GÜLNAZ DADAŞOVA TİBB ELMLƏRİ DOKTORU, PROFESSOR, ETKİ DİREKTORU

Gülnaz Mahir qızı Dadaşova (21 mart 1975Bakı) — Tibb elmləri doktoruprofessor.[2] 2018-ci ildən akadademik C. Abdullayev adına Elmi-Tədqiqat Kardiologiya İnstitutunun direktoru.[3] Eyni zamanda 2007-ci ildən etibarən Azərbaycan Tibb Universitetinin Kliniki Farmakologiya kafedrasında, 2019-cu ildən Azərbaycan Tibb Universitetinin III daxili xəstəliklər kafedrasında ingilis bölməsində mühazirələr aparır. 2016–2017-ci illərdə Avropa Kardioloqlar Cəmiyyətinin[4] təşkil etdiyi Xroniki Ürək Çatışmazlığı üzrə OTRİMİZE HF Azərbaycan Registri üzrə Baş koordinatoru;[5] Azərbaycan Kardiologiya Cəmiyyətində (AKC)[6] “Kardiovaskulyar Farmakologiya” işçi qrupunun rəhbəri.

GÜLNAZ DADAŞOVANIN TƏHSİLİ VƏ ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
Gülnaz Dadaşova 21 mart 1975-ci ildə Bakı şəhərində anadan olub. 191 saylı orta məktəbi medal ilə bitirmiş, 1992-ci ildə Azərbaycan Tibb Universitetinə daxil olub. 2019-cu ildə İsveçrənin Sürix Universitetində[7] magistraturaya (4th Postgraduate Course in Heart Failure – PCHF, Switzerland, Zurich) daxil olub, 2022-ci ildə bitirmişdir (Certificate of Advansed Studies UZH in Heart Failure – Zurich, Switzerland, 26 March 2022).
2008-ci ildə kardiologiya üzrə “Оптимизация терапии артериальной гипертензии у женщин в постменопаузальном периоде” mövzusunda namizədlik[8], 2018-ci ildə isə “Гендерные особенности хронической сердечной недостаточности, возможности улучшения диагностики и медикаментозной терапии, определение предикторов прогноза и выживаемости” mövzusunda doktorluq dissertasiyası müdafiə etmişdir.[9]
2016-cı ildə dosent diplomu almışdır.
2006-cı ildə Akad. C. M. Abdullayev adına Elmi-Tədqiqat Kardiologiya İnstitutunda baş laborant, 2014-cü ildə isə böyük elmi işçi vəzifəsinə təyin olunub. 2018-ci ildən həmin institutun direktorudur[10]. Eyni zamanda 2007-ci ildən etibarən Azərbaycan Tibb Universitetinin Kliniki Farmakologiya kafedrasında, 2019-cu ildən isə Azərbaycan Tibb Universitetinin III daxili xəstəliklər kafedrasında ingilis bölməsində mühazirələr aparır.
2016–2017-ci illərdə Avropa Kardioloqlar Cəmiyyətinin təşkil etdiyi Xroniki Ürək Çatışmazlığı üzrə OTRİMİZE HF Azərbaycan Registri üzrə Baş koordinator, Azərbaycan Kardiologiya Cəmiyyətində (AKC) “Kardiovaskulyar Farmakologiya” işçi qrupunun rəhbəri olmuşdur.[11]
Dəfələrlə MDB və Avropa ölkələrində keçirilən Elmi Konfranslarda məruzələrlə çıxış etmiş, Avropa, Yaponya, Canada Kardioloqlar Cəmiyyətinin “Gənc tədqiqatcilar üçün grant” mükafatına layiq görülmüşdür. 2017-ci ildə İzraildə keçirilən Xroniki Ürək Çatışmazlığı üzrə keçirilən təlimlərdə (2017-ci ildə İzraildə Preceptorship “Best practice in managing heart failure patients” in the Heart İnstitute, Kaplan Medical Center. İsrael, Telaviv 2017) baş koordinator kimi iştirak etmişdir.

