ELÇİN AĞAYEV ÜMUMİ CƏRRAH, PROFERSSOR

ELÇİN AĞAYEV ÜMUMİ CƏRRAH. PROFESSOR

Azərbaycan Tibb Universitetinin II müalicə-profilaktika fakultəsinin Ümumi cərrahlıq kafedrasının professoru, tibb elmləri doktoru  Ağayev Elçin Kamil oğlu 1962-ci ildə anadan olmuşdur.

PROFESSOR ELÇİN AĞAYEVİN
TƏHSİLİ
Elçin ağayev 1970-1980-ci illərdə Azərbaycanın Saatlı rayonunda Səməd Vurğun adına orta məktəbdə təhsil almıdır.
Elçin Ağayev 1980-1986-ci illərdə Azərbaycan Tibb Universitetinin Müalicə işi fakultəsində ali tibb təhsili almışdır.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ:
Doktor Elçin Ağayev Azərbaycan Tibb universitetini bitirdikdən sonra 1986-1987-ci illərdə Musa Nağıyev adına TYX-da İnternaturada olmuşdur.
Ağayev E.K. 1990-cı ildə N.Nərimanov adına ATİ-nin Ümumi cərrahlıq kafedrası nəzdində əyani aspiranturaya daxil olmuş və 1993-cü ildə oranı bitirərək “Hemodinamikanın və homeostazın müxtəlif vəziyyətlərdə bağırsaq anastomozlarının bitişməsi” mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə edmişdir.
1987-1990-ci illərdə Saatlı rayonu Mərkəzi xəstəxanasında cərrah işləmişdir.
1995-2004-ci illərdə Elçin Ağayev ATU-nun Ümumi cərrahiyyə kafedrasında Assistent t.ü.f.d. olmuşdur.
1994-cü ildə ATİ-nin Ümumi Cərrahlıq kafedrasına assistent vəzifəsinə təyin olunmuşdur.
1997-ci ildə həmən kafedranın assistenti, 2011-ci ildə dosenti, 2015-ci ildə professoru və 2017-ci ildən kafedra müdiri vəzifəsinə seçilmişdir.
2004-2015-ci illərdə ATU Ümumi cərrahiyyə kafedrasının dosenti işləmişdir.
2015-ci ildən Elçin Ağayev ATU-nun Ümumi cərrahiyyə kafedrasının tibb elmləri doktoru, professoru vəzifəsindədir.
2014-cü ildə “Bağırsaqların təcili və təxirəsalınmaz rezeksiyası əməliyyatından sonrakı erkən nəticələrin yaxşılaşdırılması yolları” mövzusunda doktorluq dissertasiyasını müdafiə edərək tibb elmlər doktoru elmi dərəcəsini almışdır.
Çap olunmuş 140 məqalə və tezisin, 1 dərsliyin, 2 metodiki tövsiyyənin, 1 tədris-metodiki vəsaitin, 4 tədris vəsaitinin, 1 monoqrafiyanın və 2 ixtiranın müəllifidir.
İşlədiyi müddətdə E.K.Ağayev özünü bacarıqlı pedaqoq, istedadlı alim və təcrübəli cərrah kimi biruzə vermişdir.
O, universitet rəhbərliyinin, professor-müəllim heyətinin dərin hörmət və rəğbətini qazanmışdır. E.K.Ağayev 2-ci Qarabağ savaşının ilk günlərindən könüllü olaraq ön cəbhə hospitallarına yollanaraq orada qazilərimizə yüksək ixtisaslı cərrahi yardım göstərmişdir. Eyni zamanda o, ATU-nun TCK-da kafedra əməkdaşları ilə birlikdə 126 qaziyə və şəhid ailəsi üzvlərinə yüksək ixtisaslı cərrahi yardım göstərmiş və göstərməkdə davam edir.
2021-ci ildə Elçin Ağayev ölkə başçısı, möhtərəm cənab prezidentimiz tərəfindən “Tərəqqi” medalı ilə təltif olunmuşdur.

