MƏLAHƏT SULTANOVA RADİOLOQ, T.E.D. PROFESSOR

Azərbaycan Tibb Universitetinin Şüa diaqnostika kafedrasının müdiri, Tibb elmləri doktoru, professor, radioloq Məlahət Cahangir qızı Sultanova 1990-1996-cı illərdə ATU-da ali tibb təhsili almış və radioloq ixtisasına yiyələnmişdir. Daha sonra öz ixtisasında təkmilləşdirmə kurslarında iştirak etmişdir. O cümlədən 2013-cü ildə Türkiyə Ankara şəhəri, HacettepeUniversiteti radiologiya üzrə yüksək təkmilləşdirmə kursunda olmuşdur.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ:
1996-1998-ci illərdə Məlahət Sultanova Azərbaycan Tibb Universitetində klinik ordinaturada olmuşdur.
1998-2012-ci illərdə Məlahət Sultanova ATU-da Assistent vəzifəsində çalışmıdır.
2012-2020-ci illərdə ATU Şüa diaqnostikası kafedrasının dosenti vəzifəsində işləmişdir.
2020-ci ildə doktorluq dissertasiyasını müvəffəqiyyətlə müdafiə edərək  Tibb elmləri doktoru, professor elmi dərəcəsinə yiyələnmişdir.

İŞ YERİ:
Hal-hazırda ATU-da Şüa diaqnostikası kafedrasına rəhbərlik edir.
Azərbaycan Tibb Universiteti Tədris-Cərrahiyyə Klinikası

MƏLAHƏT SULTANOVANIN
ÜZVÜ OLDUĞU QURUMLAR:
AVROPA RADİOLOGİYA CƏMİYYƏTİ
AZƏRBAYCAN RADİOLOGİYA CƏMİYYƏTİ
Rusiya Rentgenoloqlar və Radioloqlar Cəmiyyəti
Amerika Torakal Cərrahlar Cəmiyyəti

2016-2020-Cİ İLLƏRİ ƏHATƏ EDƏN
ELMİ İŞLƏRİ:
1) Hemodinamik əhəmiyyətli koronar stenozların  diaqnostikasında MSKT  müayinəsinin imkanları – Azərbaycan Tibb Jurnalı, 2016,№1
2) Revmatoid artrit olan qadınlarda koronar damarların zədələnməsinin xüsusiyyətləri
3) Revmatoid artrit olan qadınlarda koronar damarların zədələnməsinin xüsusiyyətləri
4) Мультиспиральная компьютерная томография коронарных артерий: достижения и перспективы – Медицина, Казахстан, 2016,№1
5) Возможностицифровой рентгенографии  в диагностике кальциноза коронарных артерий у пациентов с ревматоидным артритом – КазанскийМедицинскийЖурнал, 2016, №2
6) Revmatoid artritlə koronar kalsifikasiyalar arasında əlaqə varmı? – Sağlamlıq jurnalı, 2016,№3
7) Неинвазивная диагностика заболеваний коронарных артерий – “Медицинские новости”(апрель) (Белоруссия), 2016, №4
8) Capabilities of Digital Radiographic Examinations in The Diagnosis of Coronary Calcification. – RES J PHARM BIOL CHEM SCI
Volume 7, Issue 6, 2016 (November – December) P.505-509
9) Piylnməyə görə icra edilən laparaskoppik mədə kişiltmə əməliyyatının mədənin passaj funksiyasına təsiri. – Azərbaycan Tibb Jurbalı, 2016, №3
10) Koronar kalsinozların diaqnostikasında rəqəmsal rentgenoqrafiya müayinəsinin tətbiqinə müasir baxış – Azərbaycan Təbabətinin müasir nailiyyətləri, 2017, №2
11) Возможности неинвазивной диагностики коронарных артерий у больных сахарном диабетом – Клиническая хирургия, №12,
12) Возможности компьютерно-томографической ангиографии в диагностике кальцификаций венечных артерий у пациентов с ревматоидным артритом – Казанский медицинскйжурнал, 2018,№3
13) Возможности компьютерно-томографической ангиографии в диагностике кальцификаций венечных артерий у пациентов с ревматоидным артритом – Казанский медицинскйжурнал, 2018,№3
14) Диагностическая значимость  рентгенологических (радиологических) методов исслкедрвания у девочек и женщи н с гиперпролактинемиейразлчного генеза – Здоровье женщины,№2,2018,
15) Обзор методов диагностики при заболеван6иях височно-нижнечелюстного сустава – Sağlamlıq, 2019,№6
16) Skelet sümüklərinin metastazlarının diaqnostikasına müasir yanaşma. – Sağlamlıq, 2019,№4
17) Müxtəlif formalı ağciyər xərçənginin optimal diaqnostik alqoritmi – Nəzəri, Kliniki və eksperimental morfologiya jurnalı, 2019., №3
18) COVID-19 Radiodiaqnostik məqamlar – Azərbaycan  Tibb Jurnalı,2020, №2
19) COVİD-19 PNEVMONİYASI: diaqnostikasında və menecmentində radioloqun rolu – Nəzəri, Kliniki və eksperimental morfologiya jurnalı,2020,№1-2
