AZƏR HÜMBƏTOV CƏRRAH-ENDOKRİNOLOQ, TİBB ÜZRƏ FƏLSƏFƏ DOKTORU

Doktor Azər Hümbətov ATU TCK-da və Real Hospitalda ərrah-endokrinoloq kimi çalışır.

Əsas elmi-praktik fəaliyyət sahələri:
Tiroid cərrahiyyəsi, cərrahi və terapevtik koloproktologiya, laparoskopik cərrahiyyə, ümuni və onkoloji cərrahiyyə

Çap olunmuş dərslik və dərs vəsaitləri:

1. Abbasov A.H, Hümmətov A.F, Bayramov N.Y. Qalxanabənzər vəzin xəstəlikləri Bakı, Təbib, səh.148,2012
2.”İzahlı testlər və situasion tapşırıqlar” IV kurs tələbələri üçün. metodik vəsait Təbib 2015

Hazırladığı mühazirələr:

Qalxanabənzər vəzin xəstəlikləri
Qalxanabənzər ətraf vəzin xəstəlikləri

Çap olunmuş məqalələr:

1. Sultanov H.A., Hümmətov A.F., Əliyev E.A. Mürəkkəb pararektal fistulların residivlərinin səbəbləri və profilaktikası Sağlamlıq. 2005. №8 səh.49-52
2.Гумматов А.Ф., Султанов Г.А.,Алиев Э.А.,Гасымов Э.М. Улучшение результатовлечения сложных параректальных свишей. Проблемы колопроктологии №9.Москва.2006,с.87-90
3. Hümmətov A.F., Sultanov H.A.,Əliyev E.A.,Tağıyev S.Y Mürəkkəb pararektal fistulların xaric edilməsindən sonra prarektal yaraların müalicəsi. Cərrahiyyə, 2007, №1(9) səh11-14
4. Hümmətov A.F., Sultanov H.A., Əliyev E.A. Düz bağırsaq fistullarının diaqnostikasında kontrastlı endorektal ultrasonoqrafiyanın əhəmiyyəti Azərbaycan Tibb Jurnalı. 2007.№4 səh.76-78
5. Гумматов А.Ф., Султанов Г.А., Алиев Э.А., Аббасов А.Г. Улучшение результатов диагностика и хирургического лечения сложных рецидивных свишей. Kardiologiya and İntertal Medicine Tbilisi 2009, №1-2, s.60-65
6. Hümmətov A.F.,Sultanov H.A., Əliyev E.A., Bayramov R.B., Abbasov A.H. Mürəkkəb pararektal fistulların diaqnostikası və müalicəsi.
7. Hümmətov A.F., Abbasov A.H., Qapaqov F.M. Düyünlü urun diaqnostikasında Nazik iynəli aspirasion biopsiynın əhəmiyyəti. Cərrahiyyə 2010, №4 (249) səh.51-54
8.YENİYETMƏLƏR ARASINDA TİROİD PATOLOGİYALARININ YAYILMASI. CƏRRAHİYYƏ 4 2016 səh51-56
9. Residiv urlarda cərrahi müalicə üsulunun seçilməsi Cərrahiyyə 2015 //4 səh.48-51
10. Оценка результатов тонкоигольной аспирационной биопсии щитовидной железы .  ХИРУРГИЯ Восточная Европа 2017 том 6 /1 ст.29-34

Çap olunmuş tezislər:

Hummatov A.F., Sultanov H.A., Aliyev E.A The causes and prophylactics of complicated pararektal fistula recurrence /VIII International Euroasian Congress of Surgeons and Gastreonterologists. Abstracts. Tbilisi. 2005.-p.87
Sultanov H.A., Aliyev E.A., Abbasov.A.H, Hummatov A.F. Estimtion of results of perianal fistula treatment /VII International Euroasian Congress of Surgeons and Gastroenterologists.Abstracats.Tbilisi.2005.-p.87.
Hümmətov A.F., Sultanov H.A., Əliyev E.A. Mürəkkəb pararektal fistulların cərrahi mualicəsinin nəticələrinin qiymətləndirilməsi. Əməkdar elm xadimi Şamil Bəşir oğlu Quliyevin 75 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi-təcrübi konfransın materialları Bakı. 2006. səh.95-96
Султанов Г.А., Алиев Э.А., Аббасов А.Г., Гумматов А.Ф. Иссечение анальной фистулы с закрытием внутреннего отверстия функциональные и маноиетрические резултаты /Актуфльные вопросы колопроктологии. Материалы втрого сьезда колопроктологов России с международным участием.Уфа.2007.с.106
A.Abbasov, A.Hummatov Splenektomi olunmuş hastalarda dalak dokusunun autotransplantasiyasi PB-411www.uck2012.org
A.Qeybulla, A.Hummatov The effect on new treatment complex on external respiratory function of early postoperative period in esophagoplasty PB-790 www.uck2012.org
E.Aliyev, H.Sultanov, A.Hummatov, Abbas Abbasov P 21Aralığın doğuşdan sonar yaralanmasının cerrahi tedavisi XIII Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi 2011 seh.256
A.Hümmətov, A.Abbasov Çox düyünlü zobla bağlı total və subtotal tiroidektomiya əməliyyatlarının erkən ağırlaşmalarının müqayisəsi /Prof. Həsən Abbas oğlu Sultanovun 80 İllik yubileyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfransın materialları Bakı 2012 səh.106
A.Abbasov, A.Hümmətov Qreyves zobu və müştərək düyünlü zob zamanı strumektomiyanın nəticələrinə təsir edən amillər Prof. Həsən Abbas oğlu Sultanovun 80 İllik yubileyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfransın materialları Bakı 2012 səh.108
Aydınova P.R.,Əliyev E.A., İmanova S.S., Hümmətov A.F Anal fistulların müalicəsində kəsici setonun tətbiqi Prof. Həsən Abbas oğlu Sultanovun 80 İllik yubileyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfransın materialları Bakı 2012 səh.70
Гасымов Э.М., Багиров Г.С., Гумматов А.Ф Применение крупноячеистых облегченных имплантов, с целью предупреждения риска рецидивов грыж, в результате эффекта рубцового сморщивания эндопротезов в отдаленном послеоперационном периоде Prof. Həsən Abbas oğlu Sultanovun 80 İllik yubileyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfransın materialları Bakı 2012 səh.21