TİBB ELMLƏRİ DOKTORU, PROFESSOR ELÇİN AĞAYEVİN  DƏRC OLUNMUŞ ELMİ VƏ TƏDRİS-METODİKİ İŞLƏRİNİN BƏZİLƏRİNİN SİYAHISI:
1. TEZİS  – Профилактика несостоятельности швов терминальных илео-илеоанастомозов у больных, оперированных по экстренным показаниям. Клиническая хирургия, 2008, №11-12, c.29. HƏMMÜƏLLİFLƏR 6
2. MƏQALƏ – Оптимальная хирургическая тактика при резекции терминального отдела подвздошной кишки. Клиническая хирургия, 2009, №2, c.19-21.
3. MƏQALƏ – Qanaxma ilə agırlaşmış oniki barmaq bağırsaq xoralı xəstələrin cərrahi müalicələrinə dair. Sağlamlıq, 2007,№3, s.35-38. HƏMMÜƏLLİFLƏR: A.İ.Məmmədov, M.O.Yusubov və b.
4. MƏQALƏ – Морфологические изменения в органах иммунной системы в постреанима-ционном периоде и в условиях интенсивной терапии . Биомедицина,  2006, №2, c.15-20. HƏMMÜƏLLİF: А.Б.Гасанов
5. MƏQALƏ – Профилактика несостоятельности швов анастомоза после неотложной резекции кишечника. .Клиническая хирургия, 2009, №3,c.19-23
6. MƏQALƏ – Сравнительная характеристика различных видов анастомоза при неотложной резекции кишечника. Хирургия Украини, 2010, №4, c.58-62
7. MƏQALƏ – Перманентная внутрибрыжеечная блокада и лимфатропная терапия в профилактике несостоятельности швов кишечных анастомозов. Хирургия Украины,  2011, №3, c.53-55
8. MƏQALƏ – Bağırsaq anastomozu tikişləri tutmazlığının profilaktikasında yerli lazer-maqnit müalicəsinin tətbiqi . Sağlamlıq, 2010, №9, s.44-48
9. MƏQALƏ – Nazik bağırsaq anastomozu tikişləri tutarsızlığının profilaktikasında fasiləsiz müsariqədaxili (peritonarxası) blokada və limfatrop müslicənin tətbiqi . Cərrahiyyə, 2011, №2, s.88-93. HƏMMÜƏLLİF: Ç.M.Cəfərov
10.MƏQALƏ –  Bağırsaq anastomozu tikişləri tutmazlığının proqnozlaşdırılması və profilaktikası. Cərrahiyyə, 2011, №3, s.84-88
11. MƏQALƏ – Bağırsaqların təcili və təxirəsalınmaz rezeksiyası zamanı cərrahi taktikanın bəzi məsələlərinə dair. Cərrahiyyə, 2011, №4, s.26-30. HƏMMÜƏLLİF: Ç.M.Cəfərov
12. MƏQALƏ – Bağırsaqların təxirəsalınmaz rezeksiyasından sonrakı erkən ağırlaşmaların profilaktikasında fasiləsiz mezenteriumdaxili Bağırsaqların təxirəsalınmaz rezeksiyasından sonrakı erkən ağırlaşmaların profilaktikasında fasiləsiz mezenteriumdaxili . Azərbaycan Tibb Jurnalı, 2011, №2, s.13-16. HƏMMÜƏLLİF: Ç.M.Cəfərov
13. MƏQALƏ –  Bağırsaqların intubasion dekompressiyası və qastroenterosorbsiya. Azərbaycan təbabətinin müasir naliyyətləri, 2011, №4, s.100-103
14. İXTİRA-  Способ предупреждения несостоятельнос-ти швов кишечных анастомозов Евразийский патент на изобретения №015637, 31 октября 2011. . HƏMMÜƏLLİFLƏR: Ч.М.Джафаров, Г.С.Багиров и др.