20) Our Success in the Treatment of Acute Respiratory Failure in Coronovirus Patients Using Non-invasive Ventilation – HSOA Journal of Emergency Medicine Trauma and Surgical Care Emerg Med Trauma Surg Care 2020,
21) Sensitivity of Portable Chest X-ray and CT for COVID-19 Patients (in Low-Resource Settings) -Merit Res. J. Med. Med. Sci. 2020 8(9):
22) Döş qəfəsinin mülki və hərbi travmatik zədələnmələrinin diaqnostikasına ilkin radioloji yanaşma – Sağlamlıq, 2020,5
23) Pediatrik yaş qrupunda qabırğalarda görülən anomaliyaların radiodiaqnostikası- Nəzəri, Kliniki və eksperimental morfologiya jurnalı,2021 çapa verilib
24) Possibilities of digital radiography in the diagnosis of coronary calcinosis in patients with diabetes mellitus- VII международная конференция “Глобальная наука и инновации” (“GlobalScienceandInnovation”)  Чикаго, США, март 23-24, 2016
25) Angiographic characteristics of coronary artery lesions in patients with rheumatoid arthritis -Science and Education. Materials of the XI international research and practice conference Vol.II, Munich, Germany, april 6-7th, 2016
26) Yeniyetmələrdə Osqud-Şlatter xəstəliyinin diaqnostikasında  rentgenoloji müayinənin rolu – ATUREK, konfrans materialları, 2016
27) İdiopatik pulmonar fibrozda darioloji müayinələrin rolu – ATUREK, konfrans materialları,2018
28) Qırtlaq şişlərinin radioloji müayinə metodları – ATUREK, konfrans materialları,2018
29) Yenidoğulmuşlarin respirator distresinə səbəb olan xəstəliklərin diaqnostikasında rentgenoqrafiyanın rolu – ATUREK, konfrans materialları,2018
30) Həzm traktının submukoz lipomalarının radioloji iaqnostikası – ATUREK, konfrans materialları,2018
31) Koronar və aortal kalsinozların diaqnostikasında rəqəmsal rentgenoqrafiya müayinəsinin imkanları – Akademik Z.Əliyevanın 95 illik yubileyinə həsr olunmuş konfransın materialları, Bakı,2018
32) Диагностика дисплазии тазобедренных суставов у детей – Otorinolarinqologiya üzrə Beynəlxalq Elmi praktiki konqresin tezisləri, 2018
33) Uşaqlarda bud-çanaq oynağının displatik xəstəliklərinin şüa diaqnostikası – professor A.Ə.Axunbəylinin 80 illik yubileyinə həsr olunmuş rlmi konfransın materialları.,2019,
34) Uşaqlarda bud-çanaq oynağının displatik xəstəliklərinin erkən diaqnostikasına dair – Təbabətin aktual problemləri, 2019
34) Ağciyər xəstəliklərinin rentgenoloji dəyərləndirilməsinin ümumi prinsipləri – Tibbin görən gözü, Beynəlxalq elmi praktiki konfrans, 2019
35) Uşaqlarda bağırsaq invaginasiyası: diaqnostikası və müalicəsinə dair təcrübəmiz – ATU-nun 90 illik yubileyinə həsr olunmuş konfransın materialları. Bakı, 2020
36) COVİD-19 pnevmoniyasının diaqnostikasında radioloji taktikanın əhəmiyəti – ATU-nun 90 illik yubileyinə həsr olunmuş konfransın materialları. Bakı, 2020
37) COVİD-19 pnevmoniyasinin diaqnostikasinda döş qəfəsinin rentgenoqrafiya və kompüter tomoqrafiya müayinələrinin imkanlarinin öyrənilməsi – Koronavirus pandemiyasi: elmi tədqiqatlardan sağlam gələcəyin təminatina doğru” beynəlxalq onlayn konfrans 04 – 05 avqust 2020-ci il

DOKTOR MƏLAHƏT SULTANOVA İLƏ ƏLAQƏ:
ATU TƏDRİS-CƏRRAHİYYƏ KLİNİKASI

FACEBOOK PROFİLE – Malakhat Jahangir Sultan (MƏLAHƏT SULTANOVA ATU KAFEDRA MÜDİRİ)
YOUTUBE KANALI – YOUTUBE CHANNEL – MALAKHAT SULTAN (RADİOLOQ MƏLAHƏT SULTAN)
XƏBƏR LENTİ – Tibb Universitetinin kafedralarına yeni müdirlər seçilib – SİYAHI
XƏBƏR LENTİ – Tibb Universitetinin şüa diaqnostikası və şüa terapiyası kafedrasının rəsmi saytı fəaliyyətə başlayıb
XƏBƏR LENTİ – Azərbaycan Tibb Universitetinin şüa diaqnostikası kafedrasının müdiri,  Məlahət Sultanova koronavirus pandemiyası ilə bağlı radiodiaqnostik məqamları araşdırıb
VEBİNAR ANONS – RADİOLOJİ GÖRÜNTÜLƏR NECƏ OXUNMALIDIR?
COVİD 19 GÜNDƏMİ – Məlahət Sultanova: “İnsanlarda pozitiv test nəticəsindən dəhşətli bir qorxu var”
COVİD 19 GÜNDƏMİ – DR. MƏLAHƏT SULTANOVA: “COVİD-19 diaqnostikasında əsas kriteriyalar, onların görüntüsünü açıqlamışam. Araşdırmanın özəlliyi ondadır ki, burada Azərbaycanda olan təcrübə əlavə olunub, tədqiqatda öz müşahidələrimizi bölüşmüşük, öz xəstələrimizlə bağlı nəticələri göstərmişik”
COVİD 19 GÜNDƏMİ – Azərbaycanlı radioloq COVİD-19-la bağlı elmi nəticələri açıqladı
XƏBƏR LENTİ – Radioloq Məlahət Sultanovanın Koronavirus və hal-hazırki vəziyyətlə bağlı münasibəti
XƏBƏR LENTİ – Bakıda “Tibbin görən gözü” mövzusunda beynəlxalq elmi praktik konfrans keçirilir
MƏQALƏ – Qorunaq, qoruyaq və bu günləri az itki ilə geridə qoyaq. ATU KAFEDRA MÜDİRİ MƏLAHƏT SULTANOVA.
MƏQALƏ – Tibb personalını koronavirusdan qorumaq üçün bunlar vacibdir. Azərbaycan Tibb Universitetinin Şüa diaqnostikası kafedrasının müdiri, dosent Məlahət Sultanova  “COVİD-19: Radiologiya şöbəsində infeksiya təhlükəsizliyinə dair əsas tələblər” adlı məqaləsi
MƏQALƏ – 2020 Aprel ayının 1-də koronavirusla ilk tanışlığım başladı….. ATU-TCK…
XƏBƏR LENTİ – COVID-19 digər pnevmoniyadan nə ilə fərqlənir?
XƏBƏR LENTİ – Tibb personalını koronavirusdan qorumaq üçün bunlar vacibdir
XƏBƏR LENTİ – Hazırda “buzlu şüşə” görüntüsü koronavirus pnevmoniyasının əsas radiodiaqnostik əlaməti hesab edilir. RADİOLOQ MƏLAHƏT SULTANOVA
XƏBƏR LENTİ – Koronavirusa yoluxan insanlara qoyulan “buzlu şüşə” diaqnozu nədir? – FOTO
XƏBƏR LENTİ – Azərbaycan Tibb Universitetinin Şüa Diaqnostikası kafedrasının müdiri Məlahət Sultanova “COVID-19 Pnevmoniyası: Radioloji Aspektləri” mövzusunda elmi tədqiqatlar aparıb
ATU-DA ELMİ KONFRANS – Şüa diaqnostikasının müasir aspektləri
Xəbər lenti – ATU-nun şüa diaqnostikası və terapiyası kafedrasında rezidentlərin seminarı başlayıb
XƏBƏR LENTİ – Azərbaycan Tibb Universitetinin Tədris Cərrahiyyə Klinikasının radioloqu, ATU-nun kafedra müdiri Məlahət Sultanova bir çox vətəndaşı adı ilə qorxuya salan “buzlu şüşə”nin mahiyyətini açıqlayıb
XƏBƏR LENTİ – Azərbaycan həkiminin koronavirusla bağlı elmi nəticəsi
XƏBƏR LENTİ – Dr. Məlahət Sultanovanın koronavirus ilə bağlı araşdırması
XƏBƏR LENTİ – Bakıda şüa diaqnostikası mövzusunda elmi konfrans başladı
ATU ELMİ-PRAKTİK KONQRES – COVİD-19 – 21 əsrin pandemiyası
XƏBƏR LENTİ – Azərbaycan Radiologiya Cəmiyyəti təsis edilib
ATU Şüa diaqnostikası və şüa terapiyası kafedrasının müdiri MƏLAHƏT SULTANOVA – RADİOLOQ, TİBB ELMLƏRİ DOKTORU
AZƏRBAYCAN RADİOLOQLARININ 2-Cİ BEYNƏLXALQ KONFRANSIYOUTUBE VİDEO – ATU KAFEDRA MÜDİRİ, PROFESSOR MƏLAHƏT SULTANOVA İLƏ EKSKLUZİV MÜSAHİOBƏ – SAGLAM TV
ATU RADİOLOGİYA KAFEDRASININ MÜDİRİ, T.E.D. MELAHET SULTANOVA. KT, MRT, RENTGEN. ŞÜA DİAQNOSTİKASI.
YOUTUBE VİDEO – T.E.D. MƏLAHƏT SULTANOVA. ŞƏKƏRLİ DİABETDƏ RADİOLOJİ MÜAYİNƏLƏR VACİB YER TUTUR. ŞÜA DİAQNOSTİKASI
YOUTUBE VİDEO – RADİOLOGİYADA İNKİŞAF NEDEN XEBER VERİR? PROF. MELAHET SULTANOVA. ATU, T.E.D. MƏLAHƏT SULTANOVA
FACEBOOK VİDEO – ATU KAFEDRA MÜDİRİ MƏLAHƏT SULTANOVANIN MÜHAZİRƏSİ
YOUTUBE VİDEO – Tənəffüs sisteminin şüa diaqnostikası
YOUTUBE VİDEO – ABDOMİNAL RADİOLOGY
YOUTUBE VİDEO – ATV NEWS. Koronavirus dövründə geniş yayılan bir diaqnoz var. DR. MƏLAHƏT SULTANOVA İLƏ BİRGƏ REPORTAJ
YOUTUBE VİDEO – COVİD 19-un DİGƏR PANDEMİYA İLƏ FƏRQİ. DR. MƏLAHƏT SULTANOVA BU BARƏDƏ AÇIQLAMA VERİR
YOUTUBE VİDEO – Koronavirus insanlarda hansı fəsadlar yaradır? – HƏKİM RƏYİ. DR. MƏLAHƏT SULTANOVA
YOUTUBE VİDEO – COVİD 19 BARƏDƏ ONLİNE KONFRANS. 1. ATU-nun Şüa diaqnostikası və Şüa terapiyası kafedrasının müdiri, tibb elmləri doktoru Məlahət Sultanova 2. “Tibbi biologiya və genetika” kafedrasının baş müəllimi b.ü.f.d. Aytəkin Tahir qızı Həsənova 3. ATU CK Kardioloqu, tibb üzrə fəlsəfə doktoru Yasmin Rüstəmova
Youtube video – XRONİKİ QƏBİZLİK, DİAQNOSTİKASI, FƏSADLARI, CƏRRAHİ MÜALİCƏSİ – ATU TCK MÜTƏXƏSSİSLƏRİ RADİOLOQ MƏLAHƏT SULTANOVA, CƏRRAH ELÇİN AĞAYEV
YOUTUBE VİDEO – AZƏRBAYCANLI RADİOLOQ MARAQLI ELMİ NƏTİCƏLƏRLƏ ÇIXIŞ EDİB. ATU-nun şüa diaqnostikası və terapiyası kafedrasının müdiri, radioloq Məlahət Sultanova
YOUTUBE VİDEO – Азербайджанский радиолог выступил с интересными научными результатами
YOUTUBE VİDEO – Vebinar – COVID-19: Pulmonar və kardiovaskulyar zədələnmələrin əsas radioloji aspektləri


WIKIMED.AZ-da – GƏRAY GƏRAYBƏYLİ, PROFESSOR, ATU REKTORU
WIKIMED.AZ- da – ƏHLİMAN ƏMİRASLANOV,  ATU PROFESSORU
WIKIMED.AZ- da – VAQİF BİLAS OĞLU ŞADLİNSKİ – ATU PROFESSORU, ANATOMİYA KAFEDRASININ MÜDİRİ
WIKIMED.AZ-da – MUSA QƏNİYEV – ATU FARMAKOLOGİYA KAFEDRASININ MÜDİRİ
WIKIMED.AZ-da – NURU BAYRAMOV , PROFESSOR, ATU KAFEDRA MÜDİRİ
WIKIMED.AZ-da – ÇİNGİZ RƏHİMOV, PROFESSOR, ATU AĞIZ VƏ ÜZ-ÇƏNƏ KAFEDRASININ MÜDİRİ
WIKIMED.AZ-da – YUSİF ƏLİYEV, ATU PROFESSORU, T.E.D
WIKIMED.AZ-da – SURXAY MUSAYEV, ATU PROFESSORU, T.E.D
WIKIMED.AZ-da – YUNİS YUSİFOV – ATU PROFESSORU, T.E.D
WIKIMED.AZ-da – XALƏDDİN MUSAYEV, ATU PROFESSORU, T.E.D
WIKIMED.AZ-da – FARİZ CAMALOV, PROFESSOR, ATU KAFEDRA MÜDİRİ
WIKIMED.AZ-da – ELÇİN AĞAYEV PROFESSOR, ATU, ÜMUMİ CƏRRAH
WIKIMED.AZ-da – ƏLZAMİN SADIQOV, ATU PROFESSORU, T.E.D, PULMANOLOQ
WIKIMED.AZ-da – MƏLAHƏT SULTANOVA, ATU ŞÜA DİAQNOSTİKASI KAFEDRASININ MÜDİRİ, PROFESSOR
WIKIMED.AZ -da – ILQAR QASIMOV. TRAVMATOLOQ-ORTOPED PROFESSOR
WIKIMED.AZ-da – PAŞA QƏLBİNUR, ATU PROFESSORU, T.E.D. OFTALMOLOQ
WIKIMED.AZ-da – QALİB QARAYEV, ATU PROFESSORU, T.E.D
WIKIMED.AZ-da – İLQAR QASIMOV, PROFESSOR, T.E.D, TRAVMATOLOQ-ORTOPED
WIKIMED.AZ-da – SAHİB MUSAYEV, ATU PROFESSORU, T.E.D
WIKIMED.AZ-da – QƏLƏNDƏR CANBAXIŞOV, T.E.D. ATU PROFESSORU
WIKIMED.AZ- da – ÇİNGİZ QULİYEV UŞAQ CƏRRAHI, PROFESSOR, TİBB ELMLƏRİ DOKTORU
WIKIMED.AZ-da – YAŞAR CƏLİLOV, ATU PROFESSORU, T.E.D
WIKIMED.AZ-da – CƏFƏR NƏSİRLİ, ATU KAFEDRA MÜDİRİ, TRAVMATOLOQ-ORTOPED
WIKIMED.AZ-da – İLHAM ƏHMƏDOV, ATU PROFESSORU, T.E.D, UROLOQ-ANDROLOQ
WIKIMED.AZ-da – SABİR ETİBARLI, ATU NEYROCƏRRAHİYYƏ KAFEDRASININ MÜDİRİ, T.E.D
WIKIMED.AZ-da – QALİB İMANOV, İNVAZİV KARDİOLOQ, ATU TCK
WIKIMED.AZ-da – RAMİZ POLUXOV, T.E.D, ATU TCK, ATU UŞAQ CƏRRAHLIĞI KAFEDRASININ MÜDİRİ
WIKIMED.AZ-da – VUQAR MƏHƏRRƏMOV, UŞAQ CƏRRAHI, ATU TCK
WIKIMED.AZ-da – CƏMİL İSKƏNDƏROV, ATU nEYROCƏRRAHİYYƏ KAFEDRASI, T.F.D.
WIKIMED.AZ-da – AZƏR HÜMMƏTOV, CƏRRAH-ENDOKRİNOLOQ, ATU TCK,
WIKIMED.AZ-da – TARYEL ÖMƏROV, BARİATRİK-METABOLİK CƏRRAH, ATU
WIKIMED.AZ-da – ASLAN ABDULLA, LAPAROSKOPİK-BARİATRİK CƏRRAH, ATU
WIKIMED.AZ-da – MURAD ŞIXƏLİYEV, ATU TCK OTOLARİNQOLOGİYA ŞÖBƏSİ, ATU
WIKIMED.AZ-da – RÖVŞƏN XƏLİLZADƏ, ATU TCK, ATU NEYROCƏRRAHİYYƏ KAFEDRASI
WIKIMED.AZ- da –PƏRVİZ ABBASOV. T.E.D. ATU. ÜMUMİ CƏRRAH
WIKIMED.AZ-da – MƏHƏMMƏD KƏRİMOV. PROFESSOR ATU, T.E.D
WIKIMED.AZ-da – SAMIR CAVADOV, DOSENT, ATU TƏDRİS ŞÖBƏSİNİN MÜDİRİ

Facebook Comments