPİYA ŞÖBƏSİ
WIKIMED.AZ-da – ƏBULFƏZ SOLTANOV. TORAKAL CƏRRAH. DÖŞ QƏFƏSİ CƏRRAHİYYƏSİ
WIKIMED.AZ-da – NAZIM ƏZİZ OĞLU QULİYEV ONKOLOQ, BAŞ-BOYUN CƏRRAHI
WIKIMED.AZ-da –RAMIN MƏLİKOV UŞAQ CƏRRAHI, UŞAQ ONKOLOQU
WIKIMED.AZ-da – CAVİD QƏRİBOV ONKOLOQ-MAMOLOQ
WIKIMED.AZ-da – ELDAR QULİYEV İNVAZİV RADİOLOQ
WIKIMED.AZ-da – EMİL MUXTAROV UROLOQ-ANDROLOQ, ONKOLOQ
WIKIMED.AZ-da – GÜNAY ƏHMƏDOVA. ONKOLOQ-MAMMOLOQ, T.Ü.F.D.

Facebook Comments