Dr.Azər Hümmətovun Çıxış etdiyi yerli və xarici konqreslər:

2006-cı il IX Beynəlxalq Avrasiya Cərrahiyyə və Qastroenterologiya Konqresi, Bakı 2006
2007-ci il The modern aspects of treatment with hepatoprotectors ingastroenterology practice,Baki 2007
2008-ci il XI Beynəlxalq Avrasiya Cərrahiyyə və Qastroenterologiya Konqresi,Bakı 2008
2009-cu il İ.M.Məmmədovun 90 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfrans, 2009
2012-ci il H.A.Sultanovun 80 illik yubiley Konfransı, 15 may 2012
2013-cü il Endokrinolojide mezuniyyet sonrası egitim kursu 14-17 noyabr Antalya, Belek
2015-ci il Endokrinolojide mezuniyyet sonrası egitim kursu noyabr Antalya Belek

2015-ci il Təbabətin aktual problemləri elmi praktik konfrans
İl boyunca cərrahiyyənin aktual problemləri ilə bağlı müvafiq konfranslarda iştirak edərək peşəkar informasiya mübadiləsinə qatılır.

İxtiralar və səmərələşdirici təkliflər:

Hidrofil məlhəm əsası və onun alınma üsulu Azərbaycan Respublikası Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent Üzrə dövlət komitəsi İ 20090141 20.06.2009

Sertifikatlar:

2010-cu il Laparoskopik cərrahiyyə, Ankara Universiteti Tibb fakultəsi,genel cerrahi  bilim dalı
2010-cu il Tiroid ultrasonoqrafi və ince iğne aspirasyon biopsi (Endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları bilim dalı,Ankara Tip Fakultesi)
2010-cu il Jinekoloji laparoskopik cerrahiyye (Dr.Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Egitim ve Araştırma hastanesi, Ankara)
2011-ci il Anal Fizyoliji ve pelvik taban hastalıkları (XIII Ulusal kolon ve Rektum cerrahisi konqresi, Antalya)
2012-ci il Laparoskopik kolesistektomi (Kafkas Universitesi Tip Fakultesi, Kars)
2012-ci il Tiroid ve Kolon hastalıkları konusunda gozlemçi (Ankara Üniversitesi Tip fakultesi)
2012-ci il Poliklinikde ayaktan hasta takibi işlemleri, tiroid ultrasonoqrafi ve ince iğne biyopsi (Endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları bilim bilim dalı)
2012-ci il Ginekoloji ameliyatlarida gozlemci (Dr.Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Egitim ve Araştırma hastanesi, Ankara)
2012-ci il Endorectal ultrasonography (ERVS) – Endoanal ultrasonography (EAVS). İstanbul, Türkiyə
2012-ci il Thyroid ultrasonography and sonography guided surgical and invasive techniques. İstanbul, Türkiyə

İştirak etdiyi xarici konqreslər:

2009-ci il I Cьезд колопроктологов СНГ Ташкент 22-23 октябр 2009
2010-cu il IV Çukurova kolo-proktoloji Stoma-Terapi Sempozyumu 15-17 aprel, Adana 2010
2010-cu il 17.Ulusal Cerrahi Kongresi. Ankara, 26-29 may 2010
2011-ci il XIII Ulusal Kolon ve Rektum Cerraaahisi Konqresi 18-22 may Antalya 2011
2012-ci il Laparoskopik kolesistektomi kursu toplantısı Kars 27-28 aprel 2012
2012-ci il XVI Annual Meeting of the European Society of Surgery, 22-24.11.2012, Istanbul, Turkey
2015-ci il Antalya “Medikal-Cərrahi Endokrinoloji Egitim kursu”
2016 -cı il may Bakı “I Azərbaycan-Türkiyə endokrin cərrahi günləri”