PROFESSOR GÜLNAZ DADŞOVANIN ÜZVÜ OLDUĞU PEŞƏKAR ASOSSASİYALAR
Azərbaycan Kardiologiya Cəmiyyəti (AKC)[12]
European Society of Cardiology (ESC)[13]
European Society of Hypertension[14]
European Society of Atherosclerosis[15]

PROFESSOR GÜLNAZ DADAŞOVANIN ELMİ FƏALİYYƏTİ, MƏQALƏLƏRİ
Elmi işlərinin nəticələri əsasında 80-ə qədər elmi işi (13-dən çox məqalə beynəlxalq reytingli jurnallarda, Thomson Reuter, Scopus, Pub Med) çap olunmuşdur.
1. Məqalə. Особенности течения артериальной гипертензии в постменопаузе. “Azərbaycan Tibb Jurnalı”, № 1, səh. 122–124, 2004. Həmmüəllif: Бахшалиев А.Б.
2. Tezis. Эффективность физиотенза в сочетании с заместительной гормональной терапией при лечении артериальной гипертензии у женщин после менопаузы. Respublikanın əməkdar həkimi, t.e.d., professor S. M. salihovun 95-illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfransınin materialları, S.80–81, Bakı 2004. Həmmüəlliflər: Бахшалиев А.БФараджова Н.З
3. Tezis. Hemodynamic and metabolic effects of complex therapy with moxonidine and hormonal replacement therapy in postmenopausal women with hypertension. Fifteenth European Meeting on Hypertension, p.156–157 (P2.29), June 17–21, Milan, Italy, 2005. Həmmüəllif: Bakhshaliyev A. B., 4. Tezis. Эффективность физиотенза у женщин с артериальной гипертензией в постменопаузе. Aspirantların və gənc tədqiqatçıların X Respublika Elmi konfransının materialları, S.49, Bakı 2005
5. Məqalə: Влияние Моксонидина на показатели липидного обмена и гемостаза у женщин в постменопаузальном периоде с мягкой и умеренной артериальной гипертензией. Jurnal “Sağlamlıq”, № 10, səh. 57–61, Bakı 2005
6. Məqalə. Применение Моксонидина у женщин в постменопаузальном периоде с артериальной гипертензией. Журнал “Кардиология “, № 4, с.63–64, Москва 2006. Həmmüəllif: Бахшалиев А.Б.
7. Məqalə. Оценка эффективности Моксонидина по сравнению с Престариумом у женщин в постменопаузальном периоде с мягкой и умеренной артериальной гипертензией. Журнал “Клиническая медицина”, № 4, с.41–44, Москва 2006. Həmmüəllif. Бахшалиев А.Б.
8. Məqalə: Оптимизация терапии артериальной гипертензии у женщин в постменопаузе с использованием нового агониста имидазолиновых рецепторов- Моксонидина. Журнал “Кардиоваскулярная терапия и профилактика”, № 4, с.37–44, Москва 2006. Həmmüəllif: Бахшалиев А.Б. Джахангиров Т.Ш.
9. Tezis: Influence of fixed combination perindopril /indapamide on endotelial dysfunction, heart and vascular remodeling in metabolic syndrome patients. Abstract book 18th Scientific Meeting European Society of Hypertension, 22nd Scientific Meeting International Society of Hypertension, Journal of Hypertension, vol. 26 (suppl.1), S. 295, Poster PS20/MON/22, Berlin 2008. Həmmüəlliflər: Həmməllif: Bakhshaliyev A. B., Farajova N. Z
10. Tezis Cardiovascular risk factors and body weight dynamics in climacteric women in Azerbaijan. Abstract book 18th Scientific Meeting European Society of Hypertension, 22nd Scientific Meeting International Society of Hypertension, Journal of Hypertension, vol. 26 (suppl.1), p. S110, Poster PS06/TUE/44, Berlin 2008. Həmmüəlliflər: Bakhshaliyev A. B., Farajova N. Z.
11. Tezis: Features of infringements of the rhythm of heart at patients with the arterial hypertension II and III degrees on data of Holter monitoring. Abstract book 18th Scientific Meeting European Society of Hypertension, 22nd Scientific Meeting International Society of Hypertension, Journal of Hypertension, vol. 26 (suppl.1), p. S266-S267, Poster PS18/WED/02, Berlin 2008. Həmmüəlliflər: Bakhshaliyev A. B., Gahramanova S. M.
12.Məqalə:Влияние моксонидина и комбинации моксонидина с ивабрадином на параметры инсулинорезистентности у пациентов с метаболическим синдромом“Казанский Медицинский Журнал”, том XCVI, № 1, с. 32–37, 2015. Həmməlliflər: Азимова М.Н. Бахшалиев А.Б. Кахраманова С.М.
13. Məqalə: Постинфарктная дисфункция митрального клапана при различной локализации поражения коронарных артерий. Журнал “Медицинские новости” (Беларусь),№ 4, стр. 71–73, Минск 2015. Həmmüəllif: Бахшалиев А.Б. Кулиев О.А Гаджиев А.Б.
14. Məqalə: Гендерные и возрастные особенности вариабельности сердечного ритма у больных с хронической сердечной недостаточностью. Журнал “Проблемы женского здоровья” (Россия), № 1, том 10, стр. 36–42, 2015
15. Məqalə:Гендерные различия эффективности периндоприла в комплексной терапии хронической сердечной недостаточности. Журнал “Кардиология в Белоруси” (Белорусь), № 2(39), стр. 128–134, Минск 2015
16. Məqalə: Гендерные и возрастные особенности вариабельности сердечного ритма у практически здоровых лиц. Журнал “Профилактическая медицина” (Россия), том 14, № 2, стр. 62–66, Москва 2015
17. Tezis: Effect of gender on treatment and outcomes chronic heart failure in Azerbaijan. Abstract book 25th European Meeting on Hypertension and Cardiovascular Prevention, “Journal of Hypertension”, e-supplement 1, p. E202, Poster № PP.08.07, Milan 2015
18. Tezis: Gender- and age specific factors risk of chronic heart failure. Abstract book 25th European Meeting on Hypertension and Cardiovascular Prevention, “Journal of Hypertension”, e-supplement 1, p. 405, Poster № PP.30.20, Milan 2015
19. Tezis: İnfluence of exercise training on tissue oxygenation in patients üith chronic heart failure. Abstract book 25th European Meeting on Hypertension and Cardiovascular Prevention, “Journal of Hypertension”, e-supplement 1, p. 462, Poster № PP.36.05, Milan 2015. Həmmüəlliflər: Abdullayev N. Shirinova E.
20. Tezis: Evaluation of gender features of risk factors of chronic heart failure. European Journal of Heart Failure ;Special Issue: Abstracts of the Heart Failure 2015 and the 2nd World congress on Acute Heart Failure, Seville, Spain, 23–26th may 2015, 17 (suppl.1), e52, P251, Spain 2015. Həmmüəllif: Bakhshaliyev A. B.
21. Tezis: Гендерные различия динамики терапии ИАПФ, БРА у пациентов с хронической сердечной недостаточностью. Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 92-ci ildönümünə həsr olunmuş “Təbabətin aktual problemləri 2015” Elmi–praktik konfransın materialları, Bakı 2015, səh.123. 22. Məqalə: A comparison of valsartan and perindopril in the treatment of arterial hypertension in the Azerbaijan population Azərbaycan Kardiologiya Jurnalı, 2015, № 1 (7), p.14–18
23. Məqalə: Гендерные особенности факторов риска развития, возрастные и половые различия по тяжести и генезу хронической сердечной недостаточности. Журнал “Терапевтический архив” (Россия), том 87, № 4, стр.13–17, Москва 2015. Hməmmüəlliflər: Бахшалиев А.Б. Бахшалиева Г.И.
24. Tezis: Гендерные особенности ренин-ангиотензин-альдостероновой системы у женщин в пери – и постменопаузе. Материалы Форума “IV Международный форум Кардиологов и Терапевтов”, 30 марта-1 апреля, Специальный выпуск журнала “кардиоваскулярная терапия и профилактика” стр.61, Москва 2015
25. Məqalə: Гендерные различия ренин-ангиотензин алдостероновой системы и их взаимосвязь с гуморальными факторами у пациентов с артериальной гипертензией. Журнал “Системные гипертензии” (Россия), том 12, № 2, стр. 42–46, 2015
26. Məqalə: Натрийуретический пептид В-типа и D–димер как ранний диагностический маркер при остром коронарном синдроме. Журнал “Медицинские новости” (Беларусь), № 8, стр.67–69, Минск 2015. Həmmüəlliflər: Бахшалиев А.Б. Мамедов Э.
27. Məqalə: Особенности структурно-морфометрических параметров левого желудочка сердца у женщин с хронической сердечной недостаточностью. Журнал “Международный журнал сердца и сосудистых заболеваний” (Россия), № 8, Москва 2015
28. Məqalə: 25-ый конгресс Европейского и международного общества по артериальной гипертонии. Журнал “Терапевт” (Россия), № 10, 2015, Москва 2015. Həmmüəllif: Бахшалиев A.Б.
29. Məqalə: Гендерные и возрастные особенности хронической сердечной недостаточности ассоциированной с дисфункцией почек. Журнал “Кардиология в Белоруси” (Белорусь), № 5, Минск 2015.
30. Tezis. Особенности структурно-морфометрических параметров левого желудочка сердца у женщин с хронической сердечной недостаточностью. МатериалыV Научно-образовательной конференции кардиологов и терапевтов Кавказа, Нальчик 2015 // Специальный выпуск журнала “Кардиоваскулярная терапия и профилактика”, 2015, стр.21–22
31. Məqalə: Гендерные различия ответа на различные варианты медикаментозной терапии у пациентов с хронической сердечной недостаточностью после перенесенного инфаркта миокарда. Казанский Медицинский Журнал (Россия), 2016, томXCVII, № 1, стр.17–25.
32. Məqalə: Гендерные и возрастные различия в медикаментозном лечении хронической сердечной недостаточности на госпитальном этапе наблюдения. Экспериментальная и клиническая фармакология (Москва), 2016, тoм 79, № 2, с.49–54
33. Məqalə:Гендерные особенности клинико-соматического и психоэмоционального статуса у больных с хронической сердечной недостаточностью. Российский Медицинский журнал” (Россия), 2016, № 1, с.17–22
34. Məqalə: Гендерные и возрастные особенности клинического статуса, структурно-функциональных параметров сердца их взаимосвязь с психоэмоциональным состоянием у пациентов с хронической сердечной недостаточностью перенесших инфаркт миокарда. Кардиоваскулярная терапия и профилактика” (Россия), 2016, № 1, с.17–22.
35. Məqalə: Клиническое значение иммунного статуса воспаления в обострении ишемической болезни сердца. Журнал “Кардиология в Беларуси”, 2016, № 5, т. 8, с. 754–768. Həmmüəlliflər: Бахшалиев A.Б., Панахова Н.А.
36. Məqalə: Гендерные особенности хронической сердечной недостаточности, оптимизация медикаментозной терапии и диагностики . Azərbaycan təbabətinin müasir nailiyyətləri, 2016 № 1, s.147–155
37. Characteristics, treatments, and outcomes of patients hospitalized for heart failure: a report from the OPTIMIZE-HF Registry (Azerbaijan). Abstracts of the Heart Failure 2017 and the 4th World congress on Acute Heart Failure, Paris, France, 2017// European Journal of Heart Failure (2017) 19 (Suppl. S1), 404[10]
38. Tezis: Features of changes of insulin resistance in patients with metabolic syndrome with moxonidine and a combination of moxonidine with ivabradine. 12th Metabolic Syndrome, Type 2 Diabetes and Atherosclerosis Congress, St. Petersburg, Russia, 2017.
39. Dərs vəsaiti: Klinik kardiologiya və praktik elektrokardioqrafiya. “Elm və təhsil” nəşriyyatı. Bakı-2019, 624 s. Həmmüəlliflər: Alimetov S. N. Baxşəliyev A. B. Nəcəfov R. N., İbrahimova Ş. S., Əhədov N. B., Cabbarova S. N.
40. Məqalə: Xroniki ürək çatışmazlığı olan xəstələrdə müqayisəli terapiyanın effektliyinin qiymətləndirilməsi. Sağlamlıq Jurnalı, № 1, 2019, s. 95–99. Həmmüəlliflər: Hacıyev G. G., Xudiyeva G. M.,
41. Məqalə: Şəkərli diabet ilə yanaşı XÜC olan xəstələrdə aparılan müqayisəli terapiyanın effektliyinin optimallaşdırılması. Azərbaycan Təbabətinin Nəaliyyətləri Jurnalı, № 1, 2019, s. 165–170. Həmmüəlliflər: Hacıyev G. G., Xudiyeva G. M.
42. Məqalə:Arterial hipertoniya və ürəyin işemik xəstəliyi olan pasiyentlərdə ürək ritminin variabelliyinin spektral göstəriciləri və müalicənin optimallaşdırılması. Azərbaycan Təbabətinin müasir nailiyyətləri, 2019, № 3, s.262–265. Həmmüəlliflər: Mustafayeva A. V., Səmədov R. İ.
43. Tezis: The influence of the external counterpulsation on patients with HFmrEF. Akad. C. M. Abdullayev adına. ETKİ-nun təsis edilməsinin 40 illik yubileyinə həsr edilmiş elmi-praktik konfransın tezis materialları 2019 (Bakı ş.), s.6. Həmmüəlliflər: Alakbarov R., Jahangirov T., Ibrahimov F
44. Tezis: The impact of diuretic therapy on the parameters of purine, carbohydrate and lipid nmetabolism and the level of c reactive protein in patients with chronic heart faillure тезис. Akad. C. M. Abdullayev adına ETKİ-nun təsis edilməsinin 40 illik yubileyinə həsr edilmiş elmi-praktik konfransın tezis materialları 2019 (Bakı ş.), s.68. Həmmüəlliflər: Alıyeva K. R., Gahramanova S. M., Samedov R. İ., Aliyeva İ. B., Rahimova E. S.
45. Tezis: Prevalencen of hypertension, awareness, treatment and control among academic staff of Azerbaijan State Pedagogical University. Akad. C. M. Abdullayev adına ETKİ-nun təsis edilməsinin 40 illik yubileyinə həsr edilmiş elmi-praktik konfransın tezis materialları 2019 (Bakı ş.), s.61. Həmmüəlliflər: Gasimov Z., Hasanova I., Guliyeva A., Hasanova E., Bayramova G.
46. Metodik vəsait: COVID-19 infeksiyası zamanı Ürək-qan damar sistemi xəstəliklərinin diaqnostikası və müalicəsinə dair tövsiyələr (bu gün üçün mövcud olan rəhbər tövsiyələrə əsaslanaraq). Bakı, 2020, 60 s.. Həmmüəlliflər: Cavadova T. M., Əzimova M. N.
47. Tezis: Şəkərli diabet ilə yanaşı xroniki ürək çatışmazlığı olan xəstələrdə həyat keyfiyyəti göstəricilərinin müqayisəli qiymətləndirilməsi. ATU-nin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş “Təbabətin aktual problemləri −2020” mövzusunda beynəlxalq elmi-praktik konqresin materialları, 19 – 20 dekabr 2020, s. 148–149. Həmmüəllif: Xudiyeva G. M., Hacıyev G. G.
48. Məqalə::К вопросу о выборе оптималных подходов к профилактике артериалъной гипертензии на рабочих местах в организованной популяции г.Баку. Евразийский кардиологический журнал 2020, № 2, с. 48–53. Həmmüəlliflər: Вехбудова Д.А., Ахмедова Т.А., Абиева Э.М..
49. Tezis: Oценка безопасности и эффективности лецения комбинацией сакубитрил/валсартан у пациентов с хронической недостаточностью. Всероссийская научно-практическая конференция, “Кардиология на маршеǃ”9–11 сентября, 2020. Həmmüəllif: Худиева Г.М.
50. Monoqrafiya: Соременные аспекты хронической сердечной недостаточности М.: Прометей 2020
51. Məqalə: Clinical features and characteristics of myocardial injure in COVID-19 (data from multicenter studies). AMEA-nın “Həyat Elmləri və Biotibb Jurnalı” 2020. Həmmüəlliflər: Tarana M. Cavadova. M. Madina N. Azimova, Nigar N. Qabiyeva
52. Reduction of Hospitalization for Acute Myocardial Infarction in Research Institute of Cardiology(Ric), Baku, Azerbaijan in Covid-19 Pandemic. Preprints with The Lancet Available SSRN: Həmmüəlliflər: Gasimov Z., Javadova T., Yusifov T.
53. Məqalə: Praktik kardiologiyada natriumuretik peptidlərin yeri və laborator müayinə nəticələrinin qiymətləndirilməsi. Azerbaijcan Journal of Cardilology 2020, s.17–25. Həmmüəlliflər: Yusifli R. Ə. Səmədov R. İ
54. Məqalə: Сокращение госпитализаций пациентов с острым инфарктом миокарда в НИИ Кардиологии (РИК), Баку, Азербайджан в связи с пандемией COVID-19. Azərbaycan Təbabətinin müasir nailiyyətləri, 2020, № 4, s.77–80 Həmmüəlliflər: Гасымов З.И., Джавадова Т.М., Юсифов Т.Г., Гасымова Р.В., Мамедова Г.И.

PROFESSOR GÜLNAZ DADAŞOVA İLƏ ƏLAQƏ:
İŞ YERİ – ELMİ TƏDQİQAT KARDİOLOGİYA İNSTİTUTU

VİKİPEDİA SƏHİFƏSİ – TİBB ELMLƏRİ DOKTORU, PROFESSOR GÜLNAZ DADAŞOVA
İNSTAGRAM PAGE – PROFESSOR GÜLNAZ DADAŞOVA
ELMİ TƏDQİQAT KARDİOLOGİYA İNSTİTUTU – T.E.D. PROFESSOR GÜLNAZ DADAŞOVA
XƏBƏR LENTİ – Gülnaz Dadaşova: Şəhid ailələrinə və qazilərə xidmət borcumuzdur
XƏBƏR LENTİ – Akademik C.Abdullayev adına Elmi-Tədqiqat Kardiologiya İnstitutun direktoru Gülnaz Dadaşova icbari tibbi sığortanın tətbiqindən sonra institutda həyata keçirilən islahatlardan danışıb.
XƏBƏR LENTİ – Kardiologiya institutu – yeni nəfəs, yeni inkiaf mərhələsinə çıxışdır – Tibb elmləri doktoru Gülnaz Dadaşovanın effektiv və məqsədyönlü fəaliyyəti sayəsində İnstitutun maddi-texniki bazası tamamilə yenilənmişdir


YOUTUBE VİDEO – Elmi -Tədqiqat Kardiologiya İnstitutun direktoru, t.e.d., professor Gülnaz Dadaşovanın müsahibəsi
YOUTUBE VİDEO – Xəzərin sahilində Fəxriyyə Lilpar İsayeva Kardiologiya İnstitunun direktoru Gülnaz Dadaşova
YOUTUBE VİDEO – Gülnaz Dadaşova icbari tibbi sığortanın tətbiqindən sonra həyata keçirilən islahatlardan danışıb
YOUTUBE VİDEO – ELMİ TƏDQİQAT KARDİOLOGİYA İNSTİTUTUNUN DİREKTORU
Gülnaz Dadaşova: Zəfər Günümüzlə qürur duyuruq
YOUTUBE VİDEO – Gülnaz Dadaşova müsahibəsi. ETKI təşkilatçılığı ilə maarifləndirici-tibbi aksiya keçirilib.
YOUTUBE VİDEO – VEBİNAR – COVİD 19 PANDEMİYASINDA KARDİOLOQUN MÖVQEYİ

Facebook Comments