YUSİF OSMANOV PATOLOQ-ANATOM, KLINIK PATOLOQ, ONKOMORFOLOQ, TİBB ELMLƏRİ DOKTORU, PROFESSOR

DOKTOR YUSİF OSMANOVUN TƏHSİLİ:
Doktor Yusif Osmanov 17.07.1975-ci il tarixində doğulmuşdur.
1982-1992- ci illər. Baki şəhər 115 saylı orta məktəb/medalist;
1992- 1999-cu illərdə Azərbaycan Dövlət Tibb Universiteti,
fakültə: müalicə – profilaktika;
1999-2000-ci illər. Moskva şəhəri, FDBT “ N.N. Bloxin adına Milli Onkologiya Mərkəzi”ndə
insanda şişlərin patoloji anatomiyası şöbəsində stajor;
2000-2002-ci illər. Moskva şəhəri, FDBT “N.N. Bloxin adına Milli Onkologiya Mərkəzi”nin
patoloji anatomiya üzrə kliniki ordinatura;
2002-2005-ci illər. Moskva şəhəri, FDBT “ N.N. Bloxin adına Milli Onkologiya Mərkəzi”ndə
insanda şişlərin patoloji anatomiyası şöbəsində aspirantura.

DOKTOR YUSİF OSMANOVUN PEŞƏ BACARIQ VƏ QABİLİYYƏTLƏRİ:
Şiş və qeyri-şiş: şişəbənzər, autoimmun, sistemli iltihabi, distrofiki, neyrodegenerativ proseslərin nozoloji vahidlərinin histoloji, histokimyəvi, ultrastruktur, immunohistokimyəvi və molekulyar (FISH, CISH və ISH) diaqnostikası. Hərtərəfli diaqnoz tərtib etməklə, qeyri-zorakı səbəblərdən vəfat etmiş şəxslərin autopsiyası.
Morfoloji diaqnostikada rəqəmsal təsvirlərin yüksək dəqiqlikli
emalı və şərhi. Ümumi və xüsusi patologiyalar sahəsində dərin nəzəri biliklər. Pedaqoji fəaliyyət. İşin təşkili, inzibati və təsərrüfat fəaliyyətinin həyata keçirilməsi, həmkarlara metodiki və peşə
yardımı.

DİL BİLİKLƏRİ:
Türk – sərbəst;
İngilis – sərbəst;
Rus- sərbəst.

ÖZÜ HAQDA ƏLAVƏ MƏLUMATLAR:
3 elmi monoqrafiyanın müəllifi. RF və xarici jurnallarda 50-dən artıq orijinal elmi məqalələrdə
ilk müəllif.

DR. YUSİF OSMANOVUN ELMİ MƏQALƏLƏRİ:
Son 5 ildə (2018-22) dərc edilmiş orijinal məqalələr:
1. Сравнительная морфологическая характеристика и иммунофенотип уротелиальных
карцином почечной лоханки и мочевого пузыря. Архив патологии, 5, 2018.
2. Морфологические и иммуногистохимические аспекты диагностики инвазивных
уротелиальных карцином мочевыделительной системы. Крымский журнал
экспериментальной и клинической медицины, т.8, 2, 2018.
3. Современная морфологическая классификация и иммунофенотипическая
диагностика неинвазивных карцином мочевыделительной системы. Крымский журнал
экспериментальной и клинической медицины, т.8, 4, 2018.
4. Морфологическая и иммуногистохимическая характеристика молекулярных
подтипов уротелиальных карцином. Архив патологии, 5, 2019.
5. Молекулярные основы внутриопухолевой гетерогенности уротелиальных
карцином мочевыделительной системы. Урология, 1, 2019.
6. Маркеры стволовых клеток и их прогностические значения в уротелиальных
карциномах мочевыделительной системы. Урология, 2, 2019.
7. Клинико-морфологические особенности и иммунный профиль почечно-клеточных
опухолей со светлой цитоплазмой. Онкоурология, 3, 2019.
8. Иммунофенотипическая характеристика эмбриональных маркеров OCT4, NANOG
и эндоглина в канцерогенезе уротелиального рака почечной лоханки и мочевого пузыря.
Крымский журнал экспериментальной и клинической медицины, т.9, 1, 2019.
9. Молекулярная характеристика уротелиальных карцином мочевыделительной
системы. Крымский журнал экспериментальной и клинической медицины, т.9, 2, 2019.
10. Клинико-морфологические и иммуногистохимические характеристики почечно-
клеточных опухолей с эозинофильной цитоплазмой. Крымский журнал
экспериментальной и клинической медицины, т.9, 3, 2019.
11. Значение иммуногистохимического исследования в диагностике уротелиального
рака. Вестник Ташкентской Медицинской Академии, 3, 2019.
12. Иммуногистохимическая верификация поверхностной и мышечно-инвазивной
уротелиальной карцином в биопсиях мочевого пузыря. Клиническая и экспериментальная
онкология, №3(9), 2019., г. Ташкент, Респ.Узбекистан.
13. Patient-Derived Non-Muscular Invasive Bladder Cancer Xenografts of Main Molecular
Subtypes of the Tumor for Anti-Pd-l1 Treatment Assessment. J Cells, 8, P.57-68, 2019.
14. Stem cell markers in urothelial carcinomas and their prognostic value. J. Virchows
Archiv. P.119-126, 2019.
15. Морфологическая характеристика и иммунофенотип почечно-клеточных карцином
с эозинофильной цитоплазмой. Архив патологии. 82(2).2020.
16. Особенности морфологии и иммунофенотипа саркоматоидной почечно-клеточной
карциномы. Крымский журнал экспериментальной и клинической медицины. 10(1).2020.
17. Морфологическая характеристика и иммунофенотип светлоклеточных почечно-
клеточных карцином. Клиническая и экспериментальная морфология. 9(2).2020.
18. Морфологические особенности и иммунофенотипические аспекты гибридной
опухоли. Крымский журнал экспериментальной и клинической медицины. 2;2020.
19. Особенности экспрессии маркеров стволовых клеток в почечно-клеточных
карциномах. Крымский журнал экспериментальной и клинической медицины. 2;2020.
20. NK/Т-клеточная лимфома, назальный тип. Российская ринология. Т. 28. № 3. 2020.
21. Особенности экспрессии OCT4, NANOG и эндоглина в почечно-клеточных
карциномах. Крымский журнал экспериментальной и клинической медицины. Т. 10. № 3.
2020;.
22. Ультраструктурные особенности гистологических вариантов почечно-клеточного
рака. Урология. № 1. 2022.
23. Современные молекулярно-генетические аспекты гистологических вариантов
почечно-клеточной карциномы. Урология. № 2. 2022.
24. Проблема редких опухолей в гинекологии: клинический случай доброкачественной
забрюшинной склерозирующей пекомы малого таза у женщины 49 лет. Исследования и
практика в медицине. Т. 9. № 2. 2022.
25. Ig-G4 ассоциированная офтальмопатия. Архив патологии, 4, 2022.
Yusif İslam oğlu Osmanov

DR.YUSİF OSMANOVUN ELMİ DƏRƏCƏLƏRİ:
1. Patoloji anatomiya ixtisası üzrə tibb elmləri namizədi (“Sinovial sarkoma:
immunohistokimyəvi meyarlar, differensial diaqnostika” mövzusunda namizədlik
dissertasiyası)/2009.
2. Patoloji anatomiya ixtisası üzrə tibb elmləri doktoru ( “Böyrək karsinomaları və böyrək
ləyəninin urotelial xərçənginin nadir formalarının patoloji anatomiyası və molekulyar
profili mövzusunda doktorluq dissertasiyası)/2021.

DOKTOR YUSİF OSMANOVUN İŞ TƏCRÜBƏSİ:
Patoloji anatomiya ixtisası üzrə cari şəhadətnamə;
2006-cı ildən Moskva şəhəri, FDBT-nin “ N.N. Bloxin adına Milli Onkologiya Mərkəzi”nin
insanda şişlərin patoloji anatomiyası şöbəsinin elmi əməkdaşı;
2010-2020-ci illərdə Moskva şəhəri, “RJD” ASC-nin NUZ Elmi – Kliniki Mərkəzinin
patoloji anatomiya şöbəsinin müdiri.
2016-2020-ci illərdə Rusiya Səhiyyə Nazirliyinin İ.M. Seçenov adına Müstəqil Federal
Dövlət Ali Təhsil Müəssisəsinin İ.M. Seçenov adına Birinci MDTU-nun patoloji anatomiya
kafedrasının dosenti ( kənar əvəzləyici) (Seçenov Universiteti).2021-ci ildən bəri Rusiya Səhiyyə Nazirliyinin İ.M. Seçenov adına Müstəqil Federal Dövlət
Ali Təhsil Müəssisəsinin İ.M. Seçenov adına Birinci MDTU-nun patoloji anatomiya
kafedrasının professoru (Seçenov Universiteti).
2021-ci ildən bəri Rusiya Səhiyyə Nazirliyinin Patomorfologiya və Molekulyar Genetika
Referens- Mərkəzinin professoru.
2021-ci ildən bəri Rusiya Səhiyyə Nazirliyinin Kliniki Morfologiya və Rəqəmsal Patologiya
Institutunun professoru.

Elmi ad: professor;
Yaşayış ünvanı: Mosvka şəhəri;
Vətəndaşlığı: RF; Azerbaijan
Şəxsi məlumatlar: evlidir, övladı var;
İxtisas: 14.03.02-patoloji anatomiya;

DR.YUSİF OSMANOVLA ƏLAQƏ TELEFONU:
+ 7 (903) 226-31-71;
[email protected]

FACEBOOK PROFİLE – YUSİF OSMANOV.. Юсиф Османов. Доктор медицинских наук, профессор кафедры патологической анатомии ПМГМУ им. И.М. Сеченова
XƏBƏR LENTİ – SECENOV.RU. Османов Юсиф Ислам Оглы
MƏQALƏ – ПРОБЛЕМА РЕДКИХ ОПУХОЛЕЙ В ГИНЕКОЛОГИИ: КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ДОБРОКАЧЕСТВЕННОЙ ЗАБРЮШИННОЙ СКЛЕРОЗИРУЮЩЕЙ ПЕКОМЫ МАЛОГО ТАЗА У ЖЕНЩИНЫ 49 ЛЕТ
MƏQALƏ- ОСОБЕННОСТИ ЭКСПРЕССИИ OCT4, NANOG И ЭНДОГЛИНА В ПОЧЕЧНО-КЛЕТОЧНЫХ КАРЦИНОМАХ


Facebook Comments