Üzvü olduğu Cəmiyyətlər:

Türk Cərrahi Dərnəyi.
Türk Endokrinolojide  Dialog dərnəyi
Amerika Tiroid Assosiasiyası

Azər Hümmətovun Təhsili

Azər Hümmətov 1984-1993-cü illərdə Şəki şəhəri 20 saylı orta məktəb,1993-1994 Şəki şəhəri 1 saylı litseydə təhsil alıb.

1994-2000-ci illərdə Azərbaycan Tibb Universiteti, II müalicə-profilaktika fakultəsində təhsil alıb.
2000-2001-ci illərdə M.Nağıyev adına Təcili Tibbi Yardım Xəstəxanasında internatura keçib.
2010-cu ildə Tibb üzrə Fəlsəfə doktoru adı alıb (FD No -06119, Bakı Residiv mürəkkəb pararektal fistullrın diaqnostikası və cərrahi müalicəsinin nəticələrinin yaxşılaşdırılması, Bakı)

Hal-hazırda ” Endemik düyünlü urun diaqnostikası və müalicəsinin yaxşılaşdırılması yolları” Doktorluq Dissertasiyası üzərində çalışır.

Dr.Azər Hümmətovun iştirak etdiyi Kurslar

1. 2010-cu il Ankara Universiteti Tip Faküktesi İbn Sina xəstəxanası “Laparoskopik cərrahiyyə” -3 aylıq kurs;
2.Tiroid düyünlərində incə iynə biopsiya kursa Ankara Tip Universiteti-2010
3. Endokrin cərrahiyyə və tiroid Usm və biopsiya kursu- Ankara Tip İbn Sina 2012 1 aylıq kurs
4. Laparoskopik Xolesistoektomiya kursu- Kafkaz Universiteti Tip fakultesi 2012-1 həftəlik kurs
5. Endokrin Cərrahiyyə -İstanbul Universiteti İstanbul Tip fakültəsi 2013 .1 aylıq kurs
6.Cərrahiyyə üzrə seminar- Avstriya 2014
7 .Endokrin cərrahiyyə- İstanbul tip fakultəsi 2015 2 aylıq kurs
8. Tiroid düyünlərində Radiofrekans ablasiya kursu- Marmara Univ.Tip fakultesi

Azər Hümmətov tərəfindən İcra olunan prosedurlar

1.Qalxanabənzər vəzin cərrahi əməliyyatları
2.Qalxanabənzər ətraf vəzin cərrahi əməliyyatları
3.Laparoskopik əməliyyatlar
4.Qalxanabənzər vəzi düyünlərinin lazerlə destruksiyası
5  Düyünlərin skleroterapiyası
6. Qalxanabənzər vəzi düyünlərinin UZİ altında incə iynə aspirasion biopsiyası

Xəstəliklərin müalicəsi

2. Zob-Ur xəstəliyinin dərmanla müalicəsi
2. Düyünlərin lazerlə əridilməsi-destruksiyası

Azər Hümmətovun İş təcrübəsi

Doktor Azər Hümmətov 2001-2003-cü illərdə Azərbaycan Silahlı Qüvvələri, tibb xidməti rəisi, poliklinika cərrahı kimi çalışıb.
2003-cü ildə Azərbaycan Tibb Universitetinin I cərrahi xəstəliklər kafedrasında  çalışır.
19.11.2023 27 oktyabr-1 Noyabr Amerika Tiroid Cəmiyyətinin İllik konfransında iştirak etdiyim üçün Sertifikatı almışdır. Davamlı tibbi təhsil üzrə 22 kredit balı qazanıb

Doktor Azər Hümmətovla Əlaqə telefonu:
(+994) 50 315-71-73, (+994) 55 315-71-73


VİDEO – saglamTV. Azer Humbetov. Zob emeliyyatı. ATU Tədris-Cerrahiyye Klinikası.
VİDEO – Qalxanabənzər vəzidəki düyündən aspirasion biopsiya üsulu
VİDEO – Zob emeliyyati ( Total tiroidektomiya) – Dr. Azər Hummetov Cərrah-Endokrinoloq
VİDEO – Düyünlü diffuz
VİDEO – Zob xəstələrində muayine üsulları
VİDEO – Zob əməliyyatından sonra
VİDEO – Dr Azer Hummetov-Muasir Azerbaycan Hekimleri
VİDEO – Düyünlü zobda nə zaman larzer əməliyyatı?
VİDEO – Zob əməliyyatından sonra
VİDEO – Kistoz düyünlü zobun aspirasiyası

Facebook Comments