15. TƏDRİS-METODİKİ VƏSAİT – Əməliyyatdan sonrakı peritonitlər.
16. METODİKİ VƏSAİT – Bağırsaq anastomozu tikişləri tutmazlığının proqnozlaşdırılması və profilaktikası. HƏMMÜƏLLİFLƏR: Ç.M.Cəfərov, A.B.Şadlinski və s.
17. MƏQALƏ – Несостоятельность швов кишечных анастомозов у больных после экстренной и неотложной резекции кишечника. Хирургия, 2012, №1, с.34-37
18. İXTİRA – Boşluqlu orqanların anastomoz tikişlərinin tutmazlığının qarşısının alınması üsulu. AR Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Agentliyinin İ 2002 0058 saylı ixtira patenti. 26.12.2002 . HƏMMÜƏLLİFLƏR – Ç.M.Cəfərov, M.O.Yusubov
19. MƏQALƏ – Послеоперационные осложнения при огнестрельных ранениях кишечника и пути их устранения. Клиническая хирургия, 2009, №6, c.20-23. HƏMMÜƏLLİFLƏR: М.О.Масимов, З.Э.Исмаилова, Д.К.Юсибов
20. MƏQALƏ – Профилактика несостоятельности швов кишечных анастомозов методом перма-нентной внутрибрыжеечной блокады и лимфотропной терапии. Хирургия, 2013, №4, с.65-67
21. TEZİS – Vessel abnormalities during laparoscopic cholesystectomy . Клиническая хирургия 2019, №7, s.9-12. HƏMMÜƏLLİFLƏR: T.E.Məmmədov E.M.Qasımov Z.E.İsmayılova
22. MƏQALƏ – Оценка эффективности комбинирован-ного применения способов профилактики несостоятельности швов кишечных анастомозов  Клиническая хирургия 2019, №8, s.9-12. HƏMMÜƏLLİFLƏR: З.Э.Исмайылова Т.Э.Мамедов
23. TEZİS –  Prevention of anastomotic leakage in laparoskopik low color-rectal and ileo-rectal anastomoses. 15-ci Ulusal və 2-ci Uluslararası Endoskopik Laparoskopik Cerrahi konqresi bildiri özetleri kitabı, səh.186. 28-31 Ekim 2021, Antalya, Türkiyə. HƏMMÜƏLLİFLƏR: Z.İsmayılova, M.Həsənov, T.Məmmədov
24. TEZİS – Karaciyer sirrozu zamanı öd daşı xastaliyi Laparoskopik xolesistektomiyanın mümkün-lüyü. 15-ci Ulusal və 2-ci Uluslararası Endoskopik Laparoskopik Cerrahi konqresi bildiri özetleri kitabı, səh.99, 28-31 . HƏMMÜƏLLİFLƏR : M.Hesenov, A.Hasanov, A.Memmedov, M.Yusubov.
25. MƏQALƏ- The effectiveness of Laennec in the prevention of anastomotic leacage . 6TH International confe-rence on innovative studies of contemporary sciences. Auqust 1-2, 2022, Tokyo – Japan. P.163-168.  HƏMMÜƏLLİFLƏR: Z.E.İsmayılova, T.E.Məmmədov
26. TEZİS – Fasiləsiz müsariqədaxili blokada və limfatrop terapiya üsulu ilə terminal entero-enteroanas-tomozlarda tikiş tutmazlığının profilaktikası. Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olması-nın 100 illiyinə həsr olunmuş “Təbabətin aktual problemləri” beynəlxalq elmi-praktik konqres. 3-6 may, 2023, səh.10. HƏMMÜƏLLİFLƏR:A.B.Həsənov, M.O.Yusubov, Z.E.İsmayılova
27. TEZİS – Mədə xoralarının qanaxma ilə ağırlaşmasında immun sistemin rolu haqqında. Akademik Zərifə Əliye-vanın anadan olmasının 100 illiyinə həsr olun-muş elmi-praktik kon-fransın materialları. Bakı 2023  . HƏMMÜƏLLİFLƏR: A.İ.Məmmədov, İ.F.Neymətov, Ə.C.Cavadov

İŞ YERİ:
ATU TƏDRİS CƏRRAHİYYƏ KLİNİKASI – PROFESSOR, TİBB ELMLƏRİ DOKTORU ELÇİN AĞAYEV
ATU ÜMUMİ CƏRRAHİYYƏ KAFEDRASININ MÜDİRİ – PROF. T.E.D. ELÇİN AĞAYEV
DOKTOR ELÇİN AĞAYEVLƏ
ƏLAQƏ TEL: 050-312-44-19


FACEBOOK PROFİLİ – ELÇİN AĞAYEV – Эльчин Агаев
YOUTUBE KANALI – ELCHİN AGHAYEV. ELÇİN AĞAYEV. ÜMUMİ CƏRRAH ATU
ATU ÜMUMİ CƏRRAHİYYƏ KAFEDRASININ MÜDİRİ – PROF. T.E.D. ELÇİN AĞAYEV
XƏBƏR LENTİ – Professor Elçin Ağayev: Əməliyyatın müvəffəqiyyətlə nəticələnməsi universitetin böyük uğurudur
44 GÜNLÜK VƏTƏN MÜHARİBƏSİ – PROF. ELÇİN AĞAYEV: “Təkcə bizim ka­fedrada 100 – dən artıq yaralıya tibbi xidmət göstərildi,
MÜSAHİBƏ – PROF.ELÇİN AĞAYEV: 1-ci Qarabağ müharibəsində də ön cəbhədə əsgərlərimizi həyata qaytarmaq üçün mücadilə verən Elçin Ağayev deyir ki, o dövrlərdə yaralılarımızı müaqlicə etməyə dərman tapa bilmirdik. 2-ci Qarabağ savaşında isə hospitallardakı yüksək xidmət yaralılarımızın həyata qaytarılmasında mühüm rol oynadı. Bizi qələbəyə qovuşduran əsgərlərə hər zaman borcluyuq deyir.
XƏBƏR LENTİ – Qolundakı gipsə “Qarabağ Azərbaycandır!” yazan oğullarımızla necə qürur duymayasan?!
XƏBƏR LENTİ – Tibb Universitetinin həkimləri yaralı əsgər və zabitlərə yüksək səviyyədə xidmət göstəriblər
ATU-DA KONFRANS – Cərrahiyyədə innovasiyalar və perspektivlər. MODERATOR PROF.ELÇİN AĞAYEV
XƏBƏR LENTİ – Hərbçilərə həyat verən şəfalı əllər. REALTV – VİDEO. PROFESSOR ELÇİN AĞAYEVLƏ MÜSAHİBƏ
AZƏRBAYCAN ELM MƏRKƏZİ(AEM) REDAKSİYA ÜZVLƏRİ – ELÇİN AĞAYEV. ATU PROFESSORU
XƏBƏR LENTİ – ELÇİN AĞAYEV: Yaralı əsgərlərimizin əksəriyyətini sağaldıb ailələrinə yola salmışıq
XƏBƏR LENTİ – ATU Tədris Cərrahiyyə Klinikası və Heidelberg Universitetinin əməkdaşları seminar keçiriblər
XƏBƏR LENTİ – ATU-nun Tədris Cərrahiyyə Klinikasında 90 yaşlı xanımın mədəsində uğurlu əməliyyat icra olunub. ATU-nun ümumi cərrahiyyə kafedrasının müdiri, Tədris Cərrahiyyə Klinikasının ümumi cərrahı, professor Elçin Ağayevin sözlərinə görə,  söhbət mədənin kordial hissəsinin qida borusuna və mədəaltı vəziyə sirayət edən və ətraf limfa düyünlərinə yayılan bədxassəli şişidən gedir….
XƏBƏR LENTİ – 90 yaşlı qadının mədəsi xaric edildi
XƏBƏR LENTİ – Azərbaycan Tibb Universitetinin Tədris Cərrahiyyə Klinikası və Almaniyanın Heidelberq Universitetinin əməkdaşları seminar keçiriblər
XƏBƏR LENTİ – Professor Elçin Ağayev: Əməliyyatın müvəffəqiyyətlə nəticələnməsi universitetin böyük uğurudur


YOUTUBE VİDEO – XRONİKİ QƏBİZLİK NƏDİR VƏ CƏRRAHİ MÜALİCƏSİ NECƏ İCRA OLUNUR? İTV. SAĞLAM YAŞAMAQ VERİLİŞİ. PROF. ELÇİN AĞAYEV
YOUTUBE VİDEO – Həzm sisteminin cərrahi xəstəlikləri. PROFESSOR ELÇİN AĞAYEV. İCTİMAİ TELEVİZİYA
YOUTUBE VİDEO – Cərrahlığın tarixi Prof. Elçin Ağayev
YOUTUBE VİDEO – ATU-nun prof.Elçin Ağayevin 1 nömrəli tibb kollecində mühazirəsi.
YOUTUBE VİDEO – Laparoskopik xolesistektomiya. Qapalı öd kisə əməliyyatı. Oper. prof.Elcin Agayev.
YOUTUBE VİDEO – Лапароскопическая холецистэктомия с техническими трудностями (вколоченный камень в пузырном протоке).ELCHİN AGHAYEV
YOUTUBE VİDEO – Laparoscopic Nissen fundoplication Massive bleeding from the left hepatic vein during
YOUTUBE VİDEO – Mürəkkəb laparoskopik (qapalı) öd kisə əməliyyatı. Öd daşı xəstəliyi, Mirizzi sindromu.
YOUTUBE VİDEO – LAPAROSCOPİC ATYPİCAL CHOLECYSTECTOMY FOR MİRİZZİ SYNDROME. ELÇİN AĞAYEV. PROFESSOR. ATU
YOUTUBE VİDEO – НЕСТАНДАРТНАЯ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ ХОЛЕЦИСТЭКТОМИЯ ПРИ СИНДРОМЕ МИРИЗЗИ – ELCHİN AGHAYEV PROF. AMU
YOUTUBE VİDEO – Laparoskopik xolesistektomiya və uşaqlığın ekstripasiyası. ÜMUMİ CƏRRAH, PROFESSOR ELÇİN AĞAYEV
YOUTUBE VİDEO – ATU MÜƏLLİMİ, PROFESSOR ELÇİN AĞAYEVƏ HƏSR OLUNMUŞ MUSİQİLİ VİDEO ÇARX   Sizi daim sevecek telebelerinizden

WIKIMED.AZ-da – GƏRAY GƏRAYBƏYLİ, PROFESSOR, ATU REKTORU
WIKIMED.AZ- da – ƏHLİMAN ƏMİRASLANOV,  ATU PROFESSORU
WIKIMED.AZ- da – VAQİF BİLAS OĞLU ŞADLİNSKİ – ATU PROFESSORU, ANATOMİYA KAFEDRASININ MÜDİRİ
WIKIMED.AZ-da – MUSA QƏNİYEV – ATU FARMAKOLOGİYA KAFEDRASININ MÜDİRİ
WIKIMED.AZ-da – NURU BAYRAMOV , PROFESSOR, ATU KAFEDRA MÜDİRİ
WIKIMED.AZ-da – ÇİNGİZ RƏHİMOV, PROFESSOR, ATU AĞIZ VƏ ÜZ-ÇƏNƏ KAFEDRASININ MÜDİRİ
WIKIMED.AZ-da – YUSİF ƏLİYEV, ATU PROFESSORU, T.E.D
WIKIMED.AZ-da – SURXAY MUSAYEV, ATU PROFESSORU, T.E.D
WIKIMED.AZ-da – YUNİS YUSİFOV – ATU PROFESSORU, T.E.D
WIKIMED.AZ-da – XALƏDDİN MUSAYEV, ATU PROFESSORU, T.E.D
WIKIMED.AZ-da – FARİZ CAMALOV, PROFESSOR, ATU KAFEDRA MÜDİRİ
WIKIMED.AZ-da – ELÇİN AĞAYEV PROFESSOR, ATU, ÜMUMİ CƏRRAH
WIKIMED.AZ-da – ƏLZAMİN SADIQOV, ATU PROFESSORU, T.E.D, PULMANOLOQ
WIKIMED.AZ-da – MƏLAHƏT SULTANOVA, ATU ŞÜA DİAQNOSTİKASI KAFEDRASININ MÜDİRİ, PROFESSOR
WIKIMED.AZ -da – ILQAR QASIMOV. TRAVMATOLOQ-ORTOPED PROFESSOR
WIKIMED.AZ-da – PAŞA QƏLBİNUR, ATU PROFESSORU, T.E.D. OFTALMOLOQ
WIKIMED.AZ-da – QALİB QARAYEV, ATU PROFESSORU, T.E.D
WIKIMED.AZ-da – İLQAR QASIMOV, PROFESSOR, T.E.D, TRAVMATOLOQ-ORTOPED
WIKIMED.AZ-da – SAHİB MUSAYEV, ATU PROFESSORU, T.E.D
WIKIMED.AZ-da – QƏLƏNDƏR CANBAXIŞOV, T.E.D. ATU PROFESSORU
WIKIMED.AZ- da – ÇİNGİZ QULİYEV UŞAQ CƏRRAHI, PROFESSOR, TİBB ELMLƏRİ DOKTORU
WIKIMED.AZ-da – YAŞAR CƏLİLOV, ATU PROFESSORU, T.E.D
WIKIMED.AZ-da – CƏFƏR NƏSİRLİ, ATU KAFEDRA MÜDİRİ, TRAVMATOLOQ-ORTOPED
WIKIMED.AZ-da – İLHAM ƏHMƏDOV, ATU PROFESSORU, T.E.D, UROLOQ-ANDROLOQ
WIKIMED.AZ-da – SABİR ETİBARLI, ATU NEYROCƏRRAHİYYƏ KAFEDRASININ MÜDİRİ, T.E.D
WIKIMED.AZ-da – QALİB İMANOV, İNVAZİV KARDİOLOQ, ATU TCK
WIKIMED.AZ-da – RAMİZ POLUXOV, T.E.D, ATU TCK, ATU UŞAQ CƏRRAHLIĞI KAFEDRASININ MÜDİRİ
WIKIMED.AZ-da – VUQAR MƏHƏRRƏMOV, UŞAQ CƏRRAHI, ATU TCK
WIKIMED.AZ-da – CƏMİL İSKƏNDƏROV, ATU nEYROCƏRRAHİYYƏ KAFEDRASI, T.F.D.
WIKIMED.AZ-da – AZƏR HÜMMƏTOV, CƏRRAH-ENDOKRİNOLOQ, ATU TCK,
WIKIMED.AZ-da – TARYEL ÖMƏROV, BARİATRİK-METABOLİK CƏRRAH, ATU
WIKIMED.AZ-da – ASLAN ABDULLA, LAPAROSKOPİK-BARİATRİK CƏRRAH, ATU
WIKIMED.AZ-da – MURAD ŞIXƏLİYEV, ATU TCK OTOLARİNQOLOGİYA ŞÖBƏSİ, ATU
WIKIMED.AZ-da – RÖVŞƏN XƏLİLZADƏ, ATU TCK, ATU NEYROCƏRRAHİYYƏ KAFEDRASI
WIKIMED.AZ- da –PƏRVİZ ABBASOV. T.E.D. ATU. ÜMUMİ CƏRRAH
WIKIMED.AZ-da – MƏHƏMMƏD KƏRİMOV. PROFESSOR ATU, T.E.D
WIKIMED.AZ-da – SAMIR CAVADOV, DOSENT, ATU TƏDRİS ŞÖBƏSİNİN MÜDİRİ


Facebook